TAUSTA
Hyvinvoinnin vaikutustieto on pirstaleista ja sitä kerätään erilaisilla menetelmillä paperilapuista potilastietojärjestelmiin, tai sitä ei kerätä ollenkaan. Lisäksi vaikutustiedonkeruu tehdään erillään varsinaisesta palvelutuotannosta: palvelun tarjoajalla ja asiakkaalla ei ole mahdollisuutta nähdä, minkälaisia hyvinvointivaikutuksia palveluun osallistuminen tuottaa Selvitys lisää alueen elinkeinoelämän ja kuntin toimintaedellytyksiä, sillä sen kautta saadaan tarkempi käsitys Etelä-Savon monipaikkaisesta asumisesta, siihen liittyvistä rytmeistä, paikoista ja asiakasryhmistä. Kun alueen yritykset ja kunnat huomioivat saatavaa tietoa palvelujen kehittämiseen, lisää se kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ja edelleen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä alueen houkuttelevuutta monipaikkaisen asumisen maakuntana.

TAVOITTEET
Tavoitteena on selvittää vaadittava kehitystyö, jotta eteläsavolaisten hyvinvointi- ja sotealan yritysten on mahdollista integroida vaikutustiedonkeruunsa sekä siihen pohjaava kehitystyönsä ja liiketoimintansa digitaalisille alustoille rajapintojen kautta. Esimerkiksi, tulemme selvittämään, miten yrittäjän olisi teknisesti mahdollista saada asiakkaansa älyrannekkeen tieto käyttöönsä palvelun vaikutusten seurantaan, ja tukisiko tällaisen rajapinnan toteutus yrittäjän liiketoimintaa, kuten vaikutusperusteisiin kilpailutuksiin osallistumista.

TOIMENPITEET
Hankkeen toimenpiteet koostuvat yhteensä 40 yritykseltä tehtävästä tarvekartoituksesta, julkisten ja kaupallisten rajapintojen liiketoiminnallisen hyödyntämisen selvitystyöstä, sekä rajapintojen teknisen integraation ja sen vaatimien kustannusten selvittämisestä.

TULOKSET
Hankkeen tulokset julkaistaan yrityksille suunnattuna raporttina, jossa yritysskenaariot anonymisoitu.

Lisätietoja

RAJA | projektipäällikkö

Mira Häyrinen (TtM, ft)
+358 40 547 94 13
mira.hayrinen@xamk.fi

RAJA | Active Life Lab Finland -hanke

Active Life Labin hankkeiden kesken, sekä Active Life Labin ja yrityskumppaneiden välillä tehtävä yhteistyö on tiivistä,
mikä mahdollistaa viimeisimmän tiedon ja osaamisen siirtämisen tutkimuksesta käytännön työhön.
Active Life Labin strategiana on tutkia ja kehittää hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta, tavoitteena edistää kansanterveyttä ja elinvoimaa.

Faktat

RAJA -alustatalouden rajapinnat vaikutustiedon hyödyntämiseksi hyvinvointialalla

01.06.2021 – 31.05.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 92 670 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 18 534 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha (MOKRA)