Hanke hakee ratkaisua ympäristövahinkojen riskienhallinnan ja öljyntorjuntaosaamisen kouluttamiseen, erityiskohderyhmänä nuoret alalle valmistuvat

tavoitteet

Osahankkeella haetaan ratkaisua ympäristövahinkojen riskienhallinnan ja öljyntorjuntaosaamisen kouluttamiseen, koskien erityisesti nuoria alalle valmistuvia merenkulun ja satamatoimintojen ammattilaisia sekä ammatilliseen aikuiskoulukseen osallistuvia.
Ympäristöasioiden huomioiminen on noussut yhä tärkeämmäksi osaamisalueeksi merenkulkuun ja satamatoimintoihin liittyvissä ammateissa. Myös työnteon tavan muutos, automatisaatio ja laajempien kokonaisprosessien hallinta, edellyttävät valmistuvilta syvempää ymmärrystä meriliikennesektorin resurssitehokkuudesta, päästöttömyydestä sekä muista ympäristövaikutuksista. Merellisten ympäristövahinkojen ennaltaehkäisyn sekä vaikutusten minimoinnin huomioiminen jo koulutusvaiheessa vastaisi suoraan työelämävaatimuksiin. Hankkeessa keskitytään öljyvahinkojen kokonaishallinnan ja torjuntataktisen osaamiseen tähtäävän koulutusmallin luomiseen.

toimenpiteet

1. Koulutustason lähtötilanteen kuvaaminen/mittaaminen
2. Kehitystyöhön ja koulutuksen pilotointiin osallistuvien opiskelijaryhmien ja työelämäasiakkaiden valinta ja ennakkomarkkinointi
3. Koulutuksen palvelukokonaisuuden rakenteen ja palveluprosessin määrittely, sisältäen räätälöintiasteen, resurssien ja käytettävien julkaisualustojen määrittelyn
4. Koulutuspalvelun muokkaaminen modulaarisiin kokonaisuuksiin ja vakio-osien määrittely. Sisältää mm. alustoiminnot, satamatoiminnot ymp.vahinkojen hallinnassa
5. Palvelun luominen, koulutusten ja simulaattoriharjoitusten suunnittelu, koulutusmateriaalin ja harjoituskorttein luominen, harjoituspankin kokoaminen
6. Uuden palvelumallin testaaminen asiakaspilotoinnilla, koulutustason lopputilanteen mittaus
7. Palvelun markkinointi
8. Koulutuspalvelun ylläpidon ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen

tulokset

Uusi koulutuskonsepti ja siihen liittyvä koulutusmateriaali ja simulaatiot.
Uudenlaisen koulutustarjonta muokataan ammattikoulutusta tarvelähtöisemmäksi. Kysytty erityisosaaminen tekee opinnot mielekkäämmiksi ja siten osaltaan vähentää ammattiopintojen keskeyttäneiden määrää.
Koulutuskonseptin avulla parannetaan myös jo työssä olevien ammattitaitoa ja nostetaan koko Suomen öljyntorjuntavalmiutta.
Hankkeen avulla vähennetään ympäristövahinkojen aiheuttamaa vesien pilaantumista Vesipuitedirektiivin 200/60/EC mukaisesti.Koulutuksella varmistettu korkea osaamistaso nopeuttaa torjuntatoimiin ryhtymistä ja minimoi ympäristölle aiheutuvaa haittaa ja siten edesauttaa alueen toipumista mahdollisesta ympäristövahingosta. Näin turvataan rannikkoalueen virkistys- ja matkailukäytön jatkuminen, joka on merkittävä tulonlähde alueen kunnille ja elinkeinoelämälle.

HUOM! Rinnakkaishankkeena SCAROIL Simulators.
Tot.aika 1.5.2016 – 31.12.2017.
Hankkeessa investoidaan öljynkeräyssimulaattori ja ohjelmistoja

 

Lisätietoja

Projektiasiantuntija Emmi Rantavuo, 044 702 8775, emmi.rantavuo@xamk.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

SCAROIL Simulators

Hankkeen avulla hankitaan merenkulun koulutus- ja simulaattorikeskukseen lastinkäsittely- ja öljynkeräyssimulaattori

Faktat

SCAROIL Simulator Training for Cargo handling and Oil recovery

01.01.2016 - 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 246 682 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 140 846 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Jaa sivu