Yrityksiä tuetaan vähähiilisen liiketoiminnan kasvupotentiaalin tunnistamisessa ja edistetään vähähiilisten ratkaisujen syntymistä ja käyttöönottoa

———————

Resussitehokkaat teolliset symbioosit-hanke on päättynyt kesäkuussa 2019.

———————

tavoitteet

Hanke pohjautuu Resurssitehokkuuspalvelu – Teollisuuden joustava uudistaminen hankkeeseen, jossa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaista valtakunnallista palvelumallia aluetasolla. Tässä hankkeessa laajennetaan resurssitehokkuuspalvelumallia kattamaan myös energiavirtoja materiaalivirtojen lisäksi.
Hankkeen tavoitteena on parantaa Suomen, Kymenlaakson ja pk-yritysten kilpailukykyä tukemalla ja edistämällä resurssiviisaiden ja energiatehokkaampien teknologioiden ja innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa resurssitehokkuuspalvelun avulla.
Hankkeessa keskeisessä osassa on vähähiilisten yritysklustereiden kehittäminen ja uudenlaisten yhteistyömuotojen syntymisen tukeminen. Erityisen tärkeää on saada entisille suurteollisuuden alueille (ns. brownfield) uutta, kestävää liiketoimintaa, esimerkiksi Myllykosken paperitehtaan alue, Kymintehtaan alue. Lisäksi Voikkaa, Hyötyvirta, Tehola-Kullasvaara ja Anjalankosken Biosampo ovat tarkasteltavia kohteita.

toimenpiteet

Hankkeessa työstetään pilotointivaiheessa havaittuja teollisten symbioosien alkuja eteenpäin ja keskitytään uudenlaisten ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoon. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan yrityksiä vähähiilisen liiketoiminnan kasvupotentiaalin tunnistamisessa ja edistetään vähähiilisten ratkaisujen syntymistä ja käyttöönottoa. Energia- ja materiaalitehokkuuden edistämisessä hankkeella tuetaan toimia, jotka edistävät ilmastovaikutuksia vähentävien tuotantoprosessien, toimintamallien ja tuotteiden tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä liiketoimintaa.

tulokset

Hankkeen aikana on toteutettu kansallisen FISS-mallin mukaisia toimenpiteitä. Hankkeen avulla on edistetty materiaali- ja energiatehokkuutta ja yritysryhmiä ja klustereita on koottu hyödyntämään teollisten symbioosien mahdollistamia synergiaetuja. Hankkeessa on kehitetty uusiutuviin energiaratkaisuihin ja energia- ja materiaalitehokkaisiin ratkaisuihin perustavaa liiketoimintaa. Hankkeen tuloksena yritykset ja alue ovat siirtyneet hallitusti kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa ja kiertotaloutta. Kymenlaakso mielletään entistä paremmin edistyneenä uusien menettelytapojen kehittäjänä ja soveltajana.

 

Lisätietoja

Erja Tuliniemi

projektipäällikkö

p. 044 702 8469

erja.tuliniemi@xamk.fi

Faktat

Resurssitehokkaat teolliset symbioosit

01.05.2016 – 30.06.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation, Kinno

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Hyötyvirta, Tehola-Kullasvaara, Biosampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 475 001 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 76 508 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)