Hankkeessa kehitettiin uusia toimintamalleja ja palveluverkostoja, joilla tuotetaan yhteisöllisen ruokailun palveluita senioreille.

Etelä-Savon maakunta ikääntyy hurjaa vauhtia ja palvelut keskittyvät enenevässä määrin kaupunkikeskuksiin. Kuitenkin haja-asutusalueilla asuu edelleen suuri joukko ihmisiä, ja pitkät välimatkat sekä palvelujen vähyys hankaloittavat ikääntyvän maaseutuväestön elämää. Yksinasuminen ja -syöminen voivat passivoida vanhuksia eikä ruoka välttämättä maistu. Aktiviteettien puuttuminen, huonosti syöminen ja yksinäisyys heikentävät ikäihmisten toimintakykyä ja terveyttä. Yksityisten ruokapalvelutuottajien tarve lisääntyy Essoten siirtyessä kotiruokapalveluissaan Ateriapalveluseteli-käytäntöön. Tämä käytäntö luo myös uusia toimintamahdollisuuksia sekä nykyisille, että tuleville ruokapalvelun tuottajille, ja se lisää asiakkaiden valinnanvapautta.

uusi toimintamalli

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Savon haja-asutusalueiden palveluverkostoja luomalla uusi toimintamalli yhteistyössä paikallisten yritysten, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Palveluverkoston tarkoituksena on tuottaa ja toteuttaa yhteisöllisiä ruokapalveluita alueen seniori-ikäisille.

Tavoitteena on ikäihmisten aktiivinen osallistuminen toimintaan, senioreiden ravinnonsaannin turvaaminen, yhteisöllisyyden lisääminen, yksinäisyyden tunteen väheneminen ja asiakkaan valinnan mahdollisuuksien lisääminen.

kokeilujen kautta

Hanke toteutettiin vuoden 2018 aikana ja siinä järjestettiin yhteisöllisen ruokailun kokeiluja Anttolassa, Ristiinassa, Kangasniemellä ja Hirvensalmella. Kimpassa syömään- yhteisöllisen ruokailun kokeilut onnistuivat hyvin, kokeilut suunnattiin nykyisille ja tuleville Essoten ateriapalvelu-seteliä käyttäville asiakkaille, sekä muille seniori-ikäisille kuntalaisille.

Yhteisöllisen ruokailun kokeilut järjestettiin yhteistyössä paikallisten ruoka-, kuljetus- ja ohjelmapalvelutuottajien sekä yhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, huomioiden toiminnan kannattavuus. Kokeilut olivat  erimuotoisia eri paikkakunnilla, riippuen alueen tarjonnasta. Asiakkaat osallistettiin toimintaan niin, että he voivat itse esittää toiveita toteutukseen esim. ruuan ja ohjelman suhteen.

pysyväksi käytännöksi

Kokeilut onnistuivat hyvin, yhteisölliset seniorilounaat jatkuvat jokaisella kokeilupaikkakunnalla myös hankkeen loputtua. Essote jatkokehittää ruokaulukonseptia hankkeen jälkeen.

Hankkeen tuloksena syntyvät yhteystyöverkostot yritysten, yhdistysten, vapaaehtoisjärjestöjen ja ikääntyvien kuntalaisten välille pyritään alusta asti saamaan niin toimiviksi ja vahvoiksi, että ne jatkavat toimintaansa ja kehittyvät myös hankkeen jälkeen.

Senioreille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vastaajat kokivat yhteisölliset lounaat tärkeiksi ja halusivat niiden jatkuvan. Alueen muut ruokapalvelutuottajat ovat osoittaneet kiinnostusta aloittaa Kimpassa syömään- lounastapahtumat omassa paikassaan.

Pidemmän aikavälin tähtäimenä on seniorien toimintakyvyn  ja terveyden ylläpitäminen ja jopa koheneminen, joka mahdollistaa pidempään kotona asumisen ja pärjäämisen.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Nina Parkkinen
puh. 040 185 6851
nina.parkkinen@xamk.fi

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

ASKO - Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut

Uusia vaihtoehtoja ikääntyneiden ruokapalveluille.

Yhteisöpedagogit Alpeilla

Sähköiset palvelut ruokapalvelujen asiakasrajapinnassa

Hanke selvitti miten sähköisillä palveluilla, eli tietotekniikan eri sovelluksilla, voidaan parantaa kotona asuvien ikääntyvien ateriapalvelua.

Ikäihmisten ruokapalvelut

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä

Toimivat ruokapalvelut tukevat ikääntyneiden hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja kotona asumista.

DigiSote - Digitaaliset sosiaali-...

Kehitetään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisten palveluiden sekä sovellusten käyttäjänä.

Yhteisöpedagogit Alpeilla

Hoivakantri - maaseudun hyvinvointipalvelujen...

Hankkeen tavoitteena oli kehittää maaseudun elinvoimaisuutta tukemalla palveluyritysten syntymistä ja lisätä niiden toimintaedellytyksiä seudulla.

Faktat

Kimpassa syömään - ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu

01.01.2018 - 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Essote - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 98097 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 59868 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitus (AIKO)

Jaa sivu