Hankkeessa vahvistetaan startup-yrittäjyystoimintaympäristöä ja yrittäjyysyhteisötoimintaa mm. tuomalla yrittäjiä yhteen ja viestintää parantamalla

Hanke on päättynyt

Kymenlaakso Startup Ecosystem -hanke päättyi 30.11.2020. Hanke toteutettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Patteri-opiskelijayrittäjyysyhdistyksen (PatteriES) yhteistyönä. Hanke oli Euroopan aluekehitysrahastohanke (EAKR) ja sitä rahoitti Kymenlaakso liitto / Uudenmaan liitto. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät olivat startup-yrittäjyydestä kiinnostuneet, pk-yrittäjät ja opiskelijat.

Hankkeen tulokset: Startup-kulttuuriin kuuluvat luovuus, innostus, rohkeus, tulevaisuususko ja kokeilu. Tällaiseen asenneilmapiiriin saatiin hankkeessa innostettua uusia yrittäjänalkuja ja vanhempiakin konkareita eritoten *ship Startup festival –tapahtumassa. Hankkeen tuella ja toiminnalla syntyi 6 uutta yritystä maakuntaan, uusia työpaikkoja yrityksiin ja uutta liiketoimintaa sekä yrittäjyyttä tukevia toimintamalleja, aloite yrityskoordinaattorin toimesta ja uudenlaisesta yrittäjyyden koulutusohjelmasta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun sekä vahvistettiin *ship Startup Festival -tapahtuman asemaa maakunnassa. Hankkeen aikana tuotetut visuaaliset materiaalit koottiin yhteen Kymenlaakson yrittäjyyden reseptikirjaksi, joka paljastaa muun muassa parhaat yrittäjyyden cocktailit.

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet kommentoivat, että hankkeen teema ja tavoitteet, startup-kulttuurin kehittäminen ja opiskelijayrittäjyyden edistäminen, ovat ensiarvoisen tärkeitä maakunnalle. Hanke on onnistuneesti tuottanut maakunnan ekosysteemin toimijoiden tarvitsemaa keskustelua, materiaalia ja toimintamalleja. Hankkeen toiminta on tukenut myös maakunnan yrittäjyyskasvatustoimintaa (eritoten Etelä-Kymenlaaksossa Mini *ship –toiminta).

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät eli startup-yrittäjyydestä kiinnostuneet, pk-yrittäjät ja opiskelijat antoivat palautetta vaihtelevasti hankeaikana. Suurin osa palautteesta kohdistuu yksittäiseen tapahtumaan tai tekemiseen.

Helpdesk-tukea saaneet opiskelijat ovat antaneet palautetta, että hankkeen kautta saatu tuki, osaaminen, kannustus ja kohtaamiset ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä. He näkevät sitä kautta hankkeen arvokkaana, oman yrittäjyyspolkunsa edistäjänä. Samoin mini-toimeksiantojen kautta saatu työkokemus on koettu arvokkaana. Se voi olla jopa ovi tulevaan työhön. Mukana olleet yrittäjät ovat jakaneet innokkaasti oppejaan opiskelijoille. Palautetta on tullut siitä, että yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita ja yhteistä vuoropuhelua tukevia paikkoja saisi olla enemmänkin. Startup-yrittäjät ja startup-tiimit ovat kiitelleet eritoten *ship Startup Festivalin antia ja tapahtumasta saatu palaute onkin ollut erinomaista.

Hankkeen aikana syntyi 2 opinnäytetyötä:

Ngyen Long  (2020) https://www.theseus.fi/handle/10024/345877

Emmi Mäkinen (2019) https://www.theseus.fi/handle/10024/121364/browse?type=author&value=M%C3%A4kinen%2C+Emmi

Intohimona yrittäjyys –kokoelmajulkaisuun (2020) kaksi artikkelia: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-275-7

Yrittäjyystarinoita videosarja: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXswRRyb1mzo4RyFK254ue0EhU769Yian

TAVOITTEET

Hankkeessa on tarkoitus kehittää ja kokeilla erilaisia toimintamalleja, kuten tapahtumia ja digitaalisia ratkaisuja, joilla vahvistetaan startup-yrittäjyystoimintaympäristöä ja yrittäjyysyhteisötoimintaa. Hankkeen tarkoitus on tuoda yrittäjiä yhteen, parantaa viestintää eri yrittäjyystoimijoiden välillä ja vahvistaa kaikkia yrittäjyyttä tukevia toimia paremmaksi kokonaisuudeksi:

1. COMMUNITY – Yrittäjyys- ja kasvuhenkisen yrittäjäyhteisön käynnistäminen Kymenlaaksossa.
2. NETWORKS – Kymenlaaksolaisten yritysten vahvempi kytkeminen osaksi paikallista yrittäjyysekosysteemiä, osallistamalla heitä paikallisiin aktiviteetteihin ja niiden kehittämiseen.
3. ENVIRONMENT – Tuoda yhteen alueen luovat yrittäjyystoimijat ja mallintaa Kymenlaakson yrittäjyystoimintaympäristö, joka tukee kasvuhakuisten yrittäjien kehittymistä.

TOIMENPITEET

  • Yrittäjyys- ja kasvuhenkisten nuorten kartoitusta, inspiroimista ja aktivoimista alueen yrittäjyysyhteisön rakentamiseen. Toimenpiteisiin kuuluu mm. uusien, yli Kymenlaakson kaupunkien rajojen välisien tapahtumien, kiihdyttämö- ja hautomomallien kokeilua sekä eri yrittäjyysorganisaatioiden yhdistämistä yhteiseen toimintaan Kymenlaaksossa ja kansallisesti.
  • Erilaisten aktiviteettien kokeiluja, joilla saadaan paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä osaksi yhteisöä ja sen toimia. Toimenpiteet ovat mm. koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia, jotka tukevat kansainvälistymistä ja kasvua.
  • Tavoitteena on kartoittaa kaikki Kymenlaaksossa toimivat startup-toimintaa ja kasvuhakuista yrittäjyyttä tukevat toiminnot kuten; hankkeet, yritykset, julkiset toimijat, yhdistykset, jotka tarjoavat palveluita,verkostoja, koulutusta tai vastaavaa yrittäjämäisen ajattelun kehittymiselle ja kasvuhakuisille yrityksille.

TULOKSET

  • Nuorten johtama Kymenlaakson kaupunkien rajat ylittävä yrittäjyysyhteisö -toiminta, jolla tavoitetaan
    niin toisen asteen kuin AMK:n opiskelijoita sekä paikallisia yrittäjiä. Aktivoida opiskelijayrittäjyysyhdistystoiminta (PatteriES) Kotkassa. Toimintaan osallistuu noin 500 osallistujaa vuositasolla.
  • Startup-tapahtuma joka palvelee kaikkia seudun yrittäjyystoimijoita ja yrittäjiä. Tapahtuman yhteydessä toimii yritysten osaamista tukevia koulutuksia, palveluita, verkostoitumis- ja sijoittaja tilaisuuksia. Palveluita ja kokeiluja voidaan hyödyntää muissa seudun kehitystoimissa; kuten Kotkan kampuksen masterplan.
  • Xamkin, Cursorin, Kinnon ja muiden palveluiden tuottajien aloittavan startup yrittäjän palvelut mallinnettu PatteriES:n/*shipin yhteyteen jatkuvasti päivitettäväksi malliksi. Luodaan selkeä mallinnus toimintaympäristöstä, jota voi helposti hyödyntää koulut, organisaatiot, yritykset, opiskelijat, yrittäjät ja yrittäjäksi haluavat.

Tietosuoja

Hankkeen tietosuojailmoitus löytyy tästä linkistä.

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö​
Minna Lehesvuori
044 702 8512
minna.lehesvuori@xamk.fi

 

 

Ajankohtaista

Yrittäjyystarinoita opiskelijoille

Opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia yrittäjyydestä Xamkin opiskelijat kertovat, millaista on opiskella, luoda kansainvälisiä verkostoja ja rakentaa uraa Suomessa. Entä miten yrittäjyyteen voi ajautua jo opiskeluaikana ja millaista on olla yrittäjä?   Adams Kerosi opiskeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kansainvälistä liiketoimintaa ja opinnäytetyössään hän on tutkinut Suomen ja Venäjän opiskelijayrittäjyyden verkostoa. Videolla Adams kertoo kansainvälisen opiskelijayrittäjyyden edistämisestä ja...

Miten hanketyö jalkautetaan?

Kymenlaakson Startup Ecosystem –hanke on parin vuoden aikana pyrkinyt edistämään opiskelijoiden yrittäjyyttä erilaisten kokeilujen kautta. Parhaista kokeiluista on syntynyt toimintamalleja. Hyvätkään suunnitelmat eivät tosin toimi, jos niiden toimivuutta ei pystytä viemään käytännön tasolle. Toimintamallien juurruttaminen organisaatioon vakituiseksi toiminnaksi on opiskelijayrittäjyyden edistämisen kannalta erityisen tärkeää.  Esittelemme kolme hankkeen menestyksekkäintä toimintamallia, jotka tukevat niin opiskelijoiden kuin pk-yrittäjien...

Näin esität liikeideasi

Näin esität liikeideasi – Teijo Javanainen & Fodu valmisruoka-idea   Hyvä myyntipuhe tai oman idean selkeä esittäminen voi viedä jo hyvin pitkälle. Näin meille kävi kumppanini Nicole Kahilan kanssa, kun päätimme hakea palautetta liikeideallemme pitchaus-kilpailusta Mikkelissä viime syksynä. Olimme kehittäneet reseptejä ärtyvän suolen oireyhtymään sopivaan ruokavalioon ja pyöritelleet ideaa blogista tai vastaavasta nettisivusta, jonka kautta...

Me vastaan Korona

Hämmennys. Selviytyminen. Vastakkainasettelut. Koronan hiljentämässä Suomessa keskityttiin akuutissa vaiheessa selviytymiseen. Naapurin toimia saatettiin yllättäen tarkastella miettien, suunnataanko auton kanssa mökille. Samalla media paukuttaa toinen toistaan hurjempia tarinoita viruksen  runtelemista maista. Valmiuslaki toi voimaan tullessaan uudenlaisia haasteita normaaliin elämään. Koulut siirtyivät etäopetukseen ja ihmisten on tasapainoiltava perusasioiden järjestämisen kanssa. Poikkeustila palauttaa meidät hyvinvoinnin alkulähteille. On tarve...

Patteri Entrepreneurship Societyn toiminnan juurruttaminen Kotkassa

Kymenlaakso Startup Ecosystem (myöhemmin KSE) hankkeen tavoitteena on kehittää startup-ekosysteemiä ja aktivoida amk-opiskelijoita ja toisen asteen oppilaita mukaan yrittäjämäisiin aktiviteetteihin.   Toimintaa on aloitettu aktivoimalla Patteri Entrepreneurship Society yhdistystoimintaa Xamkin Kotkan kampuksella. PatteriES on opiskelijavetoinen yrittäjyysyhdistys, joka toimii Xamkin kampuksilla. Sen tavoitteena on edistää yrittäjyyskulttuuria Kymenlaakson alueella ja tukea yrittäjiksi haluavia opiskelijoita. PatteriES on KSE...

Faktat

Kymenlaakso Startup Ecosystem

01.09.2018 – 30.11.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Patteri Entrepreneurship ry (Patteri ES)

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 194 188 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 153 194 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus