Hanke selvittää ja tuo esiin Kymenlaakson alueen logistiikkasektorin tarpeet, joihin TKI-toimintaa ja investointeja tulisi kohdentaa.

TAVOITE

Hankkeen tavoite on tukea Kouvolan ja Kymenlaakson elinvoimaisuutta erityisesti kärkihanke RRTn, sekä siihen liittyvän logistiikka-alan kasvua TKI-toiminnan ja panostusten oikean kohdentamisen kautta. Hanke kartoittaa kohteita, joihin TKI- ja investointipanostuksia tulisi tehdä, jotta yritykset voisivat kehittyä ja luoda uutta liiketoimintaa tai uusia yrityksiä. Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia, kuinka alueen eri oppilaitokset voivat hyödyntää RRT-aluetta fyysisenä tai virtuaalisena TKI- ja oppimisympäristönä tuottaen samalla hyötyjä ja tietoa logistiikka-alan yrityksille. Hankkeessa tehtävien toimenpiteiden avulla pyritään myös tunnistamaan keinoja, joilla edistetään Kymenlaakson logistiikan hiilineutraaliutta ja vihreää siirtymää sekä vauhditetaan älykkyyttä ja digitalisaatiota.

TOIMENPITEET

Hankeen toimenpiteet koostuvat viidestä kokonaisuudesta:

  1. Selvitys parhaista käytännöistä aiemmissa TKI- ja oppimisympäristö projekteissa
  2. Selvitys parhaista käytännöistä Euroopasta –  Case Euralogistics
  3. Kymenlaakson logistiikkasektorin yritystarpeiden tunnistaminen
  4. Toimintamallin kehittäminen ja pilotointi opetuksessa
  5. Yhteenveto selvityksistä ja toimintamallin tuottaminen

TULOKSET

Hankkeen tuloksena tunnistetaan logistiikkakeskuksen ja siihen liittyvien toimintojen tarjoamat mahdollisuudet eri sidosryhmille TKI:n ja opetuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Lisäksi tunnistetaan alueellinen osaaminen ja vahvuudet, sekä kehittämiskohteet ja rajapinnat eri asteiden opiskelijoiden, yritysten ja tutkimuslaitosten välillä ja kuinka kaikki osapuolet saisivat yhteistyöstä lisäarvoa. Hankkeen tuloksena on selvitetty alueet, joille TKI-panostuksia ja investointeja tulisi tehdä, jotta alueen yritysten ja oppilaitosten elinvoimaisuus ja vetovoima kasvaisivat. Tuloksena syntyy verkostomainen toimintamalli, jota voidaan hyödyntää kilpailuedun vahvistamisen työkaluna ja elinvoiman kasvattajana. TKI-panostusten kasvun ja oikean kohdentamisen kautta voidaan vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaa.

Hankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 109 860 € ja hanke toteutetaan ajalla 1.7.2022 – 31.5.2023.

Julkaisut

04.10.2022 Lippo A. Poikolainen T. Logistiikkakeskukset TKI- ja oppimisympäristönä. READ nro 3/2022

29.05.2023 Kiviniitty A. Educational Environments in Logistic Centers in Europe. READ nro2/2023

Lisätietoja

 

Projektipäällikkö

Anni Lippo

p. 044 702 8213

anni.lippo@xamk.fi

 

TKI-asiantuntja

Anna Kiviniitty

p. +358405933106

anna.kiviniitty@xamk.fi

Ajankohtaista

Hackathon vihreän siirtymän haasteista yhteistyöhön ja bisnekseen

Xamkin Kouvolan kampukselle kokoontui keskiviikkona 22.3. monialaiset opiskelijatiimit ideoimaan ratkaisuja logistiikka-alan vihreän siirtymän haasteisiin. Kyseessä oli yhden päivän hackathon, jossa opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida logistiikka-, kiertotalous- ja digitaalialojen yhteistyö- ja innovaatioalusta. Alustan on tarkoitus palvella ja tukea logistiikka-alaa vihreässä siirtymässä. EU:n vihreän siirtymän tavoitteena on vähentää fossiilisten energialähteiden käyttöä ja luonnonvarojen ylikulutusta. Tavoitteena on muutos...

Faktat

Logistiikkakeskus TKI- ja oppimisympäristönä

01.07.2022 – 31.05.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 109 860 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 32 958 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelma