Hankkeessa luodaan työelämän tarpeisiin vastaava raideliikenteen täydennyskoulutuskokonaisuus, jollaista ei ole Suomessa vielä tarjolla

tavoitteet

1. Suunnitella ja pilotoida rautatieliikenteeseen ja radan ylläpitoon liittyvä korkeakoulutasoinen täydennyskoulutuskokonaisuus
2. Parantaa alueen rautatieliikenteen yritysten tarvitsemaa työvoiman saatavuutta
3. Parantaa koulutukseen osallistuneiden henkilöiden liiketoimintaosaamista
 ♦
Hankkeella tavoitellaan osaavan työvoiman saatavuuden varmistamista, sekä pyritään lisäämään alueen vetovoimaa
rautatieliikenteen keskittymänä, joka osaltaan houkuttelee yritystoimintaa ja investointeja alueelle (Kouvolan RRT-terminaali).

toimenpiteet

Hankkeessa luodaan tiiviissä yritysyhteistyössä työelämän tarpeisiin vastaava raideliikenteen korkeakoulutasoinen täydennyskoulutuskokonaisuus, jollaista ei ole Suomessa vielä tarjolla.
Toimenpiteet:
1. Täydennyskoulutuksen sisällön suunnittelu
2. Pilottikoulutuksen toteuttaminen perustuen yritysten tarpeisiin ja tavoitteisiin osaavan työvoiman saatavuuden
3. Koulutuskokonaisuuden muokkaus yrityksiltä saadunsaadun palautteen perusteella, Osallistujien liiketoimintaosaamisen parantaminen
4. Koulutuskokonaisuuden integrointi osaksi ammattikorkeakoulun täydennyskoulutustarjontaa ja soveltuvin osin osaksi liiketalouden ja logistiikan tutkintokoulutusta.
5. Viestintä ja tiedottaminen koulutuksesta

tulokset

1. Raideliikenteeseen on saatu korkeakoulutasoista koulutusta, joka tällä hetkellä puuttuu markkinoilta
2. Koulutuksen ansiosta rautatieliikenteen yritysten tarvitseman työvoiman saatavuus alueella on parantunut.
3. Koulutukseen osallistuneiden henkilöiden liiketoimintaosaaminen on parantunut.
4. Kouvolan asema raideliikenteen keskittymänä on vahvistunut
5. Investoinnit RRT alueelle mahdollistuvat, kun alueella on saatavana osaavaa työvoimaa ja alan koulutusta kaikilla
    tasoilla (toinen aste, amk, yliopisto)
6. Osaamisen varmistaminen luo edellytyksiä myös uuden liiketoiminnan syntymiselle ja tuotekehitykselle yhdessä ammattikorkeakoulun TKI-toimijoiden sekä yliopiston tutkijoiden ja yritysten kesken
 ♦
Jatkuvuuden ja työelämän tarpeisiin vastaavuuden varmistamiseksi yritysfoorumin toimintaa jatketaan hankkeen jälkeen ammattikorkeakouluvetoisesti.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tiina Poikolainen
044 702 8517
tiina.poikolainen@xamk.fi

Faktat

Raideliikenteen osaajat

01.04.2017 – 31.08.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Kouvola Innovation Oy (Kinno), Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy (KRAO), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), Liikennevirasto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 108015 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 108015 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus