Hankkeessa luodaan yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin ketterä, osaamistarvelähtöinen, työkalu osaamispääoman nostamiseksi.

tavoitteet

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkialojen osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi luodaan alueellisia tarpeita vastaava osaamispääomaa lisäävä toimintamalli ja -mekanismit.  Yhteistyössä alueen koulutustoimijoiden kanssa rakennettava KYMIEXACT-brändi mahdollistaa sekä yksilölliset että yritys- ja teollisuusalalähtöiset ”täsmä”-osaamispolut. Malli rakennetaan yhteistyössä alueen koulutustoimijoiden, yritysten sekä työvoimaviranomaisten kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on saatavilla olevan alueellisen ja maakunnallisen ennakointitiedon hyödynnettävyyden parantaminen osaamispolkujen rakentamisen tueksi. KYMIEXACT-hankkeen toimenpiteet kohdennetaan Kymenlaaksossa logistiikkaan, biotalouteen ja digitalisaatioon.

toimenpiteet

Työpaketti I: Kymenlaakson RIS3 strategia-alojen osaamispääoman kasvattamisen KYMIEXACT-toimintamallin ja siihen liittyvien mekanismien luominen ja testaaminen.

Työpaketti II: Kaakkois-Suomen ennakointityöryhmän osaamisen ennakointiin liittyvien informaatiotoimintojen vahvistaminen alueella.

Työpaketti III: KYMIEXACT- ”täsmä”-osaamispolkumentori –ohjelman ja verkoston luominen.

Työpaketti IV: Kymenlaakson alueen koulutustoimijoiden tarjoamat KYMIEXACT –osaamispolkupalvelut ja työelämälähtöisyys – digitaaliset sekä tiloihin liittyvät palveluratkaisut.

tulokset

KYMIEXACT-toimintamallin myötä alue on saanut käyttöönsä ketterän ja osaamistarvelähtöisen työkalun osaamispääoman nostamiseksi yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin. KYMIEXACT-brändin alla koulutuksentarjoajat toimivat yhdessä verkostomaisesti ja tuottavat yhdessä ”täsmä”-osaamispolkuja. Kymenlaakson alueella toimii KYMIEXACT-osaamispolkumentoriverkosto. Kehitetyllä verkostolla on käytössään monipuolinen ennakointitoimintaa edesauttava mekanismi ja siihen liitetyt työkalut.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi

044 702 8976

 

Ajankohtaista

Millainen kuva biotaloudesta?

KYMIEXACT-verkkosivujen suunnittelua tehdään parhaillaan. Pohditaan kiivaasti, millaisia sisältöjä tarvitaan ja millainen verkkosivu olisi toimivin asiakkaan näkökulmasta. Kuvat ovat keskeinen osa verkkototeutusta, joten on myös mietittävä, millaiset kuvat luonnehtivat KYMIEXACT:ia. Emme halua pitäytyä vain kuvapankkien kuvissa, vaan tahdomme että kuvat ovat Kymenlaaksosta. Kymenlaakson RIS3-strategian kärkialat ovat logistiikka, biotalous ja digitalisaatio. Logistiikan osalta kuvauskohteiden valinta on ehkä...

KYMIEXACT-brändikirja valmiina – työ jatkuu…

KYMIEXACT-brändikirja valmistui 24.1.2019, jolloin järjestettiin kick off –tilaisuus Kuusankoskitalolla. Brändiä rakennettiin syksyllä 2018 kolmessa työpajassa, joissa tiivistyi brändin ydin. Kauaskantoisena visiona KYMIEXACT-brändi nähdään valtakunnallisena edelläkävijänä tulevaisuussuuntautuneissa oppimiskokonaisuuksissa. Asiakkaat saavuttavat KYMIEXACT-toimintamallin avulla osaamista, jota auttaa heitä kehittämään liiketoimintaansa. Koulutuksien taustalla on motivoiva ja jopa kansainvälinen verkosto. KYMIEXACT:in missio lähtee asiakaslähtöisyydestä ja autamme asiakasta löytämään tarpeisiinsa sopivan...

Biotalouden osaamistarveselvitys julkaistiin

KYMIEXACT-hankkeessa on viime syksyn aikana toteutettu biotalouden osaamistarveselvitys. Siinä biotalouden osaamistarpeita on kartoitettu biotalouteen linkittyvillä toimialoilla, huomioiden Kymenlaakson elinkeinorakenteen erityispiirteet sekä Kymenlaaksoon ohjausvaikutuksensa ulottavat biotaloutta edistävät strategiat ja niiden ohjaustoimet. Selvitys perustuu mittavalle tiedonhaulle kirjallisuus- ja web-lähteistä. Lisäksi selvityksessä on hyödynnetty muun muassa KYMIEXACT- ja Kymbio- hankkeiden yhteistyössä toteutetun, tulevaisuuspyörämenetelmää hyödyntäneen työpajatyöskentelyn dataa. Selvityksen alustavia...

Biotalous liiketoiminnan tukena -koulutus alkaa

KYMIEXACT-hankkeen vuosi sitten pidetyssä Biotalousalan tulevaisuuden osaamisen työpajassa heitettiin ilmoille ajatus siitä, että pitäisi olla olemassa biotalouskortti-koulutusta. Se, mitä korttikoulutus pitäisi sisällään, jäi avoimeksi, mutta yhteistyössä KYMBIO-hankkeen toimijoiden kanssa päätettiin jatkaa suunnittelua. Idea lyhyestä, tiiviistä koulutuksesta viehätti, vaikka konkreettista korttia ei koulutuksesta saisikaan. Koulutuksessa osallistuja saa tiiviin, ymmärrettävän tietopaketin biotaloudesta. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää biotalouden...

KYMIEXACT-brändikirja valmistuu

Brändityöskentelyä tehtiin vuoden 2018 lopulla tiiviisti. Hankkeen toimijoille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin kolme työpajaa, joissa kirkastettiin toimintamallin ajatusta, tarkennettiin ydintekijöitä ja käyttöä sekä työstettiin brändikirjan viestinnällisiä teemoja. Brändityö on saatu päätökseen ja brändikirjan kick off –tilaisuus pidetään torstaina 24.1.2019 klo 13-15 Kuusankoskitalon Hirvelä-salissa. Tilaisuudessa konkretisoituu ajatus Kymenlaakson koulutuksen tarjoajien halu vastata entistä paremmin yritystoiminnan ja elinkeinoelämän...

Faktat

KYMIEXACT - Täsmäosaamista Kymenlaaksoon

01.05.2017 - 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 496765 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 342910 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu