Nanotomo-hankkeessa tutkitaan tomografian ja muiden menetelmien avulla avulla puu- ja komposiittimateriaaleja.

Hankkeessa tutkitaan mikrotason materiaalintutkimusmenetelmien käyttöä puutuotteiden ja teollisten komposiittien tutkimuksessa. Ymmärrys materiaalien sisäisestä rakenteesta on olennaista, kun halutaan kehittää materiaalitehokkuutta, välttää yli- tai alimitoitusta tai parantaa tuotteiden laatua. Mm. komposiittimateriaalien ominaisuudet syntyvät raaka-aineiden ominaisuuksista sekä tuotantomenetelmien vaikutuksesta. Kuitenkaan materiaalien sisäinen mikro- tai makrorakenne ei vastaa teoreettisia malleja, jolloin potentiaalisia ominaisuuksia ei voida saavuttaa. Tämä on erityisesti biopohjaisten materiaalien ongelma.

Tomografia on menetelmä, jolla pystytään tutkimaan materiaaleja rikkomatta niitä neutraaleissa olosuhteissa. Tämä on suuri etu erityisesti tutkittaessa biopohjaisia materiaaleja. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön uusi tutkimusmenetelmä (nano-/mikrotomografia), kehittää ja syventää olemassa olevia menetelmiä (SEM/EDS-analyysi).

Hankekokonaisuus sisältää kaksi erillistä hanketta, tutkimushankkeen ja investointihankkeen. Tutkimushankkeessa keskitytään itse tutkimustoimintaan, investointihankkeessa puolestaan kehitetään Xamkin tutkimusinfrastruktuuria tomografialaitteen hankinnalla.

Lisätietoja

Olli Paajanen, projektipäällikkö

olli.paajanen@xamk.fi

Faktat

NANOTOMO - Nanotomografiamenetelmän hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa

01.06.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Muut kumppanit: Metsä Wood, Prefere Resins Finland Oyj, Raute Oyj, Royalcom Oy

Tutkimuskeskus: Mikpolis

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 435 749 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 435 749 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Etelä-Savon maakuntaliitto