Hankkeessa kehitettiin paikallisiin tarinoihin ja kulttuuriin pohjautuvia ruokalahjatuotteita eteläsavolaisten ja kymenlaaksolaisten yritysten kanssa.

Hankkeen päätavoitteena oli paikallisten ruokamatkamuistojen tuotekehitystä tukemalla lisätä harvaan asuttujen maaseutualueiden mahdollisuuksia matkailutulon kasvattamiseen. Tavoitteeseen päästiin 1) edistämällä paikalliseen kulttuuriin, luontoon ja raaka-aineisiin pohjautuvien ruokamatkamuistojen tuotekehitystä Suomen ruokamatkailustrategian mukaisesti ja 2) aktivoimalla Saimaan seudun ja Kymenlaakson harvaan asutun maaseudun elintarvikejalostajia sekä matkailu- ja ravitsemisalan yrityksiä ruokaviemisten tuotteistamiseen ja yhteistyöhön. Hankkeen konkreettisena tavoitteena oli koota hankkeessa tehtävien selvitysten ja pilotointien pohjalta ruokalahjojen tuotteistamisopas.

Hankkeeseen valittiin mukaan kahdeksan pilotointiyritystä, joiden kanssa toteutettiin tarinallistamiseen, palvelumuotoiluun ja brändin kehittämisen teemoihin liittyvää yritysvalmennusta. Mukana oli monipuolinen joukko erilaisia yrityksiä aina matkailuyrityksistä elintarvikevalmistajiin Etelä-Savosta ja Kymenlaaksosta.

Hankkeen toimenpiteet jakautuivat kolmeen työpakettiin:

TP 1. RUOKAVIEMISILLE ASETETTAVAT OMINAISUUDET JA PAKKAUSTEN SUUNNITTELU
Työpaketissa selvitettiin mm. millaisille ruokalahjatuotteille erityisesti olisi kysyntää, millainen on hyvä ruokalahja ja millaisia ekologisia pakkausvaihtoehtoja on olemassa.

TP 2. TARINALLISTAMISEN MAHDOLLISUUDET JA PILOTOINTI
Tavoitteena oli selvittää, miten esimerkiksi yrityksen ja paikkakunnan tarinat voidaan liittää eri tavoin tuotteisiin. Yritysten kanssa pilotoitiin ruokalahjatuotteiden tarinallistamista erilaisin keinoin.

TP 3. YRITYSTEN AKTIVOINTI RUOKAMATKAVIEMISTEN TUOTTEISTAMISEEN JA HANKKEEN VIESTINTÄ
Saimaan seudulla ja Kymenlaaksossa harvaan asutun maaseudun elintarvikejalostajia sekä matkailu- ja ravitsemisalan yrityksiä aktivoitiin ruokaviemisten tuotteistamiseen ja yhteistyöhön- Hankkeen alkupuolella järjestettiin esimerkiksi neljä Maaseudun makumuistot tuotteiksi -tilaisuutta eri puolilla Etelä-Savoa ja Kymenlaaksoa.

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyi sähköinen opas, joka sisältää ohjeita, vinkkejä ja vaihtoehtoisia malleja ruokamatkamuistojen tuotteistamiseen ja erityisesti tarinallistamisen hyödyntämiseen. Makuelämykset matkamuistoiksi -opas toimii jatkossa käsikirjana alan yrityksille ja muille ruokamatkamuistojen tuotteistamisesta kiinnostuneille. Opas on saatavilla sähköisenä osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-530-7

Esimerkkejä hankkeen puitteissa kehitetyistä ruokalahjoista (Kuvat: Sofia Virtanen):

Valtioneuvosto on asettanut harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HAMA) Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on kohdentanut 3 miljoonaa euroa tukea luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin HAMA-alueilla painottaen Suomen matkailustrategian 2022–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia. Valtionapuviranomaisena Lapin ELY-keskus myönsi avustusta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeelle Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistaminen.

Lisätietoja

Tiia-Mari Eilola
Projektipäällikkö
tiia-mari.eilola@xamk.fi
p. 050 473 8180

Taina Harmoinen
TKI-asiantuntija
taina.harmoinen@xamk.fi
p. 040 662 5560

 

Hankkeen tietosuojaseloste

 

Makuelämykset matkamuistoiksi -opas

Kokosimme Makuelämykset matkamuistoksi -oppaaseen tietoa erityisesti niistä asioita, joita hankkeessa mukana olleet yrittäjät nostivat esille hankkeen yritysvalmennuksissa. Oppaasta löydät vinkkejä mm. pakkauksen valitsemiseen, tarinallistamiseen sekä ruokalahjan myyntiin ja markkinointiin.

Opas on saatavilla ainoastaan sähköisenä.

Faktat

Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistaminen

01.10.2022 – 15.10.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 114 521 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Lapin ELY-keskus, HAMA-rahoitus