Projektissa suunnitellun erikoistumiskoulutuksen avulla saadaan koulutettua eri osaamisprofiileilla varustettuja meriklusteriyritysten asiantuntijoita

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on luoda vahva työelämäkytkennän omaavan erikoistumiskoulutuksen malli, joka on digipedagogiikkaan perustuva ja hyödyntää toimiviksi todettuja digitaalisen oppimisen ratkaisuja.
Mallia valmisteltaessa kantavana periaatteena on korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden yhteiskehittelyn vahvistaminen ja yhdessä kokeileminen.

Hankkeessa luotava yrityselämää palveleva erikoistumiskoulutusmalli sisältää monialaisia ja monitieteisiä moduuleja täsmätyöstettynä työelämän tarpeita varten. Projektissa halutaan varmistaa koulutusverkoston ja työelämän yhteistyöllä riittävän ammattitaitoisen osaamispotentiaalin
kouluttaminen meriklusterin liiketoimintaympäristöön.

TOIMENPITEET

Hankkeessa suunnitellaan alalla toimivien yritysten kanssa 30- 60 op laajuinen, uusimpaan tietoon ja osaamiseen perustuva koulutusmalli, aihealueina meriteollisuus, merenkulkutalous ja logistiikka. Koulutus muodostuu pakollisista ja/tai valinnaisista opintokokonaisuuksista. Digitaaliset ratkaisut ja etäoppiminen ovat mallin perustana. Tarkoituksena on, että koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa 1-1,5 vuoden aikana .

Erikoistumiskoulutuksen jatkuvan kehittämisen ja ajantasaisuuden varmistamiseksi luodaan joustava yhteistyömekanismi, jonka avulla alalla toimivat yritykset, asiantuntijat ja opiskelijat pystyvät osallistumaan
erikoistumiskoulutuksen suunnitteluun ja sisältöihin.

TULOKSET

1. Testattu yritys- ja korkeakoulu -yhteistyöverkosto sekä toimintamalli meriklusterin erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseksi
2. Merialan olemassa olevan koulutuksen ja koulutusmateriaalin analyysi tehostamaan aineistojen yhteiskäyttöä ja vähentämään päällekkäistä työtä yrityksissä, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
3. Joustava yhteistyömekanismi, jonka avulla alalla toimivat yritykset, asiantuntijat ja opiskelijat pystyvät tulevaisuudessakin osallistumaan erikoistumiskoulutuksen suunnitteluun ja sisältöihin sekä henkilökohtaisiin
opintoihin.
5. Kurssitarjonta koottuna yhteen koosteeseen (sähköinen) ja julkaistuna korkeakouluverkoston jäsenten nettisivuilla.
6. Selvitetty erikoistumiskoulutuksen toteuttamisen vaatimia hallinnollisia ratkaisuja
8. Meriklusterin opettajien, oppilaanohjaajien ja uraneuvojien digitaalisen pedagogiikan yhteiset seminaaripäivät

LISÄTIEDOT

Teknologia-asiantuntija, projektipäällikkö Tommy Ulmanen, 044 702 8234, tommy.ulmanen@xamk.fi

Lisätietoja

Projektipäällikkö, teknologia-asiantuntija Tommy Ulmanen, 044 702 8234, tommy.ulmanen@xamk.fi

Faktat

Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit

01.03.2016 – 30.09.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Turun yliopisto

Osatoteuttajat: Koneteknoligakeskus Turku Oy, Aalto yo, Yrkehögskolan Novia, Satakunnan amk, Turun amk, Kaakkois-Suomen amk, Lappeenrannan teknillinen yo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 685457 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 65378 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ESR-rahoitus