Hankkeessa luodaan osaamista, jonka avulla yritysten ja yrittäjiksi aikovien on mahdollista mm. kierrättää 70 % rakennusjätteestä materiaalina.

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vastata 2020 voimaan astuvan jätedirektiivin vaatimuksiin luomalla osaamista, jonka avulla yritysten ja yrittäjiksi aikovien on mahdollista toimia direktiivin edellyttämällä tavalla ja mm. kierrättää 70 % rakennusjätteestä materiaalina.
Tavoitteena on pääosin ammatillisen toisen asteen rakennusalan ja/tai ympäristöalan, mutta huomioiden myös insinöörikoulutuksen kehittämisen tarve, koulutuksen/oppimisympäristön kehittäminen niin, että sekä rakennusalan että ympäristöalan koulutuksen suorittaminen on entistä houkuttelevampaa ja opintoihin motivoivampaa. Lisääntynyt koulutuksen ja työelämän yhteistyö edesauttaa parempaa työllistymistä sekä mahdollistaa työvoiman paremman käytettävyyden eri toimintojen vaiheissa: suunnittelu, rakentaminen, purkutyöt, jätteenkäsittely ja –jalostaminen jne.
Koulutuksen ja oppimisympäristön kehittämisessä huomioidaan mahdollisuus opintojen jatkamiseen ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen esim. ammattikorkeakoulussa.

toimenpiteet

Tavoite saavutetaan luomalla toimintamalli, jossa harjoittelu on alusta asti sisällöltään suunnitelmallista ja opintoihin ajoitettua sekä harjoittelun sisältö, ohjaus ja arviointi avointa ja eri osapuolia hyödyntävää. Toimintamalli pitää sisällään yritysten koulutussisältötarpeiden määrittelyn, uuden sisällön luomisen ja pilotoinnin sekä yritysten sitouttamisen yhteistyöverkkoon.

Xamk määrittelee koulutusosion ja -materiaalit uusiin tarpeisiin (perusosaaminen, syventävä osaaminen) ja eri toteutusvaihtoehdot, mm. webinaarit sekä kehitettävän koulutussisällön laajuuden, sisällön ja toteutuksen määrittelyn yksityiskohtaisesti yrityksiltä saatujen tulosten sekä ja muiden kehitystarpeiden pohjalta.

Xamk pilotoi koulutussisällön ja oppimisympäristön (toimintamallin pilotointi) ja kerää palautteen.

Projektissa uudistetaan/kehitetään vähintään 5 opintopisteen laajuinen koulutussisältö.

Xamk luo ja testaa yhteistyöverkon/portaalin

tulokset

Tuloksena saadaan toimintamalli, jossa yritysten kanssa jatkuvasti yhteistyössä toimien luodaan koulutuksellisia kehittämisratkaisuja työelämän tarpeisiin. Malli sisältää yhteiset koulutuksen tarve- ja kehittämismäärittelyt, sekä työssäoppimisen sovittaminen tukemaan sekä oppilasta että yritystä käyttämällä yhteistä portaalia työssäoppimistehtävien esittämisessä sekä tarjoamisessa. Uudet koulutusmateriaalit ja –menetelmät saadaan käyttöön. Yritykset myös voivat opetuksen kautta (yrityshaastatteluja, webinaarit) tuoda itseään tunnetuksi, jolloin osuvampaa työvoimaa hakeutuu alalle. Yritysten kanssa tehtävät webinaarit lisäävät myös opiskelijan motivaatiota, kun selvä yhteys työelämään on olemassa, ja opiskelija voi mm. esittää kysymyksiä suoraan työelämän edustajille.

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö, koulutusjohtaja Arja Sinkko, 044 702 8219, arja.sinkko@xamk.fi

Faktat

Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille

01.02.2016 – 30.06.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Kouvolan seudun ammattiopisto, Kouvola Innovation

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 169 850 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 80 180 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)