Paremman mittaamisen ja säädön myötä tulee mahdollisuus prosessien optimointiin, jolloin saavutetaan laadun ja ympäristön suhteen paremmat tuotteet

tarve ja tausta

UUSIA RATKAISUJA Biotalouden prosessien laadunvarmistukseen

Biotalouden prosessien laatuun liittyvien tekijöiden määrittäminen on tullut sekä ympäristölainsäädännön että energiankulutuksen seurannan myötä yhä tärkeämmäksi.  Esimerkiksi paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa jauhatus on merkittävä osa mekaanisten ja kemiallisten massojen valmistusta ja prosessointia.  Toisaalta massan jauhatus kuluttaa energiaa ja toisaalta vaikuttaa lopputuotteen laatuun merkittävästi. Jauhatusprosessia seurataan ja säädetään mittaamalla massan suotautuvuutta joko manuaalisesti laboratoriomittauksin tai monimutkaisilla automatisoiduilla arkkisuodatuslaitteistoilla. Automaattisten mittausmenetelmien käytettävyyttä rajoittaa kuitenkin laitteistojen hinta sekä suurehkot käyttö- ja huoltokustannukset. Samoin nestemäisten biopolttoaineiden laatuparametrien määrittäminen prosessista on yhä tärkeämpää tiukkenevasta ympäristölainsäädännöstä johtuen. Paremmalla online-mittauksella päästäisiin nopeammin ja tehokkaammin säätämään tuotantoprosesseja ja siten saamaan laadukkaampia ja ympäristöystävällisimpiä tuotteita.

Etelä-Savon maakuntastrategian 2030 mukaan maakunnan metsäosaamisen kärkenä kuitu- ja prosessiteknologia edustaa kansainvälistä huippua alallaan. Siten myös biotalous kokonaisuudessaan luo vahvan painoalan maakunnan strategiaan.

Sen toimenpiteet jakautuvat puolestaan neljään eri työpakettiin, jotka ovat

  • WP1 Järjestelmän toteutus,
  • WP2 Teknologian demonstrointi ja pilotointi,
  • WP3 Kaupallistamisselvitys ja
  • WP4 Projektin hallinta ja raportointi.

tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on kehittää biotalouden prosessien kuten nestemäisen biopolttoaineen tuotanto- ja sellun jauhatusprosessien laadunvalvontaa hyödyntäen matalakenttä NMR:ään perustuvia mittauksia.

Päätavoitetta tukevat osatavoitteet ovat: 1) pilotoida menetelmää sekä sellun jauhatus- että nestemäisten biopolttoaineiden valmistusprosesseissa, 2) demonstroida laitteiston toimivuus pilot- ja todellisessa kohdeprosessissa ja 3) kaupallistamisselvitys mahdollisille tuotteille.

Hanke lisää myös biotalousprosesseihin liittyvää mittausosaamista Etelä-Savon alueella. Samalla se tukee yritysten liiketoimintaa ja edistää innovaatioiden käyttöönottoa sekä mahdollistaa uusien mittaussovellusten kehittämistä

tulokset

Syntyvän tutkimustiedon ja soveltavan tutkimuksen avulla tuetaan niitä alueellisia vahvuuksia, joita kehittämällä on mahdollista saavuttaa kansainvälistä kaupallista kärkiosaamista yhdellä globaalin monitorointibisneksen merkittävimmistä markkina-alueista. Hanke tukee teollisuuden kestävää kehitystä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Yrjö Hiltunen
040 732 0355
yrjo.hiltunen@xamk.fi

Faktat

QualityMeas - Biotalouden prosessien laadunvarmistus matalakenttä-NMR -menetelmällä

01.06.2018 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Valmet Automation Oy, Andritz Oy, CarbonReUse Finland Oy and Etelä-Savon Energiasäätiö.

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 241 160 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan aluekehitysrahasto, osallistuvat yritykset ja Etelä-Savon Energiasäätiö