Hankkeessa varaudutaan suureen alusöljyvahinkoon ja luodaan toimintaohjeet öljyntorjuntaoperaation koordinointiin.

Hankkeen tavoitteena päivittää vuosina 2007 ja 2011 valmistuneet öljyntorjunnan toimintamallit SÖKÖ I ja SÖKÖ II sekä kehittää toimintamallia vastaamaan uudistuneen lainsäädännön vaatimuksiin ja teknologiakehitykseen. Toimintamallissa kuvataan menettelytavat Suomenlahdella tapahtuvan alusöljyvahingon torjuntaoperaation koordinointiin pelastuslaitosten vastuualueella.

Hankkeen toteuttavat Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, Helsingin kaupungin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset sekä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset öljysuojarahaston rahoituksella. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat lisäksi Rajavartiolaitos ja Suomen ympäristökeskus.

Toimintamallissa käsitellään öljyntorjuntaa vedessä öljyn leviämisen estämiseksi, öljynkeräystä, rantaviivan suojaamista ja rannalta tapahtuvaa keräystä, rannan puhdistamista sekä näihin työvaiheisiin liittyvää logistiikkaa. Lisäksi toimintamallissa kuvataan torjuntaoperaation koordinointiin ja torjuntaorganisaation johtamiseen liittyviä osa-alueita, kuten taloushallintoa, viestintää, työturvallisuutta ja työterveyshuoltoa.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on

  • öljyntorjuntaosaamisen vahvistaminen, öljyntorjuntatyön kehittäminen ja pitkäkestoisen torjuntaoperaation ohjeistuksen tarkentaminen
  • öljyntorjuntaoperaation tehostaminen sekä öljyvahinkojen ympäristövaikutusten minimointi ajantasaisten ja yhteisesti sovittujen toimintaohjeiden avulla.

TOIMENPITEET

Hankkeessa luodaan uusi öljyntorjuntamanuaali. Manuaali koostuu yli kahdestakymmenestä osa-alueesta, joista jokainen kuvaa öljyntorjuntaoperaation ajallista vaihetta tai sisällöllistä kokonaisuutta. Toimintaohjeen lisäksi tuotetaan mm. kenttäkartoituksiin perustuvaa paikkatietoaineistoa öljyntorjuntaoperaation jätelogistiikan hallintaan.

TULOKSET

  • SÖKÖSuomenlahti -öljyntorjuntamanuaali toimintaohjekortteineen
  • paikkatietoaineistoa ja kartastot öljyntorjuntaoperaation tiedusteluun, jätelogistiikan hallintaan sekä ensisijaisesti suojattavien kohteiden priorisointiin.

Öljyntorjuntamanuaali tulee koostumaan aihepiireittäin laadituista vihkoista:

00 Alkusanat, johdanto ja termit
01 Öljyvahingon riski ja vahingon laajuuden arviointi
02 Torjuntaorganisaation järjestäytyminen
03 & 04 Sisäinen ja ulkoinen viestintä
05 Työterveys ja -turvallisuus öljyvahingon torjunnassa
06 Taloushallinto alusöljyvahingon torjunnassa
07 Tilannekuva ja tiedustelu alusöljyvahingossa
08 Öljyt ja vahinkojäte – ominaisuudet ja lajittelu
09A Torjuntatyön priorisointi ja ensisijaisesti suojattavat kohteet
09B Öljyntorjunta rannikolla
09C Rantakeräystyö ja puhdistusmenetelmät
10 Vahinkojätteen kuljetusketju ja logistiset pisteet
11 Vahinkojätteen varastointi suuressa öljyvahingossa
12 Jätehuolto ja jätteen loppukäsittely
13 Lastaus- ja purkaustoiminnot
14 Merikuljetukset ja kalustohuolto
15 Maakuljetusten järjestäminen
16 Öljyvahingolle altistuneiden eläinten ja eläinperäisen jätteen käsittely
17 Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvät lait ja luvat
18 Turvatoimet öljyvahingon torjunnassa
19 Alusöljyvahingon torjunnan koulutussuunnitelma
20 Alusöljyvahingon torjunnan harjoitussuunnittelu

Lisätietoja

Justiina Halonen
Tutkimuspäällikkö
044 702 8514
justiina.halonen@xamk.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

SÖKÖSaimaa - Öljyntorjunnan toimintamalli...

Hankkeella tuetaan öljyntorjuntaviranomaisten operatiivista suunnittelua ja vahvistetaan öljyntorjuntaosaamista Saimaan pelastustoimialueilla

SCAROIL Simulator Training for...

Hankkeessa luotiin uusi simulaatiopohjainen koulutusmalli öljyvahinkojen torjuntaan. Koulutuksella lisätään öljyvahinkojen torjunnan kokonaishallintaa

SIMREC - Simulators for...

Suomen ja Venäjän öljyntorjuntavalmiuden ja viranomaisyhteistyön kehittäminen simulaatioharjoittelulla vaativissa olosuhteissa Suomenlahdella

Faktat

SÖKÖSuomenlahti

01.07.2018 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Kymenlaakson pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Suomen ympäristökeskus, vapaaehtoisjärjestöt

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 620 570 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Ympäristöministeriön alainen öljysuojarahasto ja pelastuslaitokset

Jaa sivu