Taide, kulttuuri ja luonto tukevat fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Taiteisiin osallistuminen on myös jokaisen perusoikeus.

Parasta Etelä-Savoon -hanke toteutettiin 1.1.2019 – 31.3.2021. Tavoitteena oli lisätä taide-, kulttuuri- sekä luontolähtöisten menetelmien hallintaa ja tietoisuutta niihin perustuvan toiminnan hyvinvointivaikutuksista. Edistimme sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisoalan ammattilaisten, alan opiskelijoiden ja heitä kouluttavien, taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten palvelujen tuottajien ja taiteilijoiden, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, palveluiden käyttäjien valmiuksia tehdä yhteistyötä ja kehittää toimintatapoja yhdessä.

NÄIN SE käytännössä TOTEUTUI

VALMENNUSPAKETIT

Valmennuspaketit kehitettiin, toteutettiin ja arvioitiin palvelumuotoilun menetelmin. Niiden ytimessä oli taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen työotteen juurruttaminen sosiaali- ja terveysalalle asiakkaan tarpeista käsin. Palvelumuotoilun tavoitteena on ollut yhteisen ymmärryksen lisääminen eri ammattialojen ja palvelujen käyttäjien kesken. Perehdyimme taide- ja luontolähtöisen toiminnan ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin eri näkökulmista ja tutustuimme erilaisiin hyvinvointia ja luovuutta tukeviin menetelmiin. Tavoitteena on ollut  oppia, tutkia ja kehittää yhdessä. Tämän työotteen nähtiin kehittävän sekä osallistujaa työntekijänä että omia ja työpaikan toimintamalleja.

Valmennukset ovat sisältäneet yhteiskehittämispajoja, pienryhmätyöskentelyä, verkkotyöskentelyä ja mentorointia sekä kokoavia työpajapäiviä ja kolme Design jam-tapahtumaa. Xamk toteutti valmennuspaketit Mikkelin seudulla Essoten kanssa ja Savonlinnan seudulla Savonlinnan seudun Kolomosen kanssa. Diak puolestaan toteutti valmennukset yhteistyössä Pieksämäen kaupungin kanssa.

Valmennus on ollut osallistujalle ja työnantajalle maksutonta.

YHTEISKEHITTÄMISEN TYÖPAJAOHJELMA

MIKKELIN AIKATAULU

SYKSYN 2019 PÄIVÄT
 • Torstai 12.9. klo 12 – 16 Luonnon ja yhteisötaiteen äärellä, valmennusryhmien käynnistäminen
 • Torstai 26.9. klo 12 – 16 Ääni ja keho
 • Torstai 31.10. klo 12 – 16 Kulttuuri ja juuret
 • Torstai 28.11. klo 12 – 16 Minän äärellä
 • Torstai 12.12. klo 12 – 16 Lahjan antaminen
KEVÄÄN 2020 PÄIVÄT

SYKSYN 2020 PÄIVÄT

 • Torstai 27.8.2020 klo 12-16 Pelillisyys ja taiteen digitaalisuus
 • Torstai 17.9.2020 klo 12-16 Metsä liikuttajana
 • Torstai 15.10.2020 klo 12 – 16 Kosketuksen taide
 • Torstai 12.11.2020 Kaikille yhteinen loppuseminaari

 

SAVONLINNAN AIKATAULU

SYKSYN 2019 PÄIVÄT
 • Torstai 19.9. klo 12 – 16 Luonnon ja yhteisötaiteen äärellä, valmennusryhmien käynnistäminen
 • Torstai 17.10. klo 12 – 16 Ääni ja keho
 • Torstai 21.11. klo 12 – 16 Kulttuuri ja juuret
 • Torstai 12.12. klo 12 – 16 Lahjan antaminen

KEVÄT 2020

 • Torstai 9.1.2020 klo 12.00 – 16.00 Minän äärellä
 • Torstai 30.1.2020 klo 12.00 – 16.00 Taide aktivismina
 • Torstai 13.2.2020 klo 12.00 – 16.00 Taide ja tunteet
 • Torstai 12.3.2020 klo 12.00 – 16.00 Kohtaaminen ja vuorovaikutus
 • Torstai 2.4.2020 klo 12.00 – 16.00 Oi elämys!
 • Torstai 7.5.2020 klo 12.00 – 16.00 Aistityöskentely
 • Torstai 4.6.2020 klo 12.00 – 16.00 Pyhiinvaellus elämänpuulle

SYKSY 2020

 • Torstai 27.8.2020 klo 12-16 Metsä liikuttajana
 • Maanantai 14.9.2020 Luonto sotessa – luontoteemainen Design Jam -tapahtuma
 • Torstai 17.9.2020 klo 12-16 Kosketuksen taide
 • Torstai 15.10.2020 klo 12 – 16 Pelillisyys ja taiteen digitaalisuus
 • Torstai 12.11.2020 Kaikille yhteinen loppuseminaari (striimattiin Mikkelistä)

Savonlinnan ohjelmaa on voinut seurata myös TÄÄLLÄ!

 

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUSPAKETIT

Esimerkiksi yksikkö- tai aluekohtaisesti räätälöidyt, suppeat koulutukset täydensivät  hankkeessa toteutettuja laajoja valmennuksia ja mahdollistivat perusteiden osaamisen lisäämisen laajemmalle joukolle.sekä Mikkelin ja että Savonlinnan alueella. Suppeiden koulutuspakettien sisällöt ovat vaihdelleet osallistujien tarpeiden mukaisesti.

TEEMASEMINAARIT

Mikkelin seudulla järjestettiin kaksi laajempaa avointa teemaseminaaria menetelmien mallintamiseksi laajempaan käyttöön. Ne pidettiin

 • 5.11.2019  Design Jam-tapahtuman yhteydessä
 • 28.5.2020 Taide ja sote – kulttuurihyvinvoinnin teemaseminaari, yhteistoteutus Taikuhyve-verkoston kanssa. Alunperin 26.3.2020 ajoitettu live-seminaari siirtyi etätoteutukseen korona-pandemian vuoksi.

Seminaarit sisälsivät alustuspuheenvuoroja kulttuuristen ja luontolähtöisten menetelmien ajankohtaisista tutkimustuloksista ja hyvistä käytänteistä.

TOIMINTAMALLIEN KUVAAMINEN JA JUURRUTTAMINEN

Yhteiskehittämisen tuloksena on syntynyt ja on kerätty myöhem­min hyödynnettävää tietoa. Tiedon avulla kuvattiin valmennusmalleja. Niiden juurruttaminen osaksi osallistuvien yksiköiden toimintaa jatkossa sekä myös laajemmin alkoi hankkeen aikana. Hankkeessa lisättiin myös osallistujien taitoja tarkastella hyvinvointivaikutuksia.

PÄÄTÖSTILAISUUS 12.11.2020

Hankkeen päätöstilaisuudessa tuotiin konkreettisella tavalla esille hankkeen tuloksia niin, että yhteiskehittäminen sekä taide, kulttuuri ja luonto olivat läsnä tilaisuudessa. Esteetön päätöstilaisuus toteutui verkon välityksellä osana kolmepäiväistä Hyvinvointifoorumi2020 -tilaisuutta.

Mistä päätöstilaisuudessa olikaan kyse – vinkkiä siitä saat seuraavasta videosta.

Tutustu tarkempaan ohjelmaan täällä.

ja mukana olivat

Maksuton valmennus on toteutettu monialaisena eli kaikkien kohderyhmien edustajat ovat osallistuneet samoihin valmennuksiin. He oppivat toisiltaan ja voivat syventää ymmärrystään eri kohderyhmien näkökulmista. Valmennukset suunnattiin

 • sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisille
 • sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan opiskelijoille ja heitä kouluttavilla
 • kolmannen sektorin toimijoille sosiaali- ja terveysalalla tai kasvatus- ja nuorisoalalla
 • taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten palvelujen tuottajille ja järjestäjilleny ennakkotietoja ja/tai -taitoja.

virkeää viestintää

Hankkeesta on viestitty säännöllisesti viikottain Facebook-sivullamme  www.facebook.com/parastaes
Sivulta löydät edelleen hankkeen kuulumisia, aihetta koskevia linkkejä ja tutkimustietoa, valokuvia ja sekä helposti sovellettavia viikon vinkkejä.

Blogitekstejä löytyy tämän sivun Ajankohtaista-osan lisäksi myös Hyvä Työlämä Etelä-Savo –sivuilla ja osatoteuttajien omilla sivuilla. Kaikille avoimien tilaisuuksien aikataulut ja ilmoitukset julkaistiin sekä täällä että hankkeen Facebook-sivulla.

Sosiaalisessa mediassa tapahtumia on voinut seurata hankkeen aihetunnisteella #parastaes

Lisäksi hankkeesta on viestitty tiedottamalla medialle, kirjoittamalla kolumneja Ristiinalainen ja Puumala-lehtiin, artikkeleita alan julkaisuihin ja kertomalla havainnoista ja etenemisestä alan tilaisuuksissa.

Hankkeen käytäntöjä ja kokemuksia kokoava julkaisu Ihmisen huoltokirja  ilmestyi maaliskuussa 2021 sekä painettuna että maksutta ladattavan verkkoversiona.

TIIVISTETYT tulokset

Hankkeen tuloksista kirjoitettu yhteenveto löytyy hankeblogin puolelta. Yhteenveto kertoo tiivistetysti hankkeen toteutuksesta sekä  muun muassa loppukyselyn tuloksista. Käy siis tutkailemassa täällä.

”Päästä itse kokeilemaan!! Paljon rohkeammin on lähtenyt sitten asiakkaiden kanssa kokeilemaan, kun on jonkinlainen kokemus itsellä. Monia menetelmiä on viety osaksi omaa työtä jo heti seuraavalla viikolla kehittämispajapäivän jälkeen.”

Lisätietoja

Jatta Juhola
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
jatta.juhola@xamk.fi
050 408 0978

Tuula Pehkonen-Elmi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
tuula.pehkonen-elmi@diak.fi
040 509 4277

SEURAA
Linkki FB-sivulle  www.facebook.com/parastaes

Ajankohtaista

Parasta Etelä-Savoon lisäsi hyvinvointia

Kulttuurin saavutettavuus ja mahdollisuus saada myönteisiä kokemuksia ja hyvinvointia kulttuurista, taiteesta ja luontolähtöisestä toiminnasta ei ole yhtäläinen kaikille. Taiteen, kulttuurin ja luontolähtöisen toiminnan tuominen entistä vahvemmin sote-yksiköiden toimintaan sekä nuoriso- ja kasvatusaloille parantaa kulttuurin saavutettavuuden ja osallistujien hyvinvoinnin lisäksi henkilöstön työelämän laatua ja työhyvinvointia. Näistä lähtökohdista Parasta Etelä-Savoon -hankkeessa pyrittiin lisäämään osaamista taide-, kulttuuri- ja...

Taidetoimintaa kehittämässä -Luovia yhdessä tekemisen hetkiä lapsiperheiden kanssa

Taidetoiminta tarjoaa mahdollisuuden elämyksille, merkitysten ja vahvuuksien löytämiselle, itseilmaisulle ja hyvinvoinnin vahvistamiselle monella eri tasolla. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on vankkaa kansainvälistä tutkimustietoa, mutta tämä ei näy vielä laajasti hyvinvointipalveluissa. Ovatko taide ja kulttuuri osana hyvinvointipalveluita alihyödynnetty voimavara? Taide voi läpi auttaa kulkemaan läpi haastavien elämäntilanteiden tai vahvistaa jaksamista globaaleissa kriiseissä, kuten pandemian keskellä tarpomisessa....

Syksyisessä metsässä virtaa joki. Nainen kurottaa nostamaan vettä käsillään.

Milloin viimeksi annoit itsellesi metsäkylvyn?

Ihmisen esivanhemmat laskeutuivat puiden latvuksista maalle miljoonia vuosia sitten, mutta kauas puista ihminen ei ole silti vieläkään mennyt. Vaikka joku ei olisi koskaan nähnyt tuulessa tanssivaa latvusta tai koskettanut karkeaa kaarnaa kädellään, tuntee jokainen puun vähintäänkin käsitteenä kaikkialla maailmassa. Jos ympäristö ei enää jollain paikoin salli puiden kasvaa, elää lukuisissa perinteissä sukupuun ja maailmanpuun kaltaiset...

Toiminnallinen luontopolku

Toiminnallinen luontopolku on Parasta Etelä-Savoon -hankkeessa opinnäytetyönä tuotettu palvelupaketti. Palvelupaketti koostuu materiaaleista ja ohjeista Toiminnallisen luontopolun toteuttamiseen. Materiaalit ja ohjeet on koottu salkkuun, jossa niitä on helppo kuljettaa paikasta toiseen ja salkkua voidaan lainata toteutettavaksi eri organisaatioissa.    Toiminnallinen luontopolku on yhdestätoista pisteestä koostuva ohjelmakokonaisuus. Kullakin pisteellä on tarina, jossa esitellään jokin suomalainen haltijahahmo tai muu...

ENTÄ TARINALLISUUS SOTESSA? DESIGN JAM PMK 29.9.2020

Jamien teemana on tarinallisuus sote-työssä. Haasteet on muotoiltu hankkeessa mukana olevien työyhteisöjen toimeksiannoista keväällä 2020. Ryhmät saavat käsiteltäväkseen yhden haasteen.  Ryhmän tehtävänä on ratkaista haaste ideoimalla taide-, kulttuuri- ja luontolähtöistä toimintaa, jota  työyhteisöjen henkilöstö voi toteuttaa työssään asiakkaiden kanssa.  Lopputuloksena on idea tarinallistetusta palvelusta tai palvelukokonaisuudesta. MIKÄ TARINALLISUUS? Tapahtumassa sovelletaan tarinallisuutta ja tarinallistamista. ”Tarinallistaminen, tarinalähtöinen...

Faktat

PARASTA ETELÄ-SAVOON - TAIDE-, KULTTUURI- JA LUONTO-OSAAMISTA SOTE- JA NUORISOALOJEN TOIMIJOILLE

01.01.2019 – 31.03.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 643 856 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 249 100 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta