Hankkeessa luotiin uusi simulaatiopohjainen koulutusmalli öljyvahinkojen torjuntaan. Koulutuksella lisätään öljyvahinkojen torjunnan kokonaishallintaa

tavoitteet

  • Kartoittaa öljyntorjunta-osaamisen nykytila ja koulutustarjonta
  • Täsmentää osaamistarpeiden pohjalta koulutustavoitteet uudelle öljyntorjuntakoulutukselle
  • Kehittää uusi simulaatiopohjainen koulutusmalli harjoitteineen ja oppimateriaaleineen
  • Testata luotua koulutusmallia pilotoinnin avulla

toimenpiteet

Hankkeen toteuttaminen jaettiin viiteen työpakettiin. Ensimmäisiä toimenpiteitä olivat öljyntorjuntaosaamisen ja -koulutuksen nykytilanteen selvittäminen, osaamisen lähtötason kuvaaminen ja koulutustarpeiden osoittaminen sekä simulaatiopedagogiikan hyvien käytäntöjen kartoittaminen muista simulaattorikeskuksista ja aloilta. Nykyisen koulutusjärjestelmän kuvaamiseksi hyödynnettiin kirjallisuusselvitystä sekä kyselytutkimusta. Osaamisen lähtötilanteen selvittämisessä menetelmänä käytettiin määrällistä kyselytutkimusta. Simulaatiokoulutuksen hyviä käytäntöjä kartoitettiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Vierailuista saatu oppi koulutusmenetelmän hyödyistä ja haasteista on hyödynnetty koulutuksen rakennetta ja lähestymistapaa suunniteltaessa.

Toisen työpaketin tavoitteena oli asettaa osaamistavoitteet ja koulutuksen laatutavoitteet yhdessä työelämän edustajien kanssa. Osaamistavoitteet määriteltiin yhdessä öljyntorjuntaviranomaisista koostuvan työryhmän kanssa. Pohjana hyödynnettiin ensimmäisessä työpaketissa laaditun osaamiskartoituksen tuloksia. Työryhmätyöskentelyn kautta määriteltiin viisi (5) keskeisintä osaamistavoitetta koulutukselle. Tavoitteiden asettamisessa huomioitiin koulutustarpeiden lisäksi se, millaista koulutusta on tarkoituksenmukaisinta kouluttaa simulaatioympäristössä – millaisten taitojen harjoitteluun simulaatio antaa parhaimman hyötysuhteen.

Kolmannen työpaketin muodostivat uuden koulutusmallin luominen toteutussuunnitelmineen ja koulutusmateriaaleineen. Koulutuskonseptia rakennettiin simulaatiopedagogiikan teorian, hanketiimissä jo olemassa olevan simulaatio-osaamisen sekä vierailuista saatujen kokemusten ja opin perusteella. Itse sisältö rakentui osaamistavoitteiden pohjalta. Sisällön luonteen mukaan valittiin, käsitelläänkö kyseistä osa-aluetta koulutuksessa simulaatioharjoitteena, teoriana vai esimerkiksi etätehtävänä. Koulutusmalli päätettiin muodostaa moduulirakenteella, joka mahdollistaa eri osa-alueiden käsittelyjärjestyksen muuttamisen sekä sisältöjen painotuksen räätälöinnin tarpeen ja kohderyhmän mukaan.

Neljännen työpaketin tavoitteena oli luodun koulutusmallin testaus ja viimeistely pilottikoulutusten avulla. Tavoitteena oli lisäksi todentaa pilottikoulutusten vaikuttavuus koulutuksiin osallistuneiden osaamistasoon. Öljyntorjunnan pilottikoulutuksia järjestettiin kaksi. Molemmista koulutuksista kerättiin palautetta sekä toteutuksesta että sisällöstä. Koulutuksissa kokeiltiin hieman erilaisia lähestymistapoja ja niistä saatua palautetta vertailtiin. Lisäksi toisessa pilottikoulutuksessa huomioitiin ensimmäisestä pilotista saadut kokemukset.

Viidentenä, koko hankeajan kestävä toimenpiteenä, huolehdittiin hankkeesta ja sen uudesta koulutusmahdollisuudesta tiedottamisesta.

Uuden koulutuskonseptin luominen edellytti simulaatio-ohjelmiston uudistamista sekä uuden öljynkeräinsimulaattorin kehittämistä ja hankintaa. Laite- ja ohjelmistohankinnat tehtiin erillisellä EAKR-hankkeella SCAROIL Simulators.

tulokset

Kyselytutkimuksena laadittu osaamis- ja koulutuskartoitus toimi hankkeen lähtöaineistona. Kyselyn kautta yli 80 % Suomen pelastuslaitoksista antoi näkemyksensä koulutuksen suuntaamiseen. Myös kyselyn osallistujamäärää (yhteensä 189 vastausta 58 eri organisaatiosta) voidaan toimialan koko huomioiden arvioida kattavaksi. Lue lisää osaamiskartoituksesta raportista Öljyntorjuntakoulutuksen ja -osaamisen nykytila : SCAROIL-hankkeen selvitys öljyntorjunnan koulutustarpeista. Kyselytutkimus osoitti useita kehittämiskohteita. Hankkeen onnistumiselle nähtiin merkittäväksi eduksi se, että kehittämiskohteiden valinnassa ja tavoitteiden täsmentämisessä voitiin hyödyntää työryhmän asiantuntemusta. Myös kohderyhmältä saatu palaute eri koulutusmenetelmien ja lähestymistapojen vertailemiseksi pilottikoulutusten aikana antoi arvokasta tietoa hankkeen toteuttamiseen.

Öljyntorjunnan simulaatiokursseja testattiin pelastuslaitosten kanssa kahdessa (2) pilottikoulutuksessa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 19 henkilöä kuudelta (6) pelastuslaitokselta sekä yhdestä pelastusalan oppilaitoksesta. Ennen pilottikurssien käynnistymistä osallistujat vastasivat osaamistasokyselyyn. Osaamistason kysely tehtiin myös koulutusten jälkeen, jotta koulutuksen osuvuutta voitiin arvioida. Tuloksiin voit perehtyä tarkemmin raportista Öljyntorjunnan simulaatiokoulutus: SCAROIL-hankkeen osaprojektin loppuraportti.

Lue lisää:

Lisätietoja

Projektiasiantuntija Emmi Rantavuo, 044 702 8775

Tutkimuspäällikkö Justiina Halonen, 044 702 8514

Simulaattorikouluttaja, merenkulun lehtori Antti Lanki, 044 702 8516

 

etunimi.sukunimi@xamk.fi

www.xamk.fi/oljyntorjunta

Faktat

SCAROIL Simulator Training for Cargo handling and Oil recovery

01.01.2016 – 31.05.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Merenkulun Säätiö, Palosuojelun Edistämissäätiö, William ja Ester Otsakorven säätiö

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 246 682 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 140 846 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)