Hankkeen päätavoitteena on vastata yritysten ja osaajien tarpeisiin sekä kohtaanto-ongelmaan pitkäjänteisellä ja kestävällä tavalla.

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa tunnistetaan valtakunnallisen KOKKA-hankkeen yhteiset taustat ja haasteet. TEM:in arvion mukaan viime vuonna jäi syntymättä eri aloilla yhteensä 60.000 työpaikkaa siksi, että osaajia ei löytynyt tai yrityksillä ei ollut osaamista heidän työllistämiseen. Kuitenkin monien alojen yrityksillä on tarvetta työvoiman lisäämiseen. Hankkeen päätavoitteena on vastata yritysten ja osaajien tarpeisiin sekä kohtaanto-ongelmaan pitkäjänteisellä ja kestävällä tavalla.

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä hanketoimijoiden sekä Lappeenrannan kaupungin, Imatran seudun Kehitysyhtiön, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja yritysjärjestöjen kanssa. Molemmissa maakunnissa on taustalla pitkäaikainen oppilaitosten, kaupunkien, kuntien, maakunnallisten yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarien ja TE-viranomaisten kanssa tehty yhteistyö, mikä antaa selkeän kuvan olemassa olevasta tilanteesta ja alueellisista kehittämistarpeista eri näkökulmista. Yritysten kanssa on keskusteltu hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Hankkeen toteuttajia ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Cursor Oy, LUT-yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Saimaan ammattiopisto Sampo, Kouvola Innovation Oy, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö. Kaikki hanketoimijat osallistuvat lähes kaikkiin työpaketteihin eri rooleissa, esim. toteuttajana, kouluttajana, tiedon tuottajana, verkoston rakentajana tai kehittäjänä.

Xamkin päätoimenpide osana WP2:ta: Kansainvälisten/monikulttuuristen ja luovien uuden työn pajojen konseptointi ja kokeilu/toteuttaminen kv-osaajien ja kohderyhmätyöyhteisöjen kesken.

Hankkeessa toteutettavat työpaketit:

WP 1: International Workplace
Työpaketin kohderyhmänä ovat alueen yritykset (startupit, pk-yritykset, suuret yritykset), julkinen sektori sekä
kehitysyhtiöt. Työpajoissa selvitetään yritysten tarpeita ja haasteita sekä tuetaan koulutuksella ja työpajoissa yritysten toimintakulttuuria ja kansainvälistä osaamista työllistämään kv-osaajia.

WP 2: KV-osaajaverkoston ja verkostotyön kehittäminen
Edellisen työpaketin toimenpiteistä syntyy pohja yritysten toimintaa tukevan verkostotyön kiihdyttämiselle. Työpaketissa kootaan potentiaaliset toimijat yhteen, haetaan optimaaliset roolit ja toimintatavat, joilla voidaan vastata yritysten ja kv-osaajien tarpeisiin sekä helpottaa työllistämistä ja työllistymistä. Verkostotyö luo alueelle vetovoimaa sekä lisää kansainvälisten opiskelijoiden kiinnostusta jäädä alueelle.

WP 3: Sosiaalinen verkosto ja yhteisö
Sosiaalisen yhteisön luomisessa kohderyhmänä ovat kv-taustaiset opiskelijat ja työntekijät, opiskelijajärjestöt sekä alueen muut järjestötoimijat. Sosiaalisen kv-yhteisön tavoitteena on linkittää kansainväliset osaajat ja heidän perheensä järjestöjen kautta alueen vapaa-ajan toimintaan, oppilaitosten opiskelijatoimintaan, urheiluseurojen, kulttuurijärjestöjen ja muiden vastaavien toimintaan mukaan. Toimenpide tukee pysyvää asettautumista alueelle.

WP4: KV-osaajaverkosto
Hankkeen lopputuloksena syntyy alueelle toimijaverkosto, joka tukee yrityksiä kehittämään toimintaansa ja löytämään kv-osaajia sekä vahvistamaan kv-taustaisten työntekijöiden ja opiskelijoiden kiinnittymistä maakuntiin. Osaajaverkosto luo joustavan ja kehittyvän toimintamallin käytännön toiminnan jatkuvuudelle sekä toimijoiden rooleille tulevaisuudessa. Kehitystyö jatkuu hankkeen jälkeen verkostossa alueen veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi. Hanke vahvistaa yritysten tulevaisuusymmärrystä ja kansainvälistymisvalmiuksia, tukee työvoiman saatavuutta sekä auttaa kansainvälisten osaajien työllistymään ja integroitumaan seutuun ja sen yrityksiin. Hankkeen tuloksilla on myönteisiä vaikutuksia alueen innovaatiokyvykkyyteen, aluetalouteen sekä alueen elinkeinorakenteen
monipuolistumiseen ja sitä kautta alueen asukkaiden hyvinvointiin.

 

Tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa Kaakkois-Suomeen palvelupolku / toimintamalli yritysten osaamis-, työvoima- ja kansainvälistymistarpeiden ja kansainvälisten osaajien tuoman potentiaalin kohtauttamiseen. Kehitysprosessi rakentaa yrityksiä ja muita toimijoita yhdistävän ja kansainvälistymistä tukevan avoimen osaajaverkoston, joka tuottaa tulevaisuusymmärrystä ja uusia ratkaisumalleja sekä tukee kv-osaajien kiinnittymistä alueen sosiaalisiin verkostoihin.

Alatavoitteet:
1. Kaakkois-Suomeen syntyy International Workplace -toiminta- ja koulutusmalli, joka tukee yrityksiä ja muita työnantajia tunnistamaan kansainvälisen työyhteisön kehittämismahdollisuudet ja lisää kansainvälistymisosaamista eri organisaatioissa. Tavoitteena on lisätä kansainvälisten työpaikkojen määrää Kaakkois-Suomessa.
2. Kaakkois-Suomessa vahvistetaan olemassa olevien toimijoiden verkostomaista työtä kv-osaajien työllistymisen edistämiseksi.
3. Alueelle syntyy sosiaalisia yhteisöjä, jotka linkittävät kansainväliset osaajat ja heidän perheensä järjestöjen ja muiden toimijoiden järjestämään vapaa-ajan toimintaan.
4. Kaakkois-Suomeen on muodostunut avoin kansainvälinen osaajaverkosto, joka pystyy tarjoamaan erilaisia palveluja kv-osaajien, yritysten ja muiden organisaatioiden tarpeisiin ja tukemaan alueen elinvoimaisuuden kehittymistä.

Faktat

Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa (KOKKA)

01.05.2020 – 30.04.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy

Osatoteuttajat: Lab-ammattikorkeakoulu, Cursor Oy, LUT-yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Saimaan ammattiopisto Sampo, Kouvola Innovation Oy, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: ESR 2014-2020 Flat Rate