Robotiikan yleistyminen ja digitalisaatio mahdollistavat resurssitehokkaan jätelogistiikan suorittamisen sairaalaympäristössä.

Digitalisaatio, robotiikka ja IoT (Internet of Things) tuovat täysin uusia mahdollisuuksia hoitoon, hoitotyöhön ja eri toimintoihin sairaalaympäristössä niin myös sairaalan pienjätelogistiikkaan. Aiempien tutkimusten mukaan 30 % hoitohenkilöstön työajasta kuluu muuhun kuin varsinaiseen hoitotyöhön. Osa tästä on pienjätelogistiikkaan liittyviä toimintoja.

____

TAVOITE

Projektissa suunnitellaan, pilotoidaan ja tuotetaan sairaalaympäristöissä syntyvien pienten jätejakeiden automatisoitu logistiikkajärjestelmä. Logistiikan tehostumisen ohella tämä mahdollistaa sairaalajätteen turvallisen säilytyksen, kuljetuksen ja kierrätyksen sekä hoitohenkilöstön keskittymisen asiakastyöhön.

Hankkeen aikana toteutetaan kaksi ylimaakunnallista pilottia sairaalaympäristöissä: Kymen alueella Carea sekä pääkaupunkiseudulla Pohjola Sairaala. Sairaalat pyrkivät kestäviin ja nykyaikaisiin logistisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat jätteen resurssitehokkaan ja turvallisen varastoinnin ja käsittelyn.

TOIMENPITEET

  • Pienjätelogistiikan nykytila sairaalaympäristössä

Kuvataan pienjätelogistiikan nykytila sairaalaympäristössä ja tunnistetaan olemassa olevat haasteet. Nykytilan kuvaus tukee hankkeen muita toimenpiteitä ja luo pohjan robotiikan suunnitteluun ja testaukseen. Selvityksessä käytetään yhteiskehittämisen menetelmiä ja palvelumuotoilua, jotta palvelukokonaisuus vastaa sairaalan tarpeita mahdollisimman hyvin.

  • Robotiikan soveltaminen, prosessit ja toimintamallin yhteiskehittäminen

Suunnitellaan, pilotoidaan, arvioidaan sekä optimoidaan sairaalaympäristöissä syntyvien pienjätejakeiden automatisoitu logistiikkajärjestelmä, sisältäen sairaalajätteen turvallisen säilytyksen, kuljetuksen ja kierrätyksen. Määritellään prosessit ja vaatimukset robotiikan testaamiselle. Rakennetaan infrastuktuuri ja toteutetaan koulutus robotin käyttöönottoa/pilottia varten.

Mallinnetaan ja simuloidaan pinejätekuljetusten reitit, toiminnot ja tunnistetaan turvalliseen liikkumiseen liittyvät ongelmakohdat. Käyttökokemukset arvioidaan ja tuloksien avulla kehitetään toimintamallia yhdessä Carean jo olemassa olevan virtuaaliympäristön kanssa.

  • Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on edistää sairaalahenkilöstön sitoutumista kokeilukulttuuriin ja teknologiaosaamisen päivittämistä älykkäästä pienjätehuollosta sekä ymmärryksen lisäämistä automaation ja robotisaation mahdollisuuksista. Samalla  ne helpottavat ja tekevät työntekoa turvallisemmaksi.

Hankkeen tutkimus- ja kehitystyö tukee alan opetusta ja tutkimusta korkeakouluissa. Kokemusperäistä tietoutta ja tuloksia voidaan hyödyntää monialaisesti eri koulutusohjelmissa

 

#EAKR #EU #XamkLogistiikka

 

Artikkelit ja media:

Kuka kuljettaa tarvikkeita sairaalan käytävillä?

Digitalisaatio tuo tehoa ja turvaa sairaalaympäristöön

Liikkeellä : Toimintaa ja tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta

Lisätietoja

Jonne Holmén
Projektipäällikkö

jonne.holmen@xamk.fi
044 702 8403

 

 

Osatoteuttaja:

Laurea ammattikorkeakoulu

Riikka Siuruainen

Projektipäällikkö

riikka.siuruainen@laurea.fi

 

 

Faktat

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä

01.09.2018 - 31.07.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Laurea-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 353 518 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 177 268 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Jaa sivu