Hankkeessa tuotetaan uudenlaisia malleja laaja-alaiseen työelämäyhteyteen, jossa tieto ja osaaminen tuodaan työelämän hyödynnettäväksi.

TAVOITTEET

Xamkin osahankkeen tavoitteet

 1. Kehitetään työelämäläheinen malli opintokokonaisuuksille/moduuleille työn opinnollistamisen näkökulmasta katsottuna
 2. Luodaan uudenlaisia osaamisen näyttötapoja, jotka mahdollistavat tiedon ja osaamisen jakamisen laaja-alaisemmin korkeakoulun ja yhteiskunnan hyödyksi
 3. Opettajien työelämäpedagogiikan kehittäminen

TOIMENPITEET

Xamk:n toimijat pilotoivat työn opinnollistamiseen perustuvaa moduuliopetusta alkaen syksyllä 2018 Mikkelin ja Kouvolan kampusten liiketalouden koulutuksessa. Moduuliopetuksessa hyödynnetään opiskelijoiden työpaikkoja (opiskelijalähtöinen työn opinnollistaminen) sekä alumni-/kumppanuusverkostoa (korkeakoulu- ja yrityslähtöinen työn opinnollistaminen).

Xamk:n opiskelijat ovat mukana Emma Gaalan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tässä projektissa pilotoidaan korkeakoululähtöistä työn opinnollistamista suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin näkökulmasta. Osatoteutuksessa järjestetään ammattikorkeakoulun opettajakunnalle työelämäpedagogista koulutusta, joka tukee työn opinnollistamisen ratkaisuja.

TULOKSET JA VAIKUTUKSET

Tuloksina on uudenlaisia malleja laaja-alaiseen työelämäyhteyteen missä korkeakoulussa tuotettu tieto ja osaaminen tuodaan työelämän hyödynnettäväksi. Hankkeessa kehitetään malli uudenlaiselle osaamisen näytölle niin, että ne myös toisivat uusia ratkaisuja työelämän haasteisiin. Uudenlaiset osaamisen näytöt palvelevat sekä opiskelijan urakehitystä että työelämän kehittämistä.

 • Laaja työelämän integraatio opetukseen ja osaamisen arviointiin
 • Opiskelijalle joustavia suoritustapoja ja vahva yhteys työelämän kehittämiseen
 • Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen osaamisen näkyväksi tekemisessä
 • Opettajien työelämäpedagogiikan osaamisen vahvistaminen: tiedot, taidot ja asenteet.

Hankkeen tuottamat toimintamallit testataan ja niiden kautta löytyneet toimivat mallit otetaan käyttöön ammattikorkeakoulussa ja sen työelämäyhteistyössä ja juurrutetaan korkeakoulun prosesseihin.

Hankkeen aikana syntyneet työkalut ja tulokset, Xamk:

YhteisTyö antaa ja kantaa -tapahtuman artikkeli

Työkalut

Linkki: Toteemi – Xamkin osatoteutuksen toiminta ja tulokset

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) kuvaus tuloksista sekä kehittämiskohteet:

Tulokset

 • Työelämäläheisen toimintamallin rakentaminen tradenomiopintojen opintomoduuleihin vahvistamaan opiskelijoiden kiinnittymistä työelämään jo heti opintojen alusta alkaen
 • Yhteisopettajuuden ja työelämäyhteistyön soveltuvuuden testaaminen opintomoduuleissa työviikkopohjaisen, opintoja nopeuttavan ja työhön integroidun oppimisväylän näkökulmasta katsottuna opintomoduulien
 • Kaupallistamismahdollisuuksien tarkastelu
 • Uusien verkkototeutustapojen ja digitaalisten osaamisen näyttöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa
 • Opetuksen ja TKI-toiminnan integraation tehostaminen
 • Opiskelijoiden ja opettajien valmentaminen työelämäläheisen oppimiseen
 • Aalumniverkoston systemaattinen rakentaminen työelämäläheisen oppimisen tueksi verkostoituminen kansainvälisesti

Kehittämiskohteet

 • Myönteisen ilmapiirin luominen työelämäläheisestä oppimisesta
 • Työn opinnollistamisen käytännön prosessin luominen, mm. näyttöpäiväkäytäntö
 • Opetussuunnitelmien uudistaminen on parhaillaan käynnissä – uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto vuoden 2020 alusta

Hallinnoijan, Haaga-Helia amk:n, hankesivut  

Lisätietoja

Hannele Lappalainen
Projektipäällikkö, ohjausasiantuntija, lehtori
hannele.lappalainen@xamk.fi
044 702 8765

Aarni Ahtola
Ohjausasiantuntija, lehtori
aarni.ahtola@xamk.fi
044 702 8218

Päivi Auvinen
Ohjausasiantuntija, lehtori
paivi.auvinen@xamk.fi
050 312 5011

Hallinnoijan, Haaga-Helia amk:n, hankesivut  

YhteisTyö antaa ja kantaa – Kokemuksia työelämäläheisestä oppimisesta Toteemi-hankkeessa -seminaari

Aika: 13.11.2019 klo 12-16

Paikka:  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola, Kaarisali (357)

Lisätietoja, ja ilmoittautumiset 8.11.2019 mennessä. Tapahtuman ohjelma ja esitykset

Faktat

TOTEEMI - Työstä oppimassa, työhön

01.01.2017 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: seuraavat ammattikorkeakoulut: Xamk, Humak, Hamk, Jamk, Lamk, Oamk, Samk, Tamk, Saimia, Savonia, Lappi, Laurea, Metropolia, Arcada ja Novia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 2 557 286 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 110 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM: valtion erityisavustus