Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa ja Kymenlaaksossa oli toteutettu lukuisia ESR-rahoituskauden
2014-2020 Toimintalinja 5 ja erityistavoite 10.1 hankkeita. Niissä oli havaittu haasteita osallistujien rekrytoinnissa.
Mukaan!-hankkeessa arvioitiin, millä toimenpiteillä osallisuutta on saatu tuettua, ja toisaalta millaisia osallistumisen
esteitä hankkeissa oli ollut. Erityishuomio kiinnittyi digitaaliseen osallisuuteen. Hankkeessa arvioidaan viime
hankekauden osallisuushankkeita kohdistetusti Kymenlaaksossa (ml. myös valtakunnallinen benchmarking) sekä
kehitettiintehokkaampi osallistujien rekrytoinnin malli. Eri hankkeiden toimijoita ja kohderyhmää konsultoitiin.
Hankkeen tuloksilla on välitöntä vaikutusta uusien hankkeiden valmisteluun, sekä pitkällä aikavälillä osallisuusasteen
lisäämisessä.

Lisätietoja

Sirkka Komulainen
Projektipäällikkö Mukaan!-hankkeessa
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
puh. 044 702 8741

Julkaisut ja tapahtumat

Julkaisut:

Komulainen S. & Hahtala K. (huhtikuu 2022) Osallisuuden tukeminen ilman osallistujia, Xamk Next, Yhteistyössä-sarja.

URL: https://next.xamk.fi/yhteistyossa/osallisuuden-tukeminen-ilman-osallistujia/

 

Hahtala K. & Komulainen S. (toukokuu 2022): Käyttäjälähtöisyys tki-prosesseissa ja hankeyhteistyössä, Xamk Read

URL: https://read.xamk.fi/2022/kestava-hyvinvointi/kayttajalahtoisyys-tki-prosesseissa-ja-hankeyhteistyossa/

 

Komulainen S. & Hahtala K. (joulukuu 2022) Miten löydämme osallistujia hankkeisiin? Käytännön vinkkejä | READ Xamk

URL: https://read.xamk.fi/2022/kestava-hyvinvointi/miten-loydamme-osallistujia-hankkeisiin-kaytannon-vinkkeja/

 

Komulainen S. & Hahtala K. (maaliskuu 2023) Osallistujia kehittämishankkeisiin – hyviä käytäntöjä ja hankkeen loppuraportti:

Saatavissa Sirkka.komulainen@xamk.fi

Tapahtumat, joissa hanke oli mukana:

Symbioosi-seminaari, paneeli osallisuudesta 6.10.2022 : https://www.xamk.fi/tapahtumat/symbioosi-taidetta-digia-ja-osallisuutta-erilaisilla-alueilla/

Symbioosin videotallenne: https://vimeo.com/user81374025/download/754641718/6e1705b28c (Mukaan!-paneelin osuus on kohdassa 2.25-3.13)

 

Nuorisotutkimuspäivät 2022, On-line ja Off-line: Digitalisaatio, ”Digismi” ja tuoreen kosketuksen sukupolvi, 9-10.11.2022, Joensuu, jossa hankkeesta posteri-esitys: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/seminaarit/nuorisotutkimuspaivat/nuorisotutkimuspaivat2022/posterit

 

Tiivistelmä julkaisusta "Osallistujia kehittämishankkeisiin – hyviä käytäntöjä"

Moninainen joukko hymyileviä ihmisiä

Suomessa toteutetaan vuosittain runsaasti aluekehityshankkeita. Monissa hankkeissa tavoitteena on lisätä heikommassa asemassa olevien osallisuutta. Osallisuuden edistäminen hankkeissa ei kuitenkaan ole aina helppoa. Toisinaan ongelmana on se, että hankkeisiin osallistuvien henkilöiden määrä jää vähäiseksi.

Mukaan! Parhaat menetelmät osallisuuteen -hankkeessa selvitettiin, mitkä seikat edesauttavat tai estävät hankkeisiin osallistumista. Selvityksessä haastateltiin kokeneita hanketoimijoita Kymenlaaksossa. Tässä lehtisessä esitetään selvityksen tulokset ja hyviä käytäntöjä, joita voidaan ottaa käyttöön jatkossa

Kolme ihmistä seisoo hymyillen rinnakkain kädet toistensa olkapäällä

MITÄ TARKOITAMME OSALLISUUDELLA?

Osallisuus on yhteisöön kuulumista ja liittymistä elämän merkityksellisyyttä lisääviin vuorovaikutussuhteisiin. Osallisuus on vaikuttamista omaan elämään, mahdollisuuksiin ja yhteisiin asioihin. (THL 2017.)

Osallistamisen tavoitteena on mahdollistaa se, että joku ottaa osaa ja on mukana jossain. Näennäistä osallistamista kannattaa varoa ja sen sijaan tukea osallistujan toimijuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä yhteisöjen yhteenkuuluvuutta, jolloin osallistuja voi kokea aitoa osallisuutta. (Elstelä 2019.)

Osallistuminen voi tarkoittaa kansalaisosallistumista eli yhteisten asioiden hoitamista tai sitten omaehtoista osallistumista johonkin palveluun tai toimintaan, kuten hankkeisiin osallistumista. Osallistuminen on mukana olemista. (THL 2022.)

Lähteet:

  • Elstelä, E. (2019). Esitys aiheesta: ”Käsitemäärittely Osallisuus / Osallistuminen / osallistaminen”. Saatavilla: https://slideplayer.fi/slide/15775604/ [viitattu 14.2.2023]
  • THL (2022). Osallisuuden osa-alueet ja osallisuuden edistämisen periaatteet. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-osa-alueet-ja-osallisuuden-edistamisen-periaatteet [viitattu 14.2.2023]
  • THL (2017). Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf [viitattu 30.12.2022]

Joukko ihmisiä keskustelee videopuhelun välityksellä

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ OSALLISTUJIEN SAAMISEEN MUKAAN HANKKEISIIN

1. Pysyvät verkostot ja pitkäkestoinen yhteistyö ovat tärkeitä osallistujien tavoittamisessa.

2. Hankkeen markkinointi ja viestintä on hyvä räätälöidä kohderyhmille sekä yhteistyötahoille.

3. Kohderyhmiltä voidaan kysyä, minkälainen hanke heitä kiinnostaisi ja mikä vastaisi heidän tarpeisiinsa.

4. Osallistujia tavoittaa usein jo olemassa olevien ryhmien kautta, joissa voi käydä henkilökohtaisesti esittelemässä hanketta. Tämän lisäksi voidaan tehdä eräänlaista etsivää työtä, joka kuitenkin edellyttää aikaa vievää jalkautumista kentälle.

5. Kohderyhmän edustajat voivat innostaa toisiaan mukaan hankkeiden toimintoihin.

6. Toiminnan olisi hyvä olla oikea-aikaista osallistujalle.

7. Toiminnan on oltava saavutettavaa osallistujalle.

8. Digitaalinen kohtaaminen tai verkossa tapahtuva toiminta helpottaa joitakin osallistujia, mutta digitaaliset menetelmät yksin eivät aina riitä. Digivälineiden käyttöön voidaan tarvita tukea.

9. Hankkeiden tavoitteiden toteutuminen suhteutuu hankkeessa käytettävissä oleviin resursseihin, joista yksi tärkeimmistä on aika. Osallistujien tavoittaminen tulee suunnitella huolella ja siihen tulee varata riittävästi aikaa.

Joukko ihmisiä kokoaa yhdessä suurta palapeliä

KYSYMYKSIÄ POHDITTAVAKSI OMAAN HANKESUUNNITTELUUSI

Mitä kohderyhmiä tavoittelet ja miksi?

Tunnetko kohderyhmäsi ja heidän tarpeitaan?

Mitkä tahot jo toimivat kohderyhmien kanssa? Voisiko yhteistyöstä olla apua?

Mihin haluat kohderyhmäsi osallistuvan ja miksi?

Mitä eri menetelmiä sinulla on tarjota hanketoimintaan? Ovatko ne kiinnostavia?

Miten huomioit saavutettavuuden hanketoiminnassa?

Miten viestit hankkeesta? Onko viestintä houkuttelevaa?

Kuinka paljon tarvitset aikaa osallistujien löytämiseen hankkeen alussa?

Mitä käytännön apuvälineitä – esimerkiksi digitaalisia – tarvitset?

Onko hankkeessa huomioitu eettiset näkökohdat?

Faktat

Mukaan! Parhaat menetelmät osallisuuteen

01.01.2022 – 31.03.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 96 175 €