Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään Living Lab -toimintaa, joka tuottaa ratkaisuja nuorten digiosaamisen vahvistamiseen.

Digitaidot ovat tärkeitä vapaa-ajalla, opiskeluissa ja työssä. Niitä tarvitaan nykyään oikeastaan kaikilla elämän osa-alueilla. Vaikka digitaidot olisivat muuten hallussa, esim. eri verkkopalveluiden käyttämiseen tarvitaan omanlaista osaamista. Monia nuorten palveluita on tarjottu jo aiemmin verkossa, mutta pandemian myötä monet organisaatiot joutuivat ottamaan digiloikan palvelutarjonnassa. Living Lab –toiminnassa kehitettävillä ratkaisuilla edistetään nuorten digihyvinvointia ja osallisuutta.

Kenelle?

16–29 -v. nuorille
Nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, yrityksille, järjestöille, hankkeille

Mikä Living Lab?

Yhdessä saamme enemmän aikaan! Living Lab on paikka yhteiskehittämiselle. Living Lab -kehittämisen aikana ideoidaan yhdessä ratkaisuja nuorten työllisyyden parantamiseksi ja nuorten digitaitojen vahvistamiseksi, erityisesti koulutukseen ja työllistymiseen liittyen. NOUSU-hankkeen päätavoitteena on rakentaa Living Lab –toiminta, joka jää pysyväksi toimintamalliksi Kouvolaan ja jota voidaan laajentaa Kymenlaakson alueella.

Mitä me teemme käytännössä?

  • Järjestämme Living Lab –yhteiskehittämispajoja nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille, järjestöille ja yrityksille
  • Testaamme ja suunnittelemme digipalveluita
  • Järjestämme digikoulutusta nuorille
  • Kehitämme digimentorointi-mallia

 

Lisätietoja

Tanja Mäkelä
projektipäällikkö
tanja.makela@xamk.fi
p. 040 183 2178

Eeva Hammar
projektityöntekijä
eeva.hammar@xamk.fi
p. 050 348 2160

Jani Lehtinen
TKI-asiantuntija
jani.lehtinen@xamk.fi
p. 050 530 1003

Krista Hahtala
TKI-asiantuntija
krista.hahtala@xamk.fi
p. 050 473 4912

NOUSU-hankkeen tietosuojaseloste

Animaatio NOUSU-hankkeen toiminnasta

 

Työnhakusivustoja nuorille ja nuorille aikuisille

Kesä lähestyy, mutta vielä ei ole liian myöhäistä etsiä työpaikkaa kesäksi. Olemme koonneet tähän listan hyödyllisistä sivustoista.

Työmahdollisuuksia voi löytää myös ottamalla yhteyttä suoraan yrityksiin. Usein yrityksille voi jättää myös avoimen hakemuksen.

HANKKEEN TAVOITTEET

  1. Organisoidaan Living Lab toiminta ja tarvittava infra toimintaan keskeisellä sijainnilla olevaan tilaan Kouvolassa
  2. Nuorille suunnattujen digipalveluiden käytettävyyden testaus ja kokeilu nuorten sekä palveluiden tuottajien kanssa
  3. Suunnitellaan kokeilujen perusteella helppokäyttöisempiä digitaalisia palveluita nuorten, yrittäjien ja palveluiden tuottajien kanssa
  4. Rakennetaan koulutuspaketti, joka tukee nuorten digiosaamista kehittämällä heidän digitaalisia taitojaan
  5. Kehitetään kaksisuuntainen digimentorointipalvelu ja juurrutetaan toimintamalli
  6. Hankearvioinnin toteuttaminen hankkeen elinkaaren ajan ja monistettavan arviointikehikon laatiminen

DIGIHYVINVOINTI

Digitaalinen hyvinvointi koostuu useasta eri osatekijästä. Se on nykyaikana olennainen osa yksilön kokonaishyvinvointia. Digihyvinvointi on sellainen yksilön kokema tila, jossa hänen on hyvä ja turvallinen olla, kun hän toimii digitaalisissa ympäristöissä ja sosiaalisessa mediassa. Siihen liittyy riittävän hyväksi koettu digitaalisten laitteiden käyttötaito ja tunne siitä, että hallitsee oman sosiaalisen median käyttönsä. Lisäksi on hyvä, jos osaa käyttää digitaalista mediaa omaksi ilokseen sekä hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia ja palveluita. (Digivoimaa 2022.)

Digihyvinvointimittari on kehitetty Digivoimaa -Digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta -hankkeessa 2018-2020.

Testaa oma digihyvinvointisi Digihyvinvointimittarilla!

DIGIHYVINVOINTIMITTARI

MIKÄ ON LIVING LAB?

Living Lab eli elävä laboratorio on käyttäjälähtöinen ekosysteemi, jossa tutkimus ja innovaatiotoiminta yhdistyvät tosielämän ympäristössä. Living Lab -toiminta tarkoittaa käytännössä toimintaa, jossa käyttäjä osallistuu tuotteiden tai palveluiden tutkimukseen, kehitykseen ja testaukseen. Tuotteita ja palveluita kehitetään monitoimijaverkostossa, ekosysteemissä, johon voi kuulua käyttäjiä, esimerkiksi hankkeen kohderyhmää ja kohderyhmän kanssa työskenteleviä, sekä muita toimijoita. Living Lab -toiminta perustuu ajattelutapaan, jossa käyttäjä nostetaan aktiiviseksi toimijaksi osaksi kehittäjätiimiä. (Lehtola 2018, 18-19.)

Living Labia voi käytännössä siis käyttää kuka tahansa ja missä yhteydessä tahansa. Sille voidaan tarvittaessa luoda uusia merkityksiä ja käyttötarkoituksia. Living Lab -toiminta voi tapahtua jossain kiinteässä tilassa, joka toimii testaus- ja kehitysympäristönä kalusteineen ja laitteineen. Living Lab -toiminta voidaan viedä myös esimerkiksi eri toimijoiden tiloihin eräänlaisena liikuteltavana versiona. Living Lab voi olla myös digitaalisessa ympäristössä. Jollain tietyllä digitaalisella alustalla voidaan testata ja yhteiskehittää uusia ratkaisuja johonkin tiettyyn tuotteeseen, palveluun tai arkipäiväiseen ongelmaan. (Drake 2020, 10.)

Living Lab ei ole siis kovin yksiselitteinen, sillä sitä voidaan hyödyntää niin monessa yhteydessä. Kokeiluympäristö on varmaankin hyvä käsite tiivistämään Living Labin merkitystä. Ympäristö, jossa muotoilun menetelmiä hyödyntäen voidaan ideoida, kokeilla, testata prototyyppejä, arvioida ja kehittää. (Fagerström 2014.)

LÄHTEET

Drake, M. 2020. Digitaalinen Living Lab: Mistä on kyse? Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Saatavissa: Opi ja kehitä! Digitaalinen Living Lab oppimis- ja innovointiympäristönä – Theseus

Fagerström, J. (toim.) 2014. Kasarminmäki Living Lab. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Saatavissa: untitled (theseus.fi)

Lehtola, J. 2018. Living Lab – uusi innovatiivinen opiskeluympäristö. Opinnäytetyö. Saatavissa: Living Lab – Uusi innovatiivinen opiskeluympäristö : Käyttäjälähtöinen tilakonsepti Tampereen seudun ammattiopistoon – Theseus

Living Labin mahdollisia osa-alueita (Hammar 2022, mukailtu University of Leeds Living Lab & Cooper 2018)

NUORTEN DIGIOSAAMINEN

Digitaitoja tarvitaan iästä riippumatta monella elämän osa-alueella. Viime vuosina on kuultu puhuttavan diginatiiveista, joka sisältää oletuksen, että kaikki digitaidot olisivat automaattisesti hallussa syntymävuoden perusteella. Digitaidot sisältävät monenlaisen kirjon tietoa sekä erilaisia taitoja, laitteiden käytöstä medialukutaitoon. Taitojen kehittäminen edellyttää tietoa, kokeilua ja treenaamista.

Nuorten tarpeet digiosaamisen vahvistamiseen liittyen tulevat hyvin esiin Digi- ja väestötietoviraston Nuorten Digitaidot 2021 -kartoituksessa. Nuoret toivat esille haasteita mm. erilaisten sähköisten palveluiden löytämiseen ja käyttämiseen liittyen, kynnys ottaa yhteyttä voi olla korkea ja apu voi jäädä saamatta. Lisäksi voi olla vaikeaa ymmärtää, miten digipalveluissa tulisi toimia. Netissä kohdattu epäasiallinen käytös ja kiusaaminen huolestuttavat nuoria. (Digi- ja väestötietovirasto 2021.)

Elämme vielä jonkinlaista murrosvaihetta digiosaamiseen liittyen. Kaikki taidot ei välttämättä vielä kartu koulussa kuten kertotaulut ja toisaalta erilaiset digipalvelut kehittyvät koko ajan. Paljon on merkitystä myös sillä, onko palvelu suunniteltu kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. Jokainen on varmasti omalta osaltaan törmännyt erilaisten digipalveluiden haasteisiin, jolloin voi vain haikailla helppokäyttöisyyden ja saavutettavuuden perään.

 

Lue lisää:

Nuorten digitaidot – kartoitus 2021. Diginatiivimyyttiä murtamassa – Myös nuoret kaipaavat digitukea. Digi- ja väestötietovirasto.

Ajankohtaista

Kuinka osallinen olet?

Osallisuudella tarkoitetaan kokemusta, kun ihminen kokee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Hän tulee kuulluksi itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022). Osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista, huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä. Digitaalisuus antaa uusia keinoja osallisuuden edistämiseen   Digitalisaatio antaa oman mausteensa myös osallisuuteen. Se muuttaa tapoja,...

Yhteiskehittämällä nousuun

Olen projektityöntekijänä NOUSU – Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa -hankkeessa. Hanke käynnistyi virallisesti 1.9.2021, itse aloitin työt lokakuun puolella. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään Living Lab -toimintaa, joka tuottaa ratkaisuja nuorten digiosaamisen vahvistamiseen. Olen ollut aiemmin mukana yhdessä TKI-hankkeessa työharjoittelussa, mutta projektityöntekijänä olen nyt ensimmäsitä kertaa. Työpäivät ovat olleet vaihtelevia, opettavaisia, jännittäviä ja motivoivia. Opeteltavaa on edelleen...

Digielämää, digitaitoja ja yhteiskehittämistä Living Labissa

Parin viime vuoden aikana on eletty ihan diginä monella tapaa. Onneksi nyt on jo enemmän mahdollisuuksia livekohtaamisille. Digiloikat on joka tapauksessa otettu pandemian pyörteissä ja matka jatkuu. Digiosaamista tarvitaan jo lähes jokaisella elämän osa-alueella. Digihyvinvointi ja digiosallisuus ovat melko tuoreita käsitteitä, joita on muodostettu kuvaamaan hyvinvointia keskellä digielämää. Digi voi myös syrjäyttää. Joku palvelu voi...

Faktat

NOUSU - Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa

01.09.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 460 504 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 92 101 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen ELY-keskus. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.