Hankkeessa etsitään tutkimuksella uudenlaisia kaupallistettavia tuotteita ja palveluita TKI-hankkeista.

Hankkeessa nostetaan esille uuden yrittäjyyden mahdollisuuksia ja tuodaan käynnissä olevien hankkeiden lisätueksi asiantuntija-arvioita tavoiteltujen tulosten jatkokehittämisen mahdollisuuksista.

Tavoitteet

Hankkeella pyritään löytämään keinoja, miten lisätä rahoittajien peräänkuuluttamaa hanketoiminnan vaikuttavuutta. Mallin kehittäminen lisää mahdollisuuksia tulosten tuotteistukseen ja kaupallistamiseen. Se mahdollistaa myös hanketoiminnan tuloksiin pohjautuvaa yrittäjyyttä ja tukee pitkäjänteistä TKI-toimintaa. Hanke palvelee yhtälailla myös 1.1.2017 muodostettavaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) TKI kehittämismahdollisuuksia.

Toimenpiteet

Työ on luonteeltaan laadullinen ja siinä käytettävä aineisto perustuu pääasiassa jo olemassa olevaan hankedokumentaatioon sekä hankkeiden toteuttajien ja asiantuntijoiden näkemyksiin.

Tulokset

Hankkeiden analysoinnin avulla pyritään löytämään vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
– Mitä hankkeiden tuloksista voitaisiin vielä tuotteistaa/kaupallistaa?
– Millaisia täysin uusia tuotteita, palveluita ja yritystoimintaa voitaisiin niiden pohjalta kehittää?
– Millaisia toimenpiteitä tulosten lisähyödyntäminen vaatii?
– Millaista muuta uutta toimintaa ja uusia hankeavauksia tulosten pohjalta voitaisiin tehdä?
– Miksi tulokset ovat saattaneet jäädä hyödyntämättä?
– Miksi ideat eivät ole johtaneet hanketoteutukseen?
– Miten tätä voitaisiin jatkossa välttää?

 

Lisätietoja

Jari Karjalainen
projektipäällikkö
p. 040 621 5854
jari.karjalainen(at)xamk.fi

www.xamk.fi/repro

 

Faktat

Repro - TKI-toiminnasta uusia kaupallisia tuotteita

01.06.2016 – 31.05.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 64 109 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto

Asiasanat