Hankkeen avulla uudistetaan ja monipuolistetaan Xamk Kuitulaboratorion kokeellisen ja analyyttisen tutkimuksen laitteistoja. Lisäksi Xamkin ja Luonnonvarakeskus LUKE:n yhteistyönä kehitetään puiden kasvullisen lisäyksen robotiikkaympäristöä, ja vahvistetaan alan korkean teknologian sovellusten materiaalitutkimusympäristöä AXI-tutkimuslaitteistolla.

Hankkeen taustaa

Metsäbiotalous on tärkeässä roolissa itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavassa toimenpideohjelmassa.  Metsäklusteri kattaa merkittävän osan itäisen Suomen viennistä puukorjuuteknologiasta selluloosan, pakkausmateriaalien ja nestemäisten polttoaineiden jalostukseen. Alalla toimii globaalisti kilpailukykyisten teknologiayritysten verkosto. Sektorilla on tärkeä rooli vihreässä siirtymässä, esimerkkeinä metsäteollisuuteen integroituva vetytalous, fossiilitaloutta korvaavat materiaalit, sivuvirtojen hyödyntäminen sekä teknologia- ja palveluviennin edistäminen kansallisten ja alueellisten referenssien vauhdittamana.

Xamkin metsäbiotalouden tutkimusinfrastruktuuri vahvistaa merkittävästi itäisen Suomen kilpailukykyä ja nopeuttaa korkean lisäarvon tuotteiden, tuotantoteknologioiden ja liiketoimintojen kehittämistä.

HANKKEEN tavoitteet

  • Uudistaa metsäbiotalouden tutkimusinfrastruktuuria Xamk Kuitulaboratoriossa.
  • Tutkimusinfrastruktuuri kasvattaa Itä-Suomen metsäklusterin TKI-aktiivisuutta ja kiihdyttää korkean lisäarvon tuotteiden (uudet selluloosasovellukset ja muut biomateriaalit) ja valmistusprosessien kaupallistamista kansainvälisille markkinoille.
  • Xamkin strategisen alan kehittäminen metsäteollisuuden ja bio-kiertotalouden alalla, sekä alan robotiikka- ja materiaalisovelluksissa.
  • Lisätä yhteistyötä Xamkin, Luonnonvarakeskuksen ja yhteistyöverkostoon kuuluvien yliopistojen kanssa korkean jalostusasteen tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseksi.

 

Hankkeen toimenpiteet

TP 1. Biomassan fraktiointi- ja keittotekniikat
Laadukkaan puuhakkeen lisäksi heikkolaatuisten raaka-aineiden ja sivuvirtojen (ml. yksivuotiset kasvit) jalostuksen kehittäminen tarjoaa merkittävän potentiaalin monipuolistettaessa teollisuuden raaka-ainepohjaa ja jalostettaessa korkean lisäarvon tuotteita.

TP 2. Korkean lisäarvon biotuotteiden analytiikan vahvistaminen
Työpaketissa kehitetään Xamk Kuitulaboratorion analyyttisen tutkimuksen infrastruktuuria sekä hankitaan Xamkin elektroniikan 3K-tehtaaseen AXI (Advanced X-Ray Inspection) laitteisto vahvistamaan alan erikoismateriaalien TKI-toimintaa.

TP 3. Xamk-Luke robotiikan päivitys kasvullisen lisäyksen automaatiossa
Xamk ja Luke ovat yhdessä kehittäneet alkionpoimintarobotin prototyypin metsäpuiden kasvulliseen lisäykseen. Investoinnilla otetaan käyttöön robotiikan 2.0 versio. Xamkin 3K-tehdas toteuttaa alkionpoimintarobottien päivittämisen
(keinoälysovelluksen asentamisen, syöttöyksiköt ja näihin liittyvät mekaniikka, kamerat ja ohjelmistot). Toteutetaan laminaarien laajennus syöttöyksiköiden tilaa vaativien robottien käyttöön Luonnonvarakeskuksen Kasvu1 -laboratorioon.

TP 4. Tutkimusinfrastruktuurin toteutuksen koordinointi
Koordinoidaan infrastruktuurin toteutus, tiedotetaan ja aktivoidaan yhteistyötä toimijaverkossa.

 

Lisätietoja

Lasse Pulkkinen
tutkimusjohtaja

Sähköposti on muotoa
etunimi.sukunimi(at)xamk.fi

 

Faktat

Xamk metsäbiotalouden tutkimusinfrastruktuurin uudistaminen

01.03.2023 – 31.05.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 767 800 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 767 800 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö