Kohti turvallisempaa hälytysajoa II: Ensihoitoyksikön turvallisuuskriittinen miehistöyhteistyö -hanke on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke. Käynnistynyt hanke on jatkoa Traficomin rahoittamalle Kohti turvallisempaa hälytysajoa: riskit tiedoksi ja turvallisuus käytännöksi -hankkeelle. Ensimmäinen hanke on tuottanut paljon uutta valtakunnallisesti kattavaa tietoa hälytysajon turvallisuuden nykytilasta, kehittämistarpeista ja alustavaa tietoa ensihoitoyksikön miehistöyhteistyöstä.

 

TOIMENPITEET

Hälytysajon turvallisuus ja sen kehittäminen ovat erittäin ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita. Aiheesta on olemassa maailmanlaajuisesti ja etenkin kansallisesti vain vähän tutkimustietoa. Ensimmäisessä hankkeessa tuotetussa kansainvälisesti vertaisarvioidussa tutkimuksessa, ”The risk factors Finnish paramedics recognize when performing emergency response driving”, todettiin, että hälytysajon aikaiset riskitekijät liittyvät ensihoitoyksikön henkilöstöön tai ympäristöön. Kohti turvallisempaa hälytysajoa II: Ensihoitoyksikön turvallisuuskriittinen miehistöyhteistyö -hankkeen tarkoituksena on kehittää tutkittuun tietoon perustuvaa ensihoitoyksikön turvallisuuskriittistä hälytysajon aikaista miehistöyhteistyötä sekä valmistella mahdollisen ensihoitoyksikön miehistöyhteistyön kansallisen implementoinnin vaatimaa ohjeistusta. Hankkeen tavoitteena on lisätä hälytysajon turvallisuutta valtakunnallisesti.

Hankkeen sisällöt:

  1. Hälytysajon turvallisuuden tarkistusprotokollan kehittäminen (kohteeseen meno ja potilas kyydissä)
  2. Ensihoitoyksikön miehistöyhteistyön komentokielen kehittäminen
  3. Tutkitaan, mitä asioita turvallisen hälytysajon miehistöyhteistyöstä tulisi ohjeistaa valtakunnallisella tasolla

Hankkeessa tehdään neljä erillistä osatutkimusta, joilla pyritään saamaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Osatutkimus 1: Miten hälytysajon turvallisuuden tarkistusprotokollat koetaan käytännön ensihoitotyössä?
  • Osatutkimus 2: Mitkä ovat hälytysajon aikana kriittisiä ja tärkeitä kohtia, jotka tulisi varmistaa komentokielen avulla?
  • Osatutkimus 3: Ensihoitoyksikön miehistöyhteistyön komentokielen käyttökokemukset
  • Osatutkimus 4: Turvallisen hälytysajon miehistöyhteistyön valtakunnalliset ohjeistustarpeet

Hankkeen tuottamaa tietoa jaetaan valtakunnallisesti sekä sosiaalisen median kautta (https://www.facebook.com/xamkambulanssisimulaattori ), että suoraan ensihoitoalan opettajia ja työpaikkoja informoimalla.

TULOKSET

Hankkeen tutkimusosiossa tähdätään kattavaan ja laajasti yleisön tavoittavaan raportointiin ja viestintään, jota voidaan hyödyntää aiheen jatkokehityksessä. Hankkeessa on tarkoitus tuottaa ainakin kolme kansainvälistä tutkimusartikkelia ja kaksi ammattilehtijulkaisua sekä Traficomin loppuraportti.

Hankkeen kehittämisosion tuloksena muodostetaan hälytysajon tarkistusprotokollat sekä miehistöyhteistyön komentokieli.

Lisätietoja

Antti Jakonen
Projektipäällikkö
antti.jakonen@xamk.fi
040 627 6559

Hilla Sumanen
Yliopettaja
hilla.sumanen@xamk.fi
044 702 8780

Faktat

Kohti turvallisempaa hälytysajoa II: Ensihoitoyksikön turvallisuuskriittinen miehistöyhteistyö

01.05.2019 – 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 114 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 44 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom