Hankkeessa vahvistetaan aikuisten parissa tehtävän rakenteellisen sosiaalityön osaamista ja työkäytäntöjä.

Miten asiakkaiden kokemustieto saadaan entistä paremmin käyttöön sosiaalipalveluissa? Mitä ovat eriarvoisuutta ylläpitävät rakenteet? Miten tätä tietoa hyödynnetään asiakastyössä ja päätöksenteossa? SOSRAKE-osaamisverkosto -hankkeessa vahvistetaan aikuisten parissa tehtävän rakenteellisen sosiaalityön osaamista ja työkäytäntöjä.

Tavoitteet

Kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) alueella sosiaalialan työntekijöiden osaamista ja toimintaa aikuisten parissa tehtävässä sosiaalialan rakenteellisessa työssä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea toimijoita rakenteellisen työn jatkuvassa oppimisessa ja kehittämisessä digitalisaatiota hyödyntäen. Xamkin tehtävissä osatoteuttajana korostuu erityisesti tavoite sosiaalialan opiskelijoiden ja opetushenkilöstön osaamisen vahvistamiseksi rakenteellisessa työssä.

Tarve rakenteellisen työn osaamisen vahvistamiselle nousee hankkeen toiminta-alueen aikuissosiaalityön ja työikäisten palveluiden toimintaympäristöstä ja asiakkaiden tarpeista. Aikuisten palvelutarpeisiin liittyviä erityiskysymyksiä alueella ovat muun muassa korkea sairastavuus, päihde- ja mielenterveysongelmat, köyhyys, yksinäisyys, työttömyys ja asumiseen liittyvät ongelmat.

Toimenpiteet

 

Työpaketti I: Sosiaalialan rakenteellisen työn osaamisverkoston muodostaminen ja verkoston toiminnan kehittäminen

  • Rakenteellisen työn osaamisverkoston kokoaminen
  • Rakenteellisen työn toimintamallin määrittely
  • Yhteisen digitaalisen oppimisalustan suunnittelu ja toteutus

Työpaketti II: Rakenteellisen työn osaamiskartoituksen suunnittelu ja toteutus

  • Hankkeen toiminta-alueella toteutettava osaamiskartoitus sosiaalialan ammattilaisten rakenteellisen työn osaamisesta
  • Koulutus- ja valmennussuunnitelman laatiminen osaamiskartoituksen pohjalta liittyen kolmeen rakenteellisen työn kannalta keskeisimpään osaamisalueeseen: sosiaalialan rakenteellisessa työssä tarvittava tieto ja sen kokoaminen, rakenteellisen työn tietojen työstäminen käyttöä varten sekä sosiaalialan rakenteellisella tiedolla vaikuttaminen.

Työpaketti III: Rakenteellisen työn osaamisen kehittäminen valmentamalla, kokeilemalla ja arvioimalla

  • Verkoston toimijoille toteutettavat rakenteellisen sosiaalialan työn valmennukset ja työpajat, jotka yhdistyvät hankkeessa tehtäviin käytännön työn kokeiluihin. Valmennusten ja työpajojen sisältöjä ovat työntekijöiden yhtenäisen tiedonhallinnan edellytysten vahvistaminen, asiakas-, mittari- ja indikaattoritietojen yhdistäminen päätöksenteon tukemiseksi, asiakastyöhön liittyvän kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen sekä sosiaalialan viestintäosaamisen vahvistaminen.


Tulokset

Alueella toimii sosiaalialan rakenteellisen työn osaamisverkosto, jonka avulla osaaminen rakenteellisesta työstä lisääntyy ja syvenee. Digitaaliselle oppimisalustalle tuotetaan materiaalia, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi palvelujen kehittämisessä ja työntekijöiden perehdyttämisessä. Oppilaitosten työelämäsuhteet vahvistuvat aikuissosiaalityön suuntaan.

Sosiaalialan rakenteellisen työn osaaminen ja rakenteellisen työn koulutus sosiaalialan oppilaitoksissa vahvistuvat. Alueellisen osaamiskartoituksen pohjalta toteutetaan valmennukset, joissa sosiaalialan rakenteellista työtä opitaan hyödyntämällä osatoteuttajien kokeiluja. Hankkeessa pilotoitava sosiaalialan rakenteellisen työn koulutus- ja valmennuskokonaisuus liitetään mukaan valtakunnalliseen koulutustarjontaan.

Hankkeen tuotoksena on myös rakenteellisen sosiaalialan työn osaamisen ja valmennuksen kuvaus ja sen perusteella laadittava sähköinen koulutusmateriaali/opas rakenteellisen työn tueksi työntekijöille ja opiskelijoille.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan sosiaalisen raportoinnin ohjeistusta työssä oleville ja tuleville ammattilaisille.

Lisätietoja

Johanna Hirvonen, yliopettaja
040 546 9262
johanna.hirvonen@xamk.fi

Twitter: @JohannaHirvone1

Sosiaalinen vaikuttaja – Xamkin sosiaalialan opiskelijoiden ja opettajien yhteisblogi: https://blogit.xamk.fi/sova/

 

Faktat

SOSRAKE-osaamisverkosto

01.05.2020 - 31.10.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO

Osatoteuttajat: Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun Sote

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 982 468 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 128 226 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto