Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Tavoitteet:

Hankkeessa tarkastellaan nuorten työllisyys- ja yrittäjyyspalveluiden kehittämistä maaseudulla paikkaperusteisesti. Keskeistä on eri tyyppisten maaseutualueiden monimuotoisuuden ja paikallisten erityispiirteiden hahmottaminen. Kohteenamme ovat nuorten ohjaamo- ja työpajapalvelut sekä yrittäjyyspalveluiden osalta NY- ja Yes-palvelut. Hankkeen päätavoitteena on hahmottaa maaseutunuorten työllistymisen kannalta keskeisten palvelutyyppien digitalisaatiota hyödyntäviä tulevaisuuden toteuttamismalleja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin nuorten tarpeita erilaisilla maaseutualueilla.

Toimenpiteet:

1. Tarkastellaan aiempien hankkeiden, tutkimustiedon ja kuiluanalyysin perusteella nuorten työllisyys- ja yrittäjyyspalveluiden nykytilaa

2. Kartoitetaan paikkaperusteisesti nuorten työllisyys- ja yrittäjyyspalveluiden kohtaannon nykytilaa ja tulevaisuutta väestöruuduissa maaseudulla. Tarkastellaan paikkatietoanalyysin perusteella nuorten palvelujen saavutettavuutta ja millä tavoin sitä voitaisiin parantaa.

3. Luodaan aikaisempaan tutkimukseen, paikkatietoanalyysiin sekä tulevaisuustyöpajoihin perustuvat skenaariot tulevaisuuden työllisyys- ja yrittäjyyspalvelumalleista

4. Viedään saadut tulokset politiikkasuositusten tasolle ja jalkautetaan tulokset kohteena oleviin palveluihin ja valtakunnallisiin verkostoihin.

Tulokset:

Hankkeen tulosten pohjalta pystytään kartoittamaan ja kehittämään paremmin erityyppisille maaseutualueille sopivia paikkariippumattomia ja perinteisiä palvelumalleja, jotka edistävät nuorten yrittäjyyttä, työllistymistä ja näitä päämääriä tukevia matalan kynnyksen tukipalveluja (ohjaamot, työpajat). Paikkatietoanalyysi, nykytilan kartoitus ja tulevaisuuden mallien hahmottaminen edistävät strategista päätöksentekoa, tuottavat tietoa paikallisesta kysynnästä ja tarjonnasta nuorten työllisyys- ja yrittäjyyspalveluissa ja säästävät resursseja, koska palvelut voidaan räätälöidä alueittain. Paremmin toimivat ja kohdennettavat palvelut edistävät maaseudun elinvoimaa ja tukevat nuorten yrittäjyyttä ja työllistymistä maaseudulla.

Lue lisää tuloksista hankkeen loppujulkaisusta Paikkariippumattomuus nuorten tulevaisuuden palveluissa maasedulla.

Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Juvenia, Luovat alat, Pienyrityskeskus) ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä.

Hanke saa rahoituksen Maa- ja metsätalousministeriön maaseutupolitiikan kehittämisrahaston valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Lisätietoja

Jussi Ronkainen
Juvenian johtaja
jussi.ronkainen@xamk.fi
p. 050 312 4983

Anne-Gustafsson-Pesonen
Pienyrityskeskuksen johtaja
anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi
p. 040 834 4217

Luonnonvarakeskus
Olli Lehtonen
erikoistutkija
olli.lehtonen@luke.fi
p. 029 5326024

 

Faktat

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa maaseudulla

01.04.2018 – 30.09.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 125744 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 82500 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriön maaseutupolitiikan kehittämisrahaston valtakunnalliset tutkimus- ja kehittämishankkeet