Robota -hankkeessa toteutetaan koulutusta, tutkimusta, innovointia sekä ketteriä kokeiluja eri SOTE-puolen yksiköissä

Hankkeessa vastataan akuuttiin tarpeeseen lisätä ja parantaa SOTE-henkilöstön digitaalista osaamista ja valmiuksia vastata yhteiskunnassa nopeasti tapahtuvaan digiloikkaan. Fyysisten robottien sekä palvelu- sekä ohjelmistorobotiikan avulla voidaan tehostaa välittömän hoitotyön osuutta, lisätä erilaisia itsepalveluja ja automaatiota – helpottaa rutiininomaisia tehtäviä.

Robota kehittää digitaalisia taitoja, ymmärrystä ja sitä kautta nopeuttaa teknologian vastaanottoa hoivahenkilöstön keskuudessa, sekä vahvistaa kykyä hyödyntää digitalisaatiota, älykästä teknologiaa sekä mm. robotiikkaa.

Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveyssektorin työssä olevat hoivatyöntekijät sairaaloissa, hoivakodeissa sekä kotihoivassa.

TP 1 – Digitaitojen lähtötaso yksilötasolla sekä digitalisaation ja robotisaation nykyinen hyödyntäminen osallistujan organisaatiossa (ketterä nykytila-analyysi)

Työpaketissa tehdään nykytilanteen alkukartoitus ja arviointi sekä koulutukseen osallistujan yksilön digitaalisista taidoista sekä organisaatiotoimijoiden SOTE-puolen toimijoiden käyttöjärjestelmistä ja digitalisaation sekä robotisaation tarpeista.

TP 2 – Nopeat robotiikan pilotit ja portfoliot

Työpaketista hyödynnetään TP 1 saatua nykytilanteen selvitystä ja tulemia, joiden kautta ketterien kokeilujen haasteet ja kohteet tullaan määrittämään. Ketterät kokeilut ovat osa modulaarista koulutuskokonaisuutta ja tässä työpaketissa hyödynnetään osallistavaa yhteiskehittämistä (palvelumuotoilu), jolloin osallistujat sitoutuvat jo haasteen muotoiluvaiheessa. Tässä työpaketissa ja ketterissä kokeiluissa varsinaisen kohderyhmän eli hoivatyöntekijöiden lisäksi, tarjotaan opiskelijoille mahdollisuutta osallistua mm ketteriin kokeiluhin sekä mahdollisuuksien mukaan yhteiskehittämistyöpajoihin.

TP 3 – Koulutuskokonaisuuden kehittäminen sisältäen vaikuttavuudenmittariston ja digitiekartan

Hankkeessa käytetään palvelumuotoilun osallistavia yhteiskehittämismenetelmiä koulutusten sekä ketterien kokeilujen toteuttamisessa. Koulutuskokonaisuus koostuu sekä koulutuksellisesta osuudesta (teemat) että ketteristä kokeiluista koulutuksen
aikana. Digitiekartalla suunnitellaan kehittämisen stepit teknologian adaptaatiolle tulevaisuuteen sekä yksilö että organisaatiotasolla. Vaikuttavuutta tarkastellaan mm.: tavoitteet, tulokset ja niiden vaikuttavuus sekä akseleilla mm. yhteistyön syvyys, osaamisen jakaminen sekä toimijoiden keskinäinen riippuvuus ja sitoutuminen.

TP 4 – Tulosten levittäminen: Webinaarisarja

Hankkeen aikana kehitetään modulaarinen ja skaalattava osallistavan koulutuksen konsepti – webinaarisarja.

Lisätietoja

Jonne Holmén
Projektipäällikkö
+358 44 702 8403

jonne.holmen@xamk.fi

Riikka Siuruainen
Projektipäällikkö
+358 40 557 5072

riikka.siuruainen@laurea.fi

Faktat

ROBOTA - digitaalisten taitojen kehittäminen robotisaation avulla

01.01.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 390 892 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 154 559 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, EAKR-rahoitus