Hankkeessa kehitetään osaamista ja uusia ratkaisuja kuitulinjan kaasujen käyttöön ja hallintaan.

Sellun valmistuksen kuitulinjalla eri prosessivaiheissa esiintyvillä kaasuilla on merkittävä vaikutus tehtaan toimintaan. Prosessiin sekoittuneet kaasut haittaavat mm. keittoa, pumppausta, lajitteluvaiheita, säiliöiden pinnankorkeuden hallintaa ja erityisesti prosessin tehokkuuden kannalta olennaisten pesuvaiheiden toimintaa. Kaasujen aiheuttamia haittoja hallitaan pääasiassa mekaanisilla kaasunpoistotekniikoilla sekä käyttämällä jatkuvatoimisesti vaahdonesto- ja kaasunpoistokemikaaleja.  Kaasumaisia kemikaaleja käytetään ligniinin poistossa ja valkaisussa ja tällöin olennaista on näiden sekoittaminen, kaasujen dispergoituminen sekä tämän merkitys ko. osaprosessin sekä koko kuitulinjan toiminnan kannalta. Hankkeessa ’’Kuha – Kuitulinjan kaasujen hallinta’’ kehitetään osaamista ja uusia ratkaisuja kuitulinjan kaasujen käyttöön ja hallintaan. Pääasiallisina kehityskohteina ovat happipohjaisten kemikaalien käyttö sekä kaasujen vaikutukset pesuvaiheiden toimintaan.

Projektin tuloksena saadaan tietoa kaasujen käyttäytymisestä, vaikutuksista kuitulinjan toimintaan sekä kuinka kaasujen käyttäytymisen hallinnalla voidaan parantaa tehtaan toimintaa. Samalla kehitetään on-line -mittaustekniikka ja tähän perustuvia ylätason hallintajärjestelmiä. Kehitystyö luo mahdollisuuden parantaa biotuotetehtaan toimintaa merkittävästi. Parantamalla pesujen ja happivaiheen toimintaa jo yhdellä suurehkolla biotuotetehtaalla on mahdollista lisätä bioenergian tuotantotehoa megawattien luokka ja lisäksi lisätä tuotantoa, parantaa tuotteen laatua, vähentää jätevedenpuhdistamolle menevää kuormaa sekä vähentää prosessikemikaalien käyttöä. Lisäksi hankkeella kehitetään kuitulaboratorion tutkimus- ja palvelutoiminnan edellytyksiä.

Lisätietoja

Lisätietoja:

Jari Käyhkö 0400 771 157, jari.kayhko@xamk.fi

Riku Kopra 050 443 6411, Riku.kopra@xamk.fi

Faktat

Kuha - Kuitulinjan kaasujen hallinta

01.09.2020 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: ANDRITZ Oy, Vaisala Oy ja Solenis Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 498 643 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta