Paremman mittaamisen myötä mahdollistetaan jätevesien optimaalinen puhdistustulos ja energian säästö sekoitusprosessin optimoinnin kautta.

tarve ja tausta

Metallipitoisuuksien reaaliaikainen mittaamisella kohti vesi-intensiivisten prosessien tehokasta säätöä

Sellu- ja paperiteollisuudessa, kaivannaisteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, turvetuotannossa sekä vedentuotannossa ja jätevedenpuhdistuksessa käytössä on runsaasti ns. vesi-intensiivisiä tuotantoprosesseja. Nämä perustuvat raaka-ainehiukkasten väliseen vuorovaikutukseen vesipohjaisessa väliaineessa.

Prosessivesien yhä tiukkenevat ympäristölaatuvaatimukset luovat paineita tehokkaampien puhdistusratkaisujen kehittämiseen. Nykyiset vedenlaadun mittausjärjestelmät eivät kykene havainnoimaan reaaliaikaisesti esimerkiksi merkittäviä epäpuhtauksia aiheuttavia metalli- ja sulfaattipitoisuuksia. Järjestelmät eivät myöskään ole kustannustehokkaita, sillä ne vaativat säännöllistä huoltoa ja kalibrointia.

Puhdistus- ja muiden vesi-intensiivisten prosessien tehokas hallinta edellyttää luotettavaa, online-mittauksiin perustuvaa tietoa tulevan ja lähtevän veden metallipitoisuuksista. OptiMix-hankkeessa kehitetään robusti onlinejärjestelmä vedessä esiintyvien epäpuhtauksien mittaamiseen. Tällaista tekniikkaa ei tällä hetkellä ole kaupallisesti saatavilla.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kuuteen eri työpakettiin, joissa

1) määritellään ja suunnitellaan mittausjärjestelmä metallipitoisuuksien online-mittaukseen sekä ne ympäristöt, joissa demonstraatiot ja pilotoinnit toteutetaan,
2) toteutetaan reaaliaikainen mittausjärjestelmä metallipitoisuuksien mittaamiseen vesiympäristössä,
3) toteutetaan laboratoriomittakaavan demonstraatiot reaaliaikaisesta järjestelmästä käyttäen mahdollisuuksien mukaan myös aitoja näytteitä todellisista tuotantoympäristöistä,
4) toteutetaan pilot-mittakaavan demonstraatiot reaaliaikaisesta järjestelmästä,
5) toteutetaan pilotointi todellisissa tuotantoympäristöissä ja
6) raportointi ja tiedottaminen.

tavoitteet

OptiMix-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida uusi menetelmä kaivos- ja prosessivesien metallipitoisuuksien online-mittaukseen tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Laitteiston toimivuus demonstroidaan sekä laboratoriomittakaavassa että pilot- ja todellisessa kohdeprosessissa.

tulokset

Syntyvän tutkimustiedon ja soveltavan tutkimuksen avulla tuetaan niitä alueellisia vahvuuksia, joita kehittämällä on mahdollista saavuttaa kansainvälistä kaupallista kärkiosaamista ympäristömonitoroinnissa, joka on yksi globaalin monitorointibisneksen kehittyvimmistä markkina-alueista. Hanke tukee teollisuuden kestävää kehitystä.

Faktat

OptiMix - Tehokkaampia ratkaisuja vesi-intensiivisten prosessien mittaamiseen ja hallintaan

01.11.2016 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto

Muut kumppanit: Valmet Automation Oy, Kemira Oyj, Outotec Oy, Wetend Technologies Oy ja BioSO4 Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 90 830 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan aluekehitysrahasto ja osallistuvat yritykset