Suomen ja naapurimaiden öljyntorjuntavalmiuden ja viranomaisyhteistyön kehittäminen simulaatioharjoittelulla vaativissa olosuhteissa Suomenlahdella.

tavoitteet

Suomenlahden haavoittuva ympäristö, merenlahden rajallinen koko ja meriliikenteen volyymin kasvu asettavat haasteita öljyntorjuntavalmiuden vahvistamiselle.

Hankkeen tavoitteena on

  • yhteistoiminnan ja teknisten valmiuksien kehittäminen yhteisen simulointikoulutuksen avulla tehokkaasti ja turvallisesti
  • simulointimallinnusta hyödyntäen lisätä Suomenlahden pelastuslaitosten ja öljyntorjuntaviranomaisten valmiutta toimia yhdessä mahdollisen öljyonnettomuuden sattuessa

Edelliset edellyttävät monialaista erityisosaamista ja saumatonta yhteistyötä yli valtakunnanrajan sekä yhteistyötä eri viranomaistahojen välillä.

toimenpiteet

Hankkeessa organisoidaan erillisiä koulutusharjoituksia, tuotetaan raportteja ja video, artikkeleja ja teknisiä spesifikaatioita. Tulosten perusteella annetaan lisäksi suosituksia sekä järjestetään tapahtumia ja seminaareja.

Simulaatiokoulutuksen avulla voidaan tehokkaasti ja turvallisesti nostaa Suomenlahden öljyntorjuntavalmiutta ja sitä kautta varmistaa merialueen ympäristön tilan parantamista.

Xamkin rooli SIMREC-projektissa on luoda uusi rajanylittävä simulaattoriharjoitus öljyntorjuntaan. Yhteistyökumppanien kanssa on mahdollista yhdistää tekniset simulaattoriympäristöt ja yhteisellä harjoitusohjelmalla tilanneskenaarioitten pohjalta saadaan perusteet akuuteille harjoituksille käsittäen sekä simuloinnin että öljyntorjunnan erityisosaamisen. Tämän jälkeen käynnistetään kehitysohjelma harjoituksille skenaarioitten pohjalta virtuaalisessa ympäristössä.

tulokset

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena on:

  • perustettu yhteys simulaattorikeskusten välille
  • laadittu operatiivinen ja toiminnallinen selostus sekä simulaattoriohjeen tekniset spesifikaatiot ja video
  • laadittu kartoitus yhteisistä koulutustarpeista ja aiheista
  • luotu ja toteutettu yhteinen öljyntorjunnan simulaatiokoululutusmalli
  • järjestetty neljä pilottiharjoitusta ja yksi yhteisharjoitus

Suomenlahden öljyntorjuntavalmiuden paraneminen ja edelleen merialueen ympäristön tilan parantamisen varmistaminen.

Lisää SimREC-hankkeesta

Korkeakoulu- ja tiedeyhteistyö venäläisten ja valkovenäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa on jäädytetty 4.3.2022 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti. Meneillään olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita jatketaan ilman venäläisiä ja valkovenäläisiä kumppaneita, ja toimintaa suunnataan tarvittaessa uudelleen.

Lisätietoja

Riitta Kajatkari
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
040 5262 202
riitta.kajatkari@xamk.fi

Hallinnoijan, Merikotkan hankesivut 

Kuva Justiina Halonen 2018

Faktat

SIMREC - Simulators for improving Cross-Border Oil Spill Response in Extreme Conditions

01.09.2019 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Merikotka ry

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk; Aalto-yliopisto; Helsingin yliopisto; Suomen ympäristökeskus SYKE; Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping; State Marine Technical University of Saint- Petersburg SMTU

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1,5 milj. €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 447 300 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.