Hankkeen avulla lisätään nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa vähennetään

tavoitteet

Hankkeen päämääränä on lisätä nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa on mahdollista vähentää. Päämääränä on tukea miehiä kouluttautumaan ja työllistymään heitä kiinnostavalle alalle sekä lieventää työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaista eriytymistä.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää voimavaraistavia sukupuolisensitiivisiä ohjausmalleja 15-29 -vuotiaiden työpajatoiminnassa mukana olevien miesten subjektiuden vahvistamiseksi ja omien voimavarojen tunnistamiseksi. Näin toimimalla tuetaan heidän mahdollisuuksia olla täysivaltaisia yhteiskunnan jäseniä ja pääsemään kiinni työ- tai opiskelupaikkaan. Samalla lisätään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Ohjausmallit vahvistavat nuorten miesten kokemuksia 1. osaamisesta 2. itseohjautuvuudesta 3. yhteisöön liittymisestä ja osallisuudesta.

toimenpiteet

Hankkeessa nuorten työpajoilla Kouvolassa ja Helsingissä kohtaavat eri sukupolvien miehet, joilla on kokemusta työstä ja työttömyydestä.

Työpaketti 1: Elämänkulku-Pajat. Ryhmäprosessin kesto 5-10 kertaa. Osallistujat kuvaavat toiminnallisin menetelmin elämänkulkujaan. Tunnistetut yhteiset kokemukset luovat perustan käyttäjälähtöisen palvelun kehittämiselle, olemassa olevien palvelujen parantamiselle ja edelleen kehittämiselle.
Työpaketti 2: Pelillisyyden pajat. Ryhmäprosessin kesto 10 kertaa. Tavoitteena on kehittää pelillisiä menetelmiä nuorten osallistamiseen.
Työpaketti 3: Arviointi, juurruttaminen ja levittäminen. Hankkeen tulosten juurruttamiseksi työpajojen työntekijät osallistuvat Elämänkulku-pajojen ja Pelillisyyden pajojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä pajoissa syntyneen ohjausmallin tuotteistamiseen.

tulokset

Kolme uutta, käyttäjälähtöisesti muotoiltua, erityisesti ylisukupolvista työttömyyttä kokevien nuorten miesten voimavarojen tunnistamista ja hyödyntämistä edistävää, sukupuolisensitiivistä ohjausmallia hyödynnettäväksi nuorten työpajoilla sekä moniammatillisessa kasvatus-, nuoriso-, terveys-, ja sosiaalityössä.
Neljä työttömien, nuorten miesten tuottamaa kehittämisehdotusta jo olemassa oleviin palveluihin tai yhteiskunnallisiin tukitoimintoihin.
40 nuorta osallistuu hankkeen toimiin.
8 yritystä osallistuu hankkeen toimiin tarjoamalla kohderyhmälle haasteen ratkaistavaksi.
Mikrokirja, näyttely miesten tuottamista elämänkulkukuvauksista, kaksi tieteellistä ja kaksi ammatillista artikkelia, levitysseminaari

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jaana Poikolainen, 044 702 8832, jaana.poikolainen@xamk.fi

KOHTAA NUORI – Kompassi suuntaa hakevan nuoren kohtaamiseen

Matti-hankkeen osana on tuotettu loppujulkaisu (toim. Rautiola & Ala-Nikkola).

Linkki julkaisuun:

http://kohtaanuori.metropolia.fi/

Julkaisu on toteutettu osana Matti – miesten matkat työhön -hanketta (2016–2018), jossa kehitettiin ohjausmenetelmiä nuoren miehen omaehtoisuuden, sosiaalisuuden ja pystyvyyden tukemiseksi. Hanke oli suunnattu 15–29-vuotiaille miehille vähentämään ylisukupolvista työttömyyden ja syrjäytymisen kierrettä. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Ajankohtaista

Osallisuutta ja onnistumisia

Kuulin Matti-hankkeesta ensimmäisen kerran kuluvan vuoden helmikuussa tavattuani hankkeen projektipäällikkö Jaana Poikolaisen. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintatapoja nuorten miesten innostamiseksi työllistymiseen ja kouluttautumiseen pelillisin keinoin. Tämä kuulosti mielenkiintoiselta ja oikeasti hyödylliseltä projektilta. Onnekseni sain työharjoittelupaikan hankkeen parista ja suunnittelutyö oli valmis alkamaan. Hankkeessa oli aikaisemmin toteutettu pelillisyyden pajoja jo kahdesti, mutta nyt toteutettava paja tulisi...

Välähdyksiä nuorten Pelillisyyden pajoilta

Työskentelin työharjoittelijana Matti-hankkeessa huhti- ja toukokuun ajan keväällä 2018. Harjoittelujakson aikana osallistuin Pelillisyyden pajojen suunnitteluvaiheeseen ja ensimmäisten viikkojen pajatoimintaan. Halusin osallistua Matti-hankkeeseen, koska koin asian tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Jokainen työttömyyden kokenut tietää, kuinka raskas työttömän rooli on kantaa ja kuinka se pitkittyessään voi johtaa yhä vaikeampiin elämänhaasteisiin. Siksi Pelillisyyden pajojen kaltainen nuoria aktivoiva ja sosiaalistava toiminta...

”Matin Matka Roviolle”

Matti-hankkeen aikana toteutetussa Elämänkulkupajassa tehtiin 16.1.2018 vierailukäynti Roviolle, Helsinkiin. Mukana olivat Kouvolan kaupungin OTE-nuorten työpajalta kuusi nuorta, Matti-hankkeen projektityöntekijöitä sekä projektipäällikkö. Rovio Entertainment Oyj eli Rovio on suomalainen pelinkehittäjäyhtiö, joka on perustettu vuonna 2003. Rovio tunnetaan parhaiten pelistään Angry Birds.   Matti-hankkeen tavoitteena on kehittää voimavaraistavia sukupuolisensitiivisiä ohjausmalleja, joilla voidaan vähentää ylisukupolvisen työttömyyden uhkaa. Elämänkulkupajoissa...

Pelillisyys osallistaa nuoria

Matti-hankkeen pelillisyyden pajojen tarkoitus on osallistaa ja kannustaa nuoria luovaan ideointiin ja idean toteutukseen yrityksen antamalla toimeksiannolla, jota nuoret sitten yhdessä työstävät. Pajojen sisältöön kuuluu myös perehdyttämistä eri aiheisiin, kuten esimerkiksi pelillisyyden hyödyntämiseen toimeksiantoa ajatellen (Kuva 1). Pajatoiminnan tavoitteena on motivaation ja jaksamisen kasvun lisäksi myös parantaa nuoren mahdollisuutta työllistyä ja löytää koulutusmahdollisuuksia. Mitä on...

Mentorointi nuorten työpajatoiminnassa

Osa Kouvolan kaupungin OTE Nuorten työpajoilla työskentelevistä nuorista miehistä oli keväällä 2017 mukana kehittämässä pajatoimintaa. Lue lisää: Mentorointi nuorten työpajatoiminnassa

Faktat

MATTI: Miesten matkat työhön - ylisukupolvisten työttömyyden kierteiden katkaiseminen

01.09.2016 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Työväen sivistysliitto (TSL), Kouvolan yrittäjät, Kouvolan latu ja Kouvolan seudun eläkeläiset

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 381 710 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 145 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)