TAUSTA
Hyvinvoinnin vaikutustieto on pirstaleista ja sitä kerätään erilaisilla menetelmillä paperilapuista potilastietojärjestelmiin, tai sitä ei kerätä ollenkaan. Lisäksi vaikutustiedonkeruu tehdään erillään varsinaisesta palvelutuotannosta: palvelun tarjoajalla ja asiakkaalla ei ole mahdollisuutta nähdä, minkälaisia hyvinvointivaikutuksia palveluun osallistuminen tuottaa.

Selvitys lisää alueen elinkeinoelämän ja kuntin toimintaedellytyksiä, sillä sen kautta saadaan tarkempi käsitys Etelä-Savon monipaikkaisesta asumisesta, siihen liittyvistä rytmeistä, paikoista ja asiakasryhmistä. Kun alueen yritykset ja kunnat huomioivat saatavaa tietoa palvelujen kehittämiseen, lisää se kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ja edelleen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä alueen houkuttelevuutta monipaikkaisen asumisen maakuntana.

TAVOITTEET
Hankkeessa selvitettiin vaadittava kehitystyö, jotta eteläsavolaisten hyvinvointi- ja sotealan yritysten on mahdollista integroida vaikutustiedonkeruunsa sekä siihen pohjaava kehitystyönsä ja liiketoimintansa digitaalisille alustoille rajapintojen kautta. Hankkeessa pyrittiin esimerkiksi selvittäämään, tukisiko erilaisten rajapintojen toteutus yrittäjän liiketoimintaa, kuten vaikutusperusteisiin kilpailutuksiin osallistumista.

TOIMENPITEET
Haastatteluja tehtiin yhteensä kymmennelä hyvinvointi -ja terveysalan yritykselle heidän tämän hetkiseen vaikutustiedonkeruunsa liittyen. Tämän perusteella selvitettiin case-esimerkkinä Xamkin Hyviö-työkalun integtroimisen mahdollisuutta Kelan Omatietovarantoon ja millaisia vaatimuksia ja kustannuksia tällaiseen toteutukseen liittyy. Lisäksi selvitettiin nykyisiä ja tulevia liiketoimintamahdollisuuksia toimialalla.

TULOKSET
Selvityksen perusteella hyvinvointialan yrityskentällä ei ole vielä valmiuksia hyödyntää Omatietovarannon kaltaista data-alustaa osana liiketoimintaa tai vaikuttavuuden lisäämistä. Liiketoimintamallit toimialla ovat hyvin perinteisiä ja muutokset vaatisviat resursseja. Hankkeen tulokset kokonaisuudessaan on julkaistu yrityksille suunnattuna raporttina, jonka voit ladata tästä.

Lisätietoja

RAJA | projektipäällikkö

Mira Häyrinen (TtM, ft)
+358 40 547 94 13
mira.hayrinen@xamk.fi

RAJA | Active Life Lab Finland -hanke

Active Life Labin hankkeiden kesken, sekä Active Life Labin ja yrityskumppaneiden välillä tehtävä yhteistyö on tiivistä,
mikä mahdollistaa viimeisimmän tiedon ja osaamisen siirtämisen tutkimuksesta käytännön työhön.
Active Life Labin strategiana on tutkia ja kehittää hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta, tavoitteena edistää kansanterveyttä ja elinvoimaa.

Faktat

RAJA -alustatalouden rajapinnat vaikutustiedon hyödyntämiseksi hyvinvointialalla

01.06.2021 – 31.05.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 92 670 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 18 534 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha (MOKRA)