Up Action kokeilee, kehittää ja juurruutta uudenlaisia, tulevaisuuden yrittäjyyteen tähtääviä oppimisympäristöjä.

Tavoite:

Hankkeen tavoitteena on uudenlaisten, tulevaisuuden yrittäjyyteen tähtäävien oppimisympäristöjen kokeilu, kehittäminen ja juurruttaminen. Lisäksi tavoitteena on nuorten työelämävalmiuksien sekä yrittäjyysosaamisen tukeminen Ehjä Väylä –mallin mukaisesti. Hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen.

Toimenpiteet:

Hankkeen toimenpiteissä toteutetaan uudenlaisia yrittäjyyteen liittyviä oppimisympäristökokeiluja kuten startup-, popup- ja innovaatiokokeiluja luovia ja toiminnallisia työskentelytapoja hyödyntämällä. Hankkeessa luodaan mahdollisuuksia alueelliselle ja maakunnalliselle yrittäjyyskasvatusyhteistyön toteuttamiselle hyödyntämällä verkostoitumista, digitalisaatiota, pelillisyyttä, mentorointia, vertaiskehittämistä ja uusia, innovatiivisia yhteistyömuotoja.

Tulokset:

Hankkeen tuloksena eri kouluasteiden rajapinnoilla olevaa innovaatiopotentiaalia on hyödynnetty ja uudenlaisia, yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä on kokeiltu, luotu ja juurrutettu sekä otettu käyttöön. Oppilaitosten välinen ja oppilaitosten, yritysten ja työelämän verkostoyhteistyö on tiivistynyt ja kehittynyt. Lyhyen aikavälin vaikutuksena on syntynyt uusia, innovatiivisia kokeiluja, yritysideoita ja halukkuutta yrittäjyyteen. Opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysosaaminen ovat parantuneet. Opiskelijoiden kynnys hakea jatko-opintoihin, työelämään tai yrittäjyyteen on madaltunut. Opettajien yhteisöllisyys yrittäjyysosaamisen jakamisessa on kasvanut. Pitkän aikavälin vaikutuksina yrittäjyysmyönteisyys on lisääntynyt nuorten asenteiden kautta, yritystä perustavien opiskelijoiden tuen laajuus on lisääntynyt ja laatu parantunut, yrittäjämäisesti toimivan työvoiman määrä on lisääntynyt, alueella on uusia, innovatiivisia ja kasvuhakuisia yrittäjiä.

Lisätietoja

projektipäällikkö
Meri Valta
044 702 8573​
meri.valta@xamk.fi 

Faktat

Up-Action - silta tulevaisuuden yrittäjyyteen

01.08.2018 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Cursor Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan seudun ammattioppilaitos, Ekami, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattiopisto Sampo ja Saimaan ammattikorkeakoulu.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 593 617 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 60 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Cursor, Xamk, Ksao, Ekami, LUT, Sampo, Saimia