Hankkeessa tuotetaan mm. työelämässä oleville ensihoitajille lisäkoulutukseksi tarkoitettu turvallisen hälytysajon kurssi

Kohti turvallisempaa hälytysajoa -hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tutkimusosion tarkoituksena on tutkia ambulanssin hälytysajokulttuurin nykytilaa ja hälytysajon turvallisuuden lisäämistä koulutuksella. Hankkeen kehittämisosion tarkoituksena on luoda turvallisen hälytysajon pilottikurssi, ja pilotin palautteiden perusteella kehittää jo työelämässä oleville ensihoitajille kohdennettu turvallisen hälytysajon lisäkoulutus. Tavoitteena on jakaa hankkeen tuottamaa tietoa valtakunnallisesti, jotta turvalliseen hälytysajoon voidaan kiinnittää entistä paremmin huomiota ensihoitajien koulutuksessa, sekä työyhteisöissä.

TOIMENPITEET

Ambulanssin hälytysajon turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on hyvin vähän laadukasta tutkimusnäyttöä, jota tarvitaan muutostavoitteiden asettamisen pohjaksi. Tämän hankkeen tutkimusosiossa kerätään tietoa ensihoitajien omista näkemyksistä ja kokemuksista koskien hälytysajon turvallisuutta ja siihen liittyviä riskitekijöitä. Tutkimusosiossa tarkastellaan myös turvallisen hälytysajon lisäkoulutuksen tuomia hyötyjä. Hankkeessa pyritään kattaviin otantoihin, jolloin tutkimustulokset palvelevat alan tiedonkehitystä onnistuneesti. Hankkeeseen kytketään myös XAMKin ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen opinnäytetöitä.

Hankkeen kehittämisosiossa toteutetaan syksyllä 2018 turvallisen hälytysajon pilottikurssi, joka tulee tarjolle Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun kurssina. Kehittämisosion todenmukaisena oppimisympäristönä toimii XAMK AMB SIMU (https://www.xamk.fi/koulutus/ambulanssisimulaattori/). Pilottikurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä FinnHems 10 maayksikön kanssa, jossa turvallisuuskriittistä hälytysajoa on menestyksekkäästi kehitetty.

Pilottikurssista kerätään kattavat palautteet, joiden perusteella turvallisen hälytysajon kurssista kehitetään toistettavissa oleva, säännöllisesti toteutettava turvallisen hälytysajon lisäkoulutus jo työelämässä oleville ensihoitajille.

Hankkeen tuottamaa tietoa jaetaan valtakunnallisesti sekä sosiaalisen median kautta (https://www.facebook.com/xamkambulanssisimulaattori ), että suoraan ensihoitoalan opettajia ja työpaikkoja informoimalla.

TULOKSET

Hankkeen tutkimusosiossa tähdätään kattavaan ja laajasti yleisön tavoittavaan raportointiin ja viestintään, jota voidaan hyödyntää aiheen jatkokehityksessä.

Hankkeen kehittämisosion tuloksena on jo työelämässä oleville ensihoitajille lisäkoulutukseksi tarkoitettu turvallisen hälytysajon kurssi.

Lisätietoja

Anssi Koski
Projektitutkija
anssi.koski@xamk.fi
044 702 8454

Hilla Sumanen
Yliopettaja
hilla.sumaneni@xamk.fi
044 702 8780

Faktat

KOHTI TURVALLISEMPAA HÄLYTYSAJOA

01.01.2018 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 100000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 50000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Trafi - Liikenteen turvallisuusvirasto