Hankkeessa varaudutaan suureen alusöljyvahinkoon ja luodaan toimintaohjeet öljyntorjuntaoperaation koordinointiin.

Hankkeen tavoitteena päivittää vuosina 2007 ja 2011 valmistuneet öljyntorjunnan toimintamallit SÖKÖ I ja SÖKÖ II sekä kehittää toimintamallia vastaamaan uudistuneen lainsäädännön vaatimuksiin ja öljyntorjunnan teknologiakehitykseen. Toimintamallissa kuvataan menettelytavat Suomenlahdella tapahtuvan alusöljyvahingon torjuntaoperaation koordinointiin pelastuslaitosten vastuualueella.

Hankkeen toteuttavat Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, Helsingin kaupungin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset sekä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset öljysuojarahaston rahoituksella. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat lisäksi Rajavartiolaitos ja Suomen ympäristökeskus.

Toimintamallissa käsitellään öljyntorjuntaa vedessä öljyn leviämisen estämiseksi, öljynkeräystä, rantaviivan suojaamista ja rannalta tapahtuvaa keräystä, rannan puhdistamista sekä näihin työvaiheisiin liittyvää logistiikkaa. Lisäksi toimintamallissa kuvataan torjuntaoperaation koordinointiin ja torjuntaorganisaation johtamiseen liittyviä osa-alueita, kuten taloushallintoa, viestintää, työturvallisuutta ja työterveyshuoltoa.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on

  • öljyntorjuntaosaamisen vahvistaminen, öljyntorjuntatyön kehittäminen ja pitkäkestoisen torjuntaoperaation ohjeistuksen tarkentaminen
  • öljyntorjuntaoperaation tehostaminen sekä öljyvahinkojen ympäristövaikutusten minimointi ajantasaisten ja yhteisesti sovittujen toimintaohjeiden avulla.

TOIMENPITEET

Hankkeessa luodaan uusi öljyntorjuntamanuaali. Manuaali koostuu yli kahdestakymmenestä osa-alueesta, joista jokainen kuvaa öljyntorjuntaoperaation ajallista vaihetta tai sisällöllistä kokonaisuutta. Toimintaohjeen lisäksi tuotetaan mm. kenttäkartoituksiin perustuvaa paikkatietoaineistoa öljyntorjuntaoperaation jätelogistiikan hallintaan.

TULOKSET

Hankkeessa laadittiin SÖKÖSuomenlahti -öljyntorjuntamanuaali toimintaohjekortteineen. Manuaali on ladattavissa alta tai osoitteesta https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-299-3. Toimintamalliin sisältyvät paikkatietoaineistot ja kartastot öljyntorjuntaoperaation tiedusteluun, jätelogistiikan hallintaan sekä ensisijaisesti suojattavien kohteiden priorisointiin löytyvät ympäristövahinkojen tilannekuvajärjestelmästä.

Öljyntorjuntamanuaali koostuu aihepiireittäin laadituista vihkoista:

00 Alkusanat, johdanto ja termit

01 Alusöljyvahinkoon varautuminen

02 Torjuntaorganisaatio ja henkilöstöhallinto

03 & 04 Viestintä ja tiedottaminen

05A Työturvallisuus alusöljyvahingon torjunnassa

05B Työterveys alusöljyvahingon torjunnassa

06 Taloushallinto alusöljyvahingon torjunnassa

07 Tilannekuva ja tiedustelu alusöljyvahingossa

08 Öljyvahinkojätteen ominaisuudet ja lajittelu

09A Torjuntatyön priorisointi

09B Öljyntorjunta rannikolla ja saaristossa

09C Rantakeräystyö ja puhdistusmenetelmät

9C TOK Keräys- ja puhdistusmenetelmien toimintaohjekortit

10 Vahinkojätteen kuljetusketju ja logistiset pisteet

11 Vahinkojätteen varastointi suuressa öljyvahingossa

12 Öljyvahinkojätteiden käsittely ja loppukäsittelypaikat

13 Lastaus- ja purkaustoiminnot

14 Merikuljetukset ja kalustohuolto

15 Maakuljetusten järjestäminen

16 Eläinten ja eläinjätteen käsittely

17 Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvä lainsäädäntö

18 Turvatoimet alusöljyvahingon torjunnassa

19 Alusöljyvahingon torjunnan koulutussuunnitelma

20 Alusöljyvahingon torjunnan harjoitussuunnittelu

 

SÖKÖSuomenlahti-manuaalin ja siihen liittyvän muun öljyntorjunta-aineiston luomiseksi laaditut taustaselvitykset on koottu SÖKÖSuomenlahti-hankejulkaisuksi. Manuaali ja hankejulkaisu ovat siten osin rinnakkaiset: hankejulkaisussa taustaselvitykset esitetään lyhentämättöminä ja lähdeviitteineen. Manuaalitekstiin lähdeviitteitä ei ole merkitty sen helppolukuisuuden säilyttämiseksi.

Hankejulkaisu kokoaa SÖKÖSuomenlahti-hankkeessa tehtyä uutta tutkimusta. Niiltä osin kuin torjuntamanuaali pohjautuu aikaisemman tutkimustyön päälle, lähdeviitteelliset tekstit löytyvät aiemmista SÖKÖ-hankejulkaisuista (ks. SÖKÖSaimaa, TalviSÖKÖ, SÖKÖ II ja SÖKÖ I). Kunkin manuaalivihkon alussa kuvataan, mihin selvitykseen sen tekstit perustuvat.

 

Lisätietoja

Justiina Halonen
Tutkimuspäällikkö
044 702 8514
justiina.halonen@xamk.fi

www.xamk.fi/oljyntorjunta

SÖKÖ-manuaalista öljyntorjunnan aapinen

Öljyntorjujan terveystarkastusprosessi testissä

Öljyvahinko vaatii myös tehokasta logistiikkaa

Ajankohtaista

Öljyn mekaaniseen keräykseen soveltuvaa harjatekniikkaa

Öljynvahingon torjuntatoimien tarkoituksenmukaisuus

Vahingon aiheuttaja korvaa öljyntorjunta- ja keräystoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. Torjuntakustannukset korvauskelpoisia silloin, kun toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia, perusteltuja ja kohtuullisia. Miten näiden kriteerien toteutumista arvioidaan ja millä perusteella tietyn toimenpiteen voidaan sanoa olevan tarkoituksenmukainen? Alusöljyvahingon torjuntakustannuksiksi katsotaan mm. öljyn keräys- ja puhdistustoimenpiteistä merellä ja rannalla, herkkien kohteiden suojaamisesta sekä kerätyn öljyn ja öljyisen jätteen loppukäsittelystä koituvat kustannukset....

Vaihtoehtoisten öljyntorjuntamenetelmien vertailu

Eri öljyntorjuntamenetelmillä on omat optimaaliset käyttöympäristönsä ja -olosuhteensa. Miten vertailla eri menetelmien käyttökelpoisuutta? Miten varmistua siitä, että menetelmävalintaan vaikuttavat tekijät tulevat riittävästi huomioiduiksi ja päätös on perusteltavissa vielä jälkikäteenkin? Yhtenä päätöksenteon apuvälineenä voidaan käyttää SIMA-vertailuanalyysia. Öljyvahingon torjunnassa hyödynnetään usein yhtä tai useampaa torjuntamenetelmää. Se, mikä menetelmä milloinkin on soveltuvin, riippuu öljyvahingon luonteesta – vuotaneesta öljystä...

Oljyvuodon leviaminen ja kulkeutuminen

Missä öljylautta on tunnin kuluttua? Öljyn kulkeutumisen ennakointi

Veteen vuotaneen öljyn leviämisen ja kulkeutumisen ennakointi on tarpeen torjuntataktiikan ja sen toteuttamispaikan valitsemiseksi. Miten öljyn liikkeitä voidaan arvioida, jos käytettävissä ei ole sitä mallintavaa ohjelmistoa? Öljyn leviämismekaniikkaan vaikuttavat muun muassa veteen vuotaneen öljyn laatu, pintajännitysfysiikka ja alueella vallitsevat olosuhteet. Erityisesti kevyet öljylaadut, kuten dieselit ja kevyet polttoöljyt, leviävät nopeasti ohueksi kalvoksi veden pinnalle. Kun...

Harjoittelua harjoittelun vuoksi? Viisi vinkkiä öljyntorjuntaharjoituksiin

Harjoitus on keino päästä lähimmäs todellista tilannetta. Siksi se on hyvä tilaisuus testata suunnitelmia, ennakko-oletuksia ja torjuntaosaamista. Huomioimalla muutaman seikan pidät myös muiden osallistujien motivaatiota yllä. Yleensä öljyntorjuntaharjoituksen tarkoitus on joko testata torjuntavalmiutta tai vahvistaa ja ylläpitää torjuntaosaamista. Harjoitustavoitteet asetetaan tämän valitun tarkoituksen pohjalta. Harjoitustavoitteet taas määrittävät harjoituksen sisällön, ei toisinpäin. Harjoitusohjelman tavoite on testata...

Faktat

SÖKÖSuomenlahti

01.07.2018 – 31.10.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Kymenlaakson pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Suomen ympäristökeskus, vapaaehtoisjärjestöt

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 620 570 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Ympäristöministeriön alainen öljysuojarahasto ja pelastuslaitokset