Turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskusten henkilökunnan välinen vuorovaikutus helpottuu yhteisen kielen puuttuessa kuvakommunikaation avulla

TAVOITTEET

Hankkeessa pyritään ratkaisemaan kommunikoinnin ongelma tilanteissa, joissa turvapaikanhakijan ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä.

TOIMENPITEET

Menetelmän kehittämisessä tutkitaan,sovelletaan ja kehitetään kuvakommunikaatioon perustuvia menetelmiä, jotka ovat käytössä puhevammaisten kommunikaatiossa.

Hanke yhdistää eri viranomaistahojen, kolmannen sektorin, turvapaikanhakijoiden, tutkijoiden ja kehittäjien osaamisen moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän kautta.

Hankkeessa keskitytään vastaanottojärjestelmien alkuvaiheen prosessien kannalta olennaisiin kommunikaatiotilanteisiin.

Xamk kehittää mobiilisovellusta ja siihen liittyvän graafisen materiaalin (sis. kuvakommunikaatiossa käytettävän kuvituksen, käyttöliittymäsuunnittelun ja ohjelmoinnin).

TULOKSET

Yhtenäinen kommunikaation väline tukee vastaanottokeskuspalveluiden kustannustehokkuutta,parantaa kielellisen saatavuuden ja ihmisoikeuksiin pohjautuvan itseilmaisun tukemista arjen tilanteissa joissa yhteistä kieltä ei ole

Menetelmää voidaan käyttää tulkkauksen tukena.

Hankkeen välittömiä hyödynsaajia ovat turvapaikan hakijat ja vastaanottokeskukset.

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Suvi Pylvänen

044 702 8354

suvi.pylvanen@xamk.fi

Faktat

KUVAKO - kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa

06.02.2017 – 20.01.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Humanistinen ammattikorkeakoulu, Humak

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk; Pohjois-Savon Opisto Ry; Papunet

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 461 500,07 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 70 378 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Sisäministeriön turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto