PARK-hankkeessa kehitetään yritysten toimintaa ja uusia tuoteaihioita pelillisyyden ja palvelumuotoilun avulla.

Peliteollisuus on kehittänyt monia notkeita ja näppäriä tapoja tehdä menestyksekästä kehitystyötä. PARK-hankkeessa näitä hyväksi havaittuja konsteja tehdään tutuksi myös muiden toimialojen kehitystoimintaan yhdessä pelialan osaajien kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia reagoida yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin, sekä kehittää koulutusorganisaatioiden kyvykkyyttä vastata äkillisesti syntyviin tarpeisiin.  

MITÄ HANKKEESSA TEHDÄÄN?

PARK –hanke poimii pelialalta hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin soveltaa muille aloille. Peliala on kasvava ala ja se on selvinnyt koronapandemiasta hyvin. Siksi haluamme kartoittaa, mitkä pelialan toimintamallit ja innovaatiot voisivat olla avuksi myös muille aloille. Keväällä ja kesällä 2021 hankkeessa selvitetään erityisesti tapahtuma-, matkailu- ja luovien alojen yritysten pandemiahaasteita. Selvityksen tavoitteena on ymmärtää paremmin, missä tilanteissa ja minkälaisia haasteita pandemiasta on seurannut, jotta voisimme ennakoida ja auttaa yrityksiä ja muita alan toimijoita tulevaisuudessa. Selvityksestä tehdään julkaisu. Aiemmin ilmoitetusta poiketen, emme toteuta verkkokyselyä pandemiahaasteista, sillä haasteita on kartoitettu muiden tahojen toimesta.

Lisäksi hankkeessa järjestetään erilaisia koulutus-/työpajatilaisuuksia. Tilaisuuksissa työstetään kartoituksessa esiin nousseita haasteita tai yritysten omia toimeksiantoja. Tarkoitus on synnyttää oivallisia ideoiden ituja opiskelijoiden ja yritysten kanssa tapahtumatuotannon ja matkailun, kiertotalouden ja kestävän muotoilun, käyttäjäkokemuksen digitalisoinnin sekä XR-teknologian hyötysovelluksien kehittämiseksi. Työpajojen tuloksena syntyy ideoita yritysten liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen sekä uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden aihioita. Näiden aihioiden jatkokehityksen varmistamiseksi tehdään rahoitushakemuksia, joiden onnistuessa yritykset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan myös tulevaisuuden toteutuksiin. 

Kuvassa esitetään kaavion ja aikajanan avulla hankkeen prosessi sekä siihen liittyviä toimintoja. Prosessin vaiheet ovat tutki, kehitä, määrittele ja toteuta. Tutki ja kehitä -vaiheissa selvitetään yritysten pandemiahaasteita ja kootaan ne yhteen julkaisuksi. Määrittele ja toteuta -vaiheissa haasteita ratkotaan ja synnytetään uusia palveluideoita.
Hankkeen prosessi kuvattuna ”tutki-kehitä-määrittele-toteuta” -vaiheiden avulla.

 

KENELLE HANKE ON TARKOITETTU?

Hanke on suunnattu erityisesti tapahtuma-, matkailu- ja luovien alojen PK-yrityksille, freelancereille, yhdistyksille sekä kuntatoimijoille. Toivotamme tervetulleiksi mukaan toki yrityksiä ja toimijoita muiltakin toimialoilta. Lisäksi hankkeessa järjestettävät työpajat on tarkoitettu hanketta toteuttavien ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

MITEN PÄÄSEE MUKAAN?

Työpajat ja koulutustilaisuudet ovat avoimia tapahtuma-, matkailu- ja luovien alojen PK-yrityksille. Tilaisuuksissa ratkotaan yritysten pandemiahaasteita monialaisten opiskelijatiimien kanssa. Tilaisuuksien tavoitteena on, että osallistujat saavat lisäymmärrystä ja apua esimerkiksi oman liiketoiminta- ja digimarkkinoinnin kehittämiseksi pelillisyyden ja palvelumuotoilun avulla.

Työpajojen teemoista ja aikataulusta sekä ilmoittautumisesta ilmoitetaan myöhemmin tällä sivulla. Koulutukset ovat osa työpajoja, mutta niitä voidaan mahdollisesti järjestää myös muilla tavoilla. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen on maksutonta.

Hanketta toteuttavat Xamk, JAMK, KAMK ja LAB -ammattikorkeakoulut. Kukin toteuttaja vastaa oman alueensa työpajajärjestelyistä, joten ne voivat olla eri tavoin toteutettuja. Kullakin toteuttajalla on työpajoissa myös omat teemat, joiden ympärillä palveluita kehitetään. Tapahtumat ja teemat aikatauluineen ilmoitetaan tällä sivustolla loppukesän 2021 aikana.

Ota yhteyttä hankkeen projektipäällikkö Tiina Ikkoseen (sähköposti: tiina.ikkonen@xamk.fi), mikäli kaipaat lisätietoja, haluat ehdottaa yhteistyötä tai olla muulla tavoin mukana hankkeen toimenpiteissä.

Hankkeen tietosuojaseloste löytyy tämän linkin takaa: https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2021/05/tietosuojaseloste_park-1.pdf

Xamk.fi -palvelun saavutettavuusseloste löytyy tästä linkistä: Saavutettavuus ja esteettömyys – XAMK

Lisätietoja

Tiina Ikkonen
PARK-projektipäällikkö
TKI-asiantuntija
tel. +35844 702 8960
tiina.ikkonen@xamk.fi

Linkedin
Instagram

Jani Saari
TKI-asiantuntija
tel. +35850 462 6560
jani.saari@xamk.fi

#parkhanke #pelialasuunnannäyttäjänä #luovaaosaamista #esr #eu #vipuvoimaa #LABfinland #jamk #kamk #xamk

Tavoitteet

– Osallistuvien alueiden yritysten resilienssi pandemialle lisääntyy
– Pandemiarelisienttien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen lisääntyy alueen yrityksissä
– Yritysten panostus tki-toimintaan lisääntyy
– Ymmärrys pandemian aiheuttamista organisaatioiden haasteista lisääntyy
– Ammattikorkeakoulujen välinen koulutusyhteistyö lisääntyy
– Eri alojen välinen koulutusyhteistyö lisääntyy
– Eri alojen välinen innovaatioyhteistyö lisääntyy
– Koulutuksen resilienssi pandemialle ja pandemian kaltaisille olosuhteille lisääntyy
– Ammattikorkeakoulujen alueellinen vaikuttavuus lisääntyy yritysyhteistyön kautta

Ajankohtaista

Kartoitamme luovan, matkailu-, tapahtuma- ja pelialan pandemiahaasteita

Kokoamme parhaillaan yhteen yritysten kohtaamia pandemiahaasteita tuoreista tutkimuksista, selvityksistä, raporteista ja artikkeleista.  Pandemiahaastekartoitusta varten tarkastelussa ovat luovat alat (esim. muotoilu, esittävät taiteet, kuvataide, peliala), tapahtuma-ala sekä matkailu. Alun perin kartoitusta oli tarkoitus tehdä myös oman kyselytutkimuksen ja haastattelun avulla, mutta tästä toimenpiteestä luovuttiin, kun löysimme runsaasti jo muiden tahojen toteuttamia tutkimuksia, toimialaraportteja, kyselyitä sekä artikkeleita. Kartoitus ohjaa PARK-hankkeessa järjestettävien työpajojen suunnittelua, lisäksi...

PARK mukaan Digi & Game Centerin ekosysteemiin

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on yksi hankkeen neljästä osatoteuttajasta. JAMKilla hankkeen toiminta sijoittuu Digi & Game Centeriin, jonka tarjoamiin mahdollisuuksiin projektiin osallistuvat yritykset pääsevät tutustumaan Hannan, Kallen ja Sadun johdolla. Tammikuussa 2020 Jyväskylän Tourulaan avattu Digi & Game Center (DGC) kokoaa digi- ja pelialan yrityksiä, opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita yhteen työskentelemään yhdessä sekä kehittämään tuotteita ja palveluita. DGC:n perustajina ja sen toiminnasta vastaavina toimivat Jyväskylän...

Naisella on päässä virtuaalilasit. Katse on suunnattu oikealle.

Mitä resilienssillä tarkoitetaan PARK-hankkeessa?

Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta, tuttavallisemmin PARK-hanke, pyrkii auttamaan erityisesti matkailu- ja luovan alan pk-yrityksiä löytämään ratkaisuja heitä kohdanneisiin pandemiahaasteisiin. Mallia otetaan pelialalta, jolla on ollut valmiudet työskennellä verkossa ja digitaalisen tuotekehityksen parissa ja tästä syystä peliala on sopeutunut hyvin pandemian tuomiin muutoksiin. Sopeutuminen, joustavuus ja palautuminen liittyvät resilientti-termiin, mutta mitä sillä tarkoitetaan PARK-hankkeen yhteydessä?   Resilienssi-sanalle (eng. resilient) löytyy useampia määritelmiä. Cambridge...

PARK-hankkeen tiimi esittäytyy

PARK Peliala suunnanäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta –hanke pyörähti käyntiin maaliskuussa. Xamk koordinoi hanketta, jossa ovat mukana myös JAMK, KAMK ja LAB-ammattikorkeakoulut. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2021-31.8.2022 Peliteollisuus on kehittänyt monia notkeita ja näppäriä tapoja tehdä menestyksekästä kehitystyötä, jotka osaltaan ovat auttaneet alaa selviämään voittajana koronavuodesta. PARK-hankkeessa näitä hyväksi havaittuja konsteja tehdään tutuksi myös muiden toimialojen kehitystoimintaan yhdessä pelialan osaajien kanssa. Hankkeessa järjestetään yrityksille monialaisia...

Faktat

PARK - Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta

01.03.2021 - 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: JAMK, KAMK ja LAB

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 205253 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 65 045 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto ESR, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus