Hankkeessa saatujen tulosten avulla voidaan varmistaa nopeiden reaktoritekniikkaan perustuvien prosessien toimivuus.

tarve ja tausta

nopeat ja tehokkaat prosessit vaativat puhtaat ja reaktiiviset raaka-aineet

Tulevaisuuden moderneja tehdasinvestointeja toteutetaan entistä enemmän maihin, joissa veden käytön tehostaminen ja erittäin suurten tuotantolinjojen päästöjen hallinta luovat tarpeen hallita nykyistä huomattavasti paremmin kemikaalien ja prosessien puhtautta sekä hallita, ennakoida ja estää veden käytön vähentämisen aiheuttamia prosessihäiriöitä.

Puhtaiden reaktoritekniikoiden yleistyminen edellyttää uusien raaka-aineiden ja prosessoitavien kemikaalien tutkimusmenetelmien kehittämistä. Tehtävänä on kehittää ja verifioida menetelmä(t), jolla voidaan proaktiivisesti tutkia biotuotteiden valmistuksessa käytettävien kemikaalien ja apuaineiden toimivuutta jo ennen uusien prosessiratkaisujen mitoittamista tehtaille.

Sellutehdas biojalostamoissa prosessipinnoille ja erityisesti suodin- ja pesulaitteisiin muodostuvat saostumat voivat aiheuttaa arvioiden mukaan jopa 5-10 prosentin tuotannon menetyksiä sekä lisätä merkittävästi kemikaali- ja energiakulutusta verrattuna tilanteisiin, joissa nämä häiriöt voitaisiin uudella teknologialla ja tiedolla ennakoiden estää ilman seisokkeja.

tavoitteet

Tuottaa nopean reaktoritekniikan lähtökohdista menetelmät käytettävien lisäaineiden karakterisointiin lopputuotteen laatuominaisuuksien sekä prosessien ajettavuuden tehostamiseksi.

  • Soveltaa kehitettyjä menetelmiä perus- ja sovellustiedon tuottamiseen laboratorio- ja tehdasympäristöissä tehtävillä tutkimuksilla kemikaalien toimivuudesta, vuorovaikutuksista ja haitta-aineista sekä näiden kriittisistä raja-arvoista uuden reaktoritekniikan lähtökohdista
  • Tutkia ja kehittää uusiin reaaliaikaisiin mittauksiin ja data-analyyseihin pohjautuvia teknologioita ja osaamisalustaa reaktori – ja biotuotetehtaiden prosessien käytettävyyden tehostamiseen.
  • Tutkia yhteistyössä yritysten kanssa uusia teknologioita ja käytänteitä saostumien ennakoivaan ja/tai nykyistä tehokkaampaan reagoivaan vähentämiseen.
  • Tutkia nopean reaktoritekniikan käytettävyyttä kiertotalouden materiaalien – lentotuhka ja hiilidioksidi – prosessoinnissa uusiksi riittävän puhtaiksi tuotekomponenteiksi taloudellisesti.

tulokset

Projektin tuloksena on kokonaan uutta kemiaan, mittauksiin ja tiedonkäsittelyyn liittyvää osaamista, älykkäitä menetelmiä ja näiden palvelualustaa tehtaiden käynninaikaiseen tehostamiseen sekä prosessi-ilmiöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi nykyistä haasteellisimmissa prosessiolosuhteissa erilaisilla maantieteellisillä tuotantoalueilla.

Lisätietoja

Tapio Tirri
Projektipäällikkö
p.0405828468

tapio.tirri@xamk.fi

Faktat

PURE – Puhdas reaktori- ja prosessitekniikka biotuotteiden valmistuksessa

01.06.2017 – 30.04.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Altum Technologies Oy, Andritz Oy, Ceresto Oy, Chemigate Oy, Janesko Oy, Kemira Oyj, Ket-Met Oy, Pixact Oy, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj sekä Wetend Technologies Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 897 228 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: TEKES, Euroopan aluekehitysrahasto ja osallistuvat yritykset