Hanke edistää ensisijaisesti HaminaKotkan sataman raideliikenteen toimintaa ja tehokkuutta tulevaisuuden monitoimijaympäristössä.

TAVOITTEET

 1. Luoda toimintamalli HaminaKotkan sataman alueella olevien yksityisraiteistojen käyttämisestä tehokkaasti.
 2. Luoda tietoa toimintamallista ja sen hyödyistä kansallisesti myös muiden satamien ja yksityisraiteistojen sekä viranomaisten hyödynnettäväksi.
 3. Sisällyttää toimintamalliin kehitysehdotuksia, joiden avulla eri monitoimijaympäristöä voidaan edelleen kehittää tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi.

TOIMENPITEET

 1. Tehdään selvitys HaminaKotkan sataman raiteiden käytöstä nykytilassa. Selvitys tehdään haastatellen eri sataman toimijoita (sekä johtoasemassa olevia että liikenneturvallisuustehtävissä olevia). Selvitys sisältää mm. eri toimijoiden nykyiset vastuut (raiteiden omistajat, haltijat ja liikennöijät) sekä kuvauksen miten tällä hetkellä sataman raiteistolla toimitaan monitoimijaympäristössä.
 2. Luodaan ja dokumentoidaan yksityiskohtainen toimintamalli HaminaKotkan sataman alueella olevien yksityisraiteistojen käyttämisestä sisältäen sekä ennalta suunnittelun että operatiiviset tilanteet. Toimintamalli kehitetään yhdessä varsinaisten sekä välillisten kohderyhmien kanssa.
 3. Pilotoidaan luotua toimintamallia ja kerätään palaute toimintamallin haasteista ja hyödyistä.
 4. Kehitetään toimintamallia pilotin aikana yrityksiltä saadun palautteen pohjalta. Muodostetaan kaikille toimijoille tasapuolinen ja turvallinen toimintamalli, jota voidaan esittää otettavaksi virallisesti käyttöön HaminaKotkan satamassa.
 5. Jaetaan tietoa kehitetystä toimintamallista valtakunnallisesti viranomaisten ja muiden satamien käyttöön sekä nostetaan esille, miltä osin satamissa voisi olisi kehitettävää rautatieliikenteen sujuvoittamiseksi.
 6. Tarkastellaan Euroopan ja Aasian välisen konttiliikenteen lisääntymisen vaikutuksia HaminaKotkan sataman kapasiteettiin ja nostetaan esille mahdollisiksi pullonkauloiksi muodostuvat alueet, vaihteet ja raiteistot raiteiston kapasiteetin lisäämisen näkökulmasta

TULOKSET

 1. Rautatieliikenteen sujuvuus ja tehokkuus paranee ensisijaisesti HaminaKotkan sataman osalta. Tämä heijastuu positiivisena vaikutuksena myös Suomen valtion omistamille raiteille esim. Kotkan ja Kouvolan välillä.
 2. Hankkeen tuloksena eri toimijoiden roolit ja vastuut selkiytyvät, niiden kautta yhteistyö sekä viestintä eri toimijoiden välillä paranee.
 3. Eri toimijoiden tasapuolinen kohtelu paranee säilyttäen sekä mahdollisuuksien mukaan kehittäen samalla toiminnan tehokkuutta. Toimintamallin avulla markkinoille tulon kynnystä voidaan madaltaa. Tämä myös lisää pk-yritysten kasvun mahdollisuuksia sekä viennin kasvattamista, koska roolit sekä toimintatavat ovat selkeämpiä.
 4. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että toimintamallia voidaan implementoida myös muissa Suomen satamissa tarpeiden ja kysynnän mukaan.
 5. Toimintamallista tullaa tiedottamaan ja viestimään tämän hankkeen aikana muille satamille suorilla kontakteilla sekä sopivissa seminaareissa.
 6. Raideliikenne on Suomessa ympäristöhaittoja (esim. hiilidioksidipäästöt, äänimelu, onnettomuudet ja ruuhkautuminen) vertailtaessa erittäin kilpailukykyinen mm. kumipyöräliikenteeseen verrattuna. Hanke mahdollistaa täten vähähiilisyyden edistystä kansallisella tasolla.
 7. Lyhyen aikavälin vaikutuksina ovat mm. selkeämmät toimintaohjeet ja tavat miten HaminaKotkan sataman raiteilla tulee toimia ja liikennöidä monitoimijaympäristössä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Harri Sane
044 702 8974
harri.sane@xamk.fi
Esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=KxwkVRkBd_s

Ajankohtaista

Sataman rautatieliikenteen turvallisuus – kilpailu

English version HERE. Rautatieliikenteen kilpailun avautuminen on johtanut tilanteeseen, jossa satama-alueella voi operoida jatkossa useita rautatieoperaattoreita. HaminaKotkan satama-alueella on useita yksityisiä raiteita, yhteensä raiteita on noin 80 kilometriä. Finrailin liikenteenohjauksessa oleva raiteisto päättyy sataman rajalle, eikä satamassa kulkevilla junilla ole vastaavaa liikenteenohjausta. Koska satama-alueella ei ole liikenteenohjausta, liikenteen sujuvuus aiheuttaa ongelmia monitoimijaympäristössä. Monitoimijaympäristö muodostuu sataman useista...

Faktat

Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella

01.09.2018 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Kouvola Innovation Oy (Kinno), Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy (KRAO), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), Liikennevirasto, Liikenteen turvalllisuusvirasto, Finrail Oy, Proxion, HaminaKotkan satama, Steveco, Fenniarail, VR

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 129608 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 33883 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, EAKR-rahoitus