Jätevesien käsittelyn tehostamisella sivuainevirrat osaksi bio- ja kiertotaloutta.

Kiertovirrat – Jalostetut jätevedet ja lietteet bio- ja kiertotalouden raaka-aineviroiksi –hanke (A74843) kehittää jätevesien tehokkaampaa käsittelyä ja prosessissa muodostuvien sivuainevirtojen hyödyntämistä osana materiaalikiertoa.

Jätevesiprosessista uusia toimintamalleja kiertotalouteen

Jätevedenpuhdistusprosessissa syntyvien lietemäärien jatkuva kasvu ja lietteitä koskevan ympäristölainsäädännön tiukentuminen luovat tarpeen lietteiden uusille käsittelyvaihtoehdoille ja jälkikäyttömahdollisuuksille. Tutkimalla erilaisia vaihtoehtoisia tekniikoita lietteen hyödyntämiseksi osana bio- ja kiertotaloutta saadaan tehostettua jätevesiprosessin ravinteiden talteenottoa sekä optimoitua puhdistusprosessia haitta-aineiden ja mikromuovien poiston osalta. Jätevesilietteiden ja niistä tuotteistettujen materiaalien laatuominaisuuksien tunteminen ja jäljitettävyys parantavat materiaalien hyötykäyttömahdollisuuksia.

hankkeen toimenpiteet

1) Ravinteiden poistaminen jätevedestä MBR-tekniikan avulla – ravinteiden talteenoton tehostaminen (LUT)
2) Lietevirroista uusia tuoteaihioita kiertotalouteen (Xamk)
3) Tulosten jalkauttaminen ja raportointi (Xamk ja LUT)

Tuloksena jätevesien kestävämpää käsittelyä

Hankkeessa tutkittavat uudet jätevesien ja lietteiden käsittelyvaihtoehdot sekä materiaalien jäljitettävyysratkaisut tukevat kiertotalouden mukaista materiaalivirtojen palauttamista materiaalikiertoon. Biomassojen viisaalla hyödyntämisellä saadaan käyttöön raaka-aineet, ravinteet sekä energia, ja samalla vesistökuormitus ja haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät. Hankkeessa luodaan mahdollisuuksia uudenlaiselle jätevesi-, biotuote-, energia- ja it-alan liiketoiminnalle.

Lisätietoja

Salla Pulliainen
projektipäällikkö
p. 040 480 5170
salla.pulliainen(at)xamk.fi

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 86 9952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Jussi Konttila
tutkimusinsinööri
p. 050 439 0533
jussi.konttila(at)xamk.fi

LUT-yliopisto
LUT-yliopisto Kiertovirrat-hanke

 

Faktat

Kiertovirrat – Jalostetut jätevedet ja lietteet bio- ja kiertotalouden raaka-ainevirroiksi

01.06.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: LUT-yliopisto

Muut kumppanit: Mikkelin Vesiliikelaitos, Aquazone Oy, Kospirt Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 360 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 180 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta