Hankkeessa vahvistetaan aikuisten parissa tehtävän rakenteellisen sosiaalityön osaamista ja työkäytäntöjä.

 

Keväällä 2020 käynnistynyt SOSRAKE-osaamisverkosto-hanke on päättynyt 31.12.2022. Hankkeessa vahvistettiin aikuisten parissa tehtävän rakenteellisen sosiaalityön osaamista ja käytäntöjä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) alueella.

TAVOITTEET

Kehittämistyön tavoitteena oli vahvistaa sosiaalialan työntekijöiden osaamista ja toimintaa aikuisten parissa tehtävässä rakenteellisessa sosiaalityössä. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli tukea toimijoita rakenteellisen työn jatkuvassa oppimisessa ja kehittämisessä digitalisaatiota hyödyntäen. Xamkin tehtävissä osatoteuttajana korostui tavoite sosiaalialan opiskelijoiden ja opetushenkilöstön osaamisen vahvistamiseksi rakenteellisessa työssä.

Tarve rakenteellisen työn osaamisen vahvistamiselle nousi hankkeen toiminta-alueen aikuissosiaalityön ja työikäisten palveluiden toimintaympäristöstä ja asiakkaiden tarpeista. Aikuisten palvelutarpeisiin liittyviä erityiskysymyksiä alueella ovat muun muassa korkea sairastavuus, päihde- ja mielenterveysongelmat, köyhyys, yksinäisyys, työttömyys ja asumiseen liittyvät ongelmat.

Lisätietoja

Yliopettaja

Johanna Hirvonen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

johanna.hirvonen(at)xamk.fi

+358405469262

Ks. Sosiaalinen vaikuttaja -blogisivusto

TYÖMME TULOKSET

TYÖPAKETTI I:

Sosiaalialan rakenteellisen työn osaamisverkoston muodostaminen ja verkoston toiminnan kehittäminen

 

 • Digialusta

Rakenteellisen sosiaalityön osaamisverkoston työskentelyalustana käytettiin digialustaa, joka mahdollisti vuorovaikutuksen ajasta ja paikasta riippumatta. Digialustalle rakennettiin kuukausittain jokin rakenteellisen sosiaalityön osaamisen vahvistamista tukeva teema-alue perehdyttäväksi ja itseopiskeltavaksi. Kuukausiteemoja olivat muun muassa vaikutus- ja vaikuttavuustieto, sosiaalinen raportointi, viestintä ja vaikuttaminen, HYTE-työ, yhteisösosiaalityö sekä maaseutusosiaalityö.

 • Rakenteellisen sosiaalityön opintomatka

SOSRAKE-osaamisverkostohanke järjesti Essoten aikuissosiaalityön työntekijöille sekä Xamkin Mikkelin kampuksen sosionomikoulutuksen opettajille ja opiskelijoille rakenteellisen sosiaalityön opintomatkan Helsinkiin 23. – 24.11.2022.

Opintomatkan tarkoituksena oli vahvistaa aikuissosiaalityön työntekijöiden sekä sosiaalialan opettajien ja opiskelijoiden rakenteellisen sosiaalityön osaamista, antaa omaan työhön sovellettavaksi esimerkkejä rakenteellisen sosiaalityön käytännöistä sekä tukea konkreettisten esimerkkien avulla rakenteellisen sosiaalityön käytäntöjen kehittämistä Essoten alueella.

Opintomatkaan sisältyivät esitys TikTok-sossujen toiminnasta ja sosiaalityön somevaikuttamisesta osana rakenteellista sosiaalityötä, Helsingin kaupungin etsivään lähityöhön ja sosiaalisen raportoinnin käytäntöihin tutustumista sekä osallistuminen THL:n järjestämään Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivään.

 

 

TYÖPAKETTI II:

Rakenteellisen työn osaamiskartoituksen suunnittelu ja toteutus

 

 • Rakenteellisen sosiaalityön osaamiskartoitus

Osaamiskartoituksella tuotettiin kehittämistyön pohjaksi tietoa aikuissosiaalityön työntekijöiden rakenteellisen sosiaalityön osaamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kartoitus toteutettiin sähköisenä itsearviointikyselynä hankkeen digialustalla syyskuussa 2020. Kysely kohdistettiin Kainuun soten sekä Essoten aikuisten sosiaalipalveluissa työskenteleville työntekijöille ja heidän esihenkilöilleen.

Osaamiskartoitus toimi pohjana kehittämistoiminnan suunnittelulle ja toimenpiteiden kohdentamiselle. Osaamiskartoitus julkaistiin Xamk:n julkaisusarjassa.

 

 

TYÖPAKETTI III:

Rakenteellisen työn osaamisen kehittäminen valmentamalla, kokeilemalla ja arvioimalla

 

 • Rakenteellisen sosiaalityön koulutuspilotti

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin 5 op:n laajuinen rakenteellisen sosiaalityön koulutuspilotti. Koulutuspilottia suunniteltiin viiden ammattikorkeakoulun yhteisissä opettajien työpajoissa vuoden 2021 aikana. Suunnitteluun osallistui opettajia Diakista, Xamkista, Kajaanin amk:sta, Karelia amk:sta sekä Savonia amk:sta.

Koulutuspilotin toteutukselle ilmoittautui 63 osallistujaa, joista 35 suoritti opintojakson. Opiskelijat olivat sosiaalityössä työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia sekä koulutuspilotin suunnittelussa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen sosionomi(AMK)-opiskelijoita.

Koulutuspilotti toteutettiin pääasiassa hankkeen digialustalla, minkä lisäksi opintojakso sisälsi kaksi lähipäivää kolmella kampuksella (Kuopio, Kajaani, Mikkeli). Opintojakson toteutusta arvioitiin ja kehitettiin hanketoiminnan loppuun asti. Hankkeen päätyttyä koulutuspilotista muokataan opintojakso Diakin ja Xamkin koulutustarjontaan sekä valtakunnalliseen CampusOnline-koulutusportaaliin.

 • Rakenteellisen työn valmennukset ja työpajat

Osatoteuttajien osaamistarpeiden pohjalta toteutettiin teemakohtaisia rakenteellisen sosiaalityön osaamista vahvistavia työpajoja ja valmennuksia. Kainuun sote järjesti työntekijöilleen 4 valmennusta ja Essote 6 valmennusta. Työpajojen teemoina olivat

 • yhteisöreportteritoiminta
 • käytäntötutkimus
 • päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • vaikuttavuus ja tavoitteen asettelu
 • sosiaalityö ihmisoikeustyönä
 • rakenteellisen sosiaalityön perusteet ja sosiaalinen raportointi

Lisäksi hanke järjesti kolme hyvinvointitiedolla johtamisen ja vaikuttamistyön webinaaria Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Kainuussa.

Diak ja Xamk järjestivät sosiaalialan opettajille kolme työpajaa, joissa yhteiskehittämisen muodossa laadittiin rakenteellisen sosiaalityön koulutuspilotin tavoitteet, sisällöt ja toteutussuunnitelma.

 • Tiedonkeruupilotti

Xamkin Mikkelin kampuksen sosionomi(AMK)-opintoihin integroitiin aikuisten sosiaalipalveluita koskeva tiedonkeruupilotti Essoten alueella. Tiedonkeruupilotin tavoitteena oli tehdä aikuissosiaalityön ja aikuisten palveluiden asiakkaiden palvelukokemuksia näkyväksi​, kerätä asiakkaiden kokemustietoa sekä välittää tieto asiakkaiden palvelukokemuksista ja saamastaan tuesta Essoten päätöksentekijöille ja aikuissosiaalityön työntekijöille. ​Asiakashaastatteluja osana opintojaan toteutti 39 sosionomiopiskelijaa syksyllä 2021 ja 41 opiskelijaa syksyllä 2022. Syksyn 2021 toteutuksesta koostettiin Palvelukokemukset näkyväksi -infograafi aikuissosiaalityön työntekijöille ja esimiehille jaettavaksi. Tiedonkeruupilotissa toteutettu oppimistehtävä integroidaan jatkossa Mikkelin sosionomi(AMK)-opintojen yhteyteen.

 • Opetusmateriaali

Hankkeessa tuotettiin koulutusvideoiden, oppaan ja ideakirjan muodossa opetusmateriaalia rakenteellisen sosiaalityön opetuksessa hyödynnettäväksi.

 • Vaikutus- ja vaikuttavuustiedon lyhytkurssi

Syksyllä 2021 toteutettiin vaikutus- ja vaikuttavuustiedon lyhytkurssi, joka integroitiin Xamkin Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen opintoihin. Kurssilla perehdyttiin vaikuttavuuden avainkäsitteisiin, vaikutus- ja vaikuttavuustiedon keräämiseen sekä vaikuttavuustietoon osana tiedolla johtamista. Opintoihinsa integroidun lyhytkurssin opiskeli 34 YAMK-opiskelijaa.

Essotella ja Kainuun sotella oli omat painopisteet rakenteellisen sosiaalityön kehittämisessä. Molemmilla alueilla oli myös yhteisiä toimenpiteitä rakenteellisen työn vahvistamiseksi, kuten sosiaalisen raportoinnin käyttöönotto ja rakenteellisen sosiaalityön työryhmien perustaminen.

2020

Sosiaaliala tarvitsee kehittämistä poikkeusoloissakin, Anne Surakka

Tarvitsemme tietoa –nyt on aika kehittää, SatuMarja Tanttu

SOSRAKE-osaamisverkosto on sosiaalialan tulevaisuutta, Anne Surakka

Rakenteellisen sosiaalityön osaamista vahvistamassa, Keijo Piirainen

2021

Sosiaalialan ammattilainen –olet merkittävä vaikuttaja! Virpi Kilpeläinen

Aikuissosiaalityön tietopohjaa rakentamassa, Anne Tuikka, Seija Okulov

Rakenteellista sosiaalityö oppimaan, Keijo Piirainen, Johanna Hirvonen

Kainuun sote ja ”Sosiaalinen rokote”, Anne Tuikka, Marja-Liisa Ruokolainen

Paikalliset ilmiöt esiin sosiaalisella raportoinnilla, Iiro Väisälä

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus –ikuisuusongelma? Iiro Väisälä

Tavoitteen asettaminen –vaikuttavuuden ensimmäinen askel, Satu Marja Tanttu

Sosiaalityön monet roolit, Satu Marja Tanttu

Paremman pelon paradoksi, Antti Savolainen

Sosiaalinen raportointi työkaluksi hyvinvointialueiden rakenteisiin, Anne Tuikka

Osaamisen vahvistamista ammattikorkeakouluyhteistyönä –teemana rakenteellinen sosiaalityö, Keijo Piirainen, Johanna Hirvonen

Rakenteellisen sosiaalityön työpajatyöskentelyn antia, Johanna Hirvonen, Keijo Piirainen

2022

Sosiaalialan tulee kuulua ja näkyä, Anne Surakka

Tavoitteen asettelu vaatii aikaa ja osaamista, Hanna Tervo

Käytäntötutkimuksesta tietopohjaa työlle, Anne Tuikka

Sosiaaliala monipuolisesti somessa, Iiro Väisälä

Osaamista ja intoa rakenteelliseen työhön, Paula Leppänen

Maaseudun erityinen sosiaalityö, Iiro Väisälä, Elsa Husu

Tavoitteen asettamisen haasteellisuus, Minna Lunkka

Huudeilla –Ymmärrystä kohtaamisista, Antti Savolainen, Outi Väyrynen

Rakenteellinen sosiaalityö asiantuntijoiden huulilla, Iiro Väisälä

Osaaminen vahvistuu, mutta tarpeita jää, Keijo Piirainen

Yhteisöllistä toimintaa jokaiselle paikkakunnalle, Anne Tuikka

Kohti Rakenteellisen sosiaalityön työkulttuuria, Sanna Niikkonen, Anne Tuikka, Päivi Ahola-Anttonen

Faktat

SOSRAKE-osaamisverkosto

01.05.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO

Osatoteuttajat: Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun Sote

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 982 468 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 128 226 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto