Hankkeessa muodostettiin yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusyhteistyötä Kymenlaakson alueella edistävä toimijaverkosto.

tavoitteet

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkialojen osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi kehitettiin alueellisia tarpeita vastaava osaamispääomaa lisääviä toimintatapoja ja yhteistyöverkostoa.  Yhteistyössä alueen koulutustoimijoiden kanssa hahmoteltiin KYMIEXACT-brändi, joka voisi tukea yksilöllisten sekä yritys- ja teollisuusalalähtöisten ”täsmä”-osaamispolkujen muodostamista ja markkinointia. Kehitystyötä tehtiin yhteistyössä alueen koulutustoimijoiden, yritysten sekä työvoimaviranomaisten kanssa. Tärkeänä tavoitteena oli myös saatavilla olevan alueellisen ja maakunnallisen ennakointitiedon hyödynnettävyyden parantaminen osaamispolkujen rakentamisen tueksi. KYMIEXACT-hankkeen toimenpiteet kohdentuivat eritoten logistiikan, biotalouden ja digitalisaation aloille.

toimenpiteet

Työpaketti I: Kymenlaakson RIS3 strategia-alojen osaamispääoman kasvattamisen KYMIEXACT-toimintamallin ja siihen liittyvien mekanismien luominen ja testaaminen.

Työpaketti II: Kaakkois-Suomen ennakointityöryhmän osaamisen ennakointiin liittyvien informaatiotoimintojen vahvistaminen alueella.

Työpaketti III: KYMIEXACT- ”täsmä”-osaamispolkumentori –ohjelman ja verkoston luominen.

Työpaketti IV: Kymenlaakson alueen koulutustoimijoiden tarjoamat KYMIEXACT –osaamispolkupalvelut ja työelämälähtöisyys – digitaaliset sekä tiloihin liittyvät palveluratkaisut.

tulokset

KYMIEXACT-toimintamallin myötä alueelle on syntynyt koulutustoimijoiden yhteinen tahtotila osaamispääomaa yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin tuottavan koulutusyhteistyön ja opintopolkujen synnyttämiseksi. KYMIEXACT-hankkeessa ideoituja ja pilotoituja koulutussisältöjä viedään hankkeen päätyttyä eteenpäin koulutustoimijoiden yhteistyössä. Kymenlaakson alueella toimii hankkeen tuloksena KYMIEXACT-osaamispolkumentoriverkosto. Kehitetyllä verkostolla on käytössään monipuolinen ennakointitoimintaa edesauttava mekanismi ja siihen liitetyt työkalut.

Lisätietoja

Projektitiimi

044 702 8759

 

Ajankohtaista

Dronetyöpaja hankeyhteistyössä

To 28.11.2019 klo 12-15, Ekami, Hamina, Juhla-/liikuntasali KYMIEXACT – täsmäosaamista Kymenlaaksoon, Technology Playground for Future Jobs ja Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeet järjestivät yhteistoteutuksena dronepalveluita ideoivan työpajan. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa olivat Ekami, Xamk, Posintra ja Cursor. Koulutuksen kohderyhmä oli etupäässä Ekamin opiskelijat, mutta tilaisuus oli avoin kaikille kiinnostuneille. Osallistuminen ei edellyttänyt aiempaa dronetuntemusta ja...

Osaamispolkumentoriksi?

KYMIEXACT –hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla rakennetaan joustavia ja koulutusorganisaatiorajat ylittäviä osaamispolkuja. Ne voivat perustua joko yrityksen tai yksilön osaamisen kehittämiseen, ja ne ovat usein johonkin tavoitteeseen suuntautuneita. Mentorointi nähdään keskeisenä apukeinona tukea osaamispoluilla kulkua. Osaamispolkumentori toimii osaamisen kehittämisen asiakasrajapinnassa esimerkiksi koulutusorganisaatiossa tai muussa organisaatiossa (yrityksessä, järjestössä). Hän kohtaa työssään henkilöitä, jotka haluavat tai joilla on...

Millainen kuva biotaloudesta?

KYMIEXACT-verkkosivujen suunnittelua tehdään parhaillaan. Pohditaan kiivaasti, millaisia sisältöjä tarvitaan ja millainen verkkosivu olisi toimivin asiakkaan näkökulmasta. Kuvat ovat keskeinen osa verkkototeutusta, joten on myös mietittävä, millaiset kuvat luonnehtivat KYMIEXACT:ia. Emme halua pitäytyä vain kuvapankkien kuvissa, vaan tahdomme että kuvat ovat Kymenlaaksosta. Kymenlaakson RIS3-strategian kärkialat ovat logistiikka, biotalous ja digitalisaatio. Logistiikan osalta kuvauskohteiden valinta on ehkä...

KYMIEXACT-brändikirja valmiina – työ jatkuu…

KYMIEXACT-brändikirja valmistui 24.1.2019, jolloin järjestettiin kick off –tilaisuus Kuusankoskitalolla. Brändiä rakennettiin syksyllä 2018 kolmessa työpajassa, joissa tiivistyi brändin ydin. Kauaskantoisena visiona KYMIEXACT-brändi nähdään valtakunnallisena edelläkävijänä tulevaisuussuuntautuneissa oppimiskokonaisuuksissa. Asiakkaat saavuttavat KYMIEXACT-toimintamallin avulla osaamista, jota auttaa heitä kehittämään liiketoimintaansa. Koulutuksien taustalla on motivoiva ja jopa kansainvälinen verkosto. KYMIEXACT:in missio lähtee asiakaslähtöisyydestä ja autamme asiakasta löytämään tarpeisiinsa sopivan...

Biotalouden osaamistarveselvitys julkaistiin

KYMIEXACT-hankkeessa on viime syksyn aikana toteutettu biotalouden osaamistarveselvitys. Siinä biotalouden osaamistarpeita on kartoitettu biotalouteen linkittyvillä toimialoilla, huomioiden Kymenlaakson elinkeinorakenteen erityispiirteet sekä Kymenlaaksoon ohjausvaikutuksensa ulottavat biotaloutta edistävät strategiat ja niiden ohjaustoimet. Selvitys perustuu mittavalle tiedonhaulle kirjallisuus- ja web-lähteistä. Lisäksi selvityksessä on hyödynnetty muun muassa KYMIEXACT- ja Kymbio- hankkeiden yhteistyössä toteutetun, tulevaisuuspyörämenetelmää hyödyntäneen työpajatyöskentelyn dataa. Selvityksen alustavia...

Faktat

KYMIEXACT - Täsmäosaamista Kymenlaaksoon

01.05.2017 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 496765 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 342910 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus