Hankkeessa rakennetaan harjoitus-, testaus- ja demonstraatioympäristöt ja tuotetaan tietoa nesteiden vuotokäyttäytymisestä

Hankkeessa kehitetään ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta vesistöissä ja maa-alueella tapahtuviin uusiutuvien ja biopohjaisten polttoaineiden ja -nesteiden vahinkoihin. Torjuntavalmiutta lisätään luomalla todenmukaisia harjoitustilanteita, joissa torjunta- ja keräystekniikoita käytetään eri tuoteryhmien nesteille. Samalla tuotetaan tietoa nesteiden vuotokäyttäytymisestä. Harjoituksia varten rakennetaan turvalliset harjoitus- ja demonstraatioympäristöt jo käynnissä olevassa Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöhankkeissa (A75152 ja A75160) luodun allasalueen yhteyteen. Hankkeessa siten täydennetään öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöä luomalla monipuolisemmat mahdollisuudet testata vuotojen rajaamiseen, keräämiseen ja imeyttämiseen tarkoitettujen tuotteiden ja -laitteiden tehoavuutta ominaisuuksiltaan ja vahinkotilanteissa eri tavoin käyttäytyville nesteille. Samalla lisätään menetelmä- ja tuotekehityksen mahdollisuuksia ja tuetaan varautumisen kestävän kehityksen näkökulmaa panostamalla erityisesti uusiutuvien ja kierrätettävien imeytystuotteiden testaamiseen.

Uusi harjoitusympäristö tulee koostumaan maaöljyvahinkojen torjuntaan hyödynnettävästä maastovuotoalueesta sekä siirrettävistä nesteiden maa-aineksen läpäisy- ja kulkeutumisominaisuuksia havainnollistavista demonstraatioyksiköistä. Vesistötorjunnan laajennuksena hankkeessa toteutetaan virtaavassa vedessä tapahtuvan torjunnan harjoitusalue.

Hankekokonaisuus koostuu kehittämishankkeesta (A78380) ja investointihankkeesta (A78383).

toimenpiteet

  • Rakennetaan kaksi harjoitus- ja demonstraatioympäristöä uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden vesistöissä ja maa-alueella tapahtuvien vuotojen torjuntaan osaksi olemassa olevaa öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöä
  • Demonstroidaan ja havainnollistetaan uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden vuotokäyttäytymistä todellisuutta vastaavissa olosuhteissa
  • Tuotetaan uutta tietoa torjuntaviranomaisille ja muille sidosryhmille nesteiden vahinko-ominaisuuksista sekä eri torjunta- ja keräystekniikoiden soveltuvuudesta demonstraatioiden, testien ja harjoitusten avulla
  • Koostetaan ja analysoidaan demonstraatioista, testeistä ja harjoituksista saadut opit toimintaohjeiksi ja tiivistetään ne toimintaohjekorteiksi
  • Jaetaan tuloksia mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan tietoon.

aikataulu

  • Harjoitus-, testaus- ja demonstraatioympäristöjen rakentaminen (kevät–syksy 2022)
  • Uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden vahinko- ja vuoto-ominaisuuksien demonstraatiot ja testit (kesä 2022–talvi 2023)
  • Uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden torjuntademonstraatiot ja -testit (kesä 2022–kesä 2023)
  • Toimintaohjeiden kokoaminen (syksy 2022–kesä 2023
  • Tuloksista tiedottaminen (koko hankeajan)

Lisätietoja

Antero Myrén
Projektipäällikkö
044 702 8222
antero.myren(at)xamk.fi

 

Manu Kettunen
TKI-asiantuntija
050 911 2288
manu.kettunen(at)xamk.fi

 

Justiina Halonen
Tutkimuspäällikkö
044 702 8514
justiina.halonen(at)xamk.fi

AJANKOHTAISTA

Öljyntorjunta-altaalta todennettua tietoa ympäristövahinkoihin varautumiseen

Öljynimeytystä luonnonkuiduilla

Faktat

Uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta

01.01.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Pelastuslaitokset, ELY-keskukset, öljyntorjunta-alan yritykset ja vapaaehtoisjärjestöt

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 291 400 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR. Muut rahoittajat: Etelä-Savon pelastuslaitos, Kymenlaakson pelastuslaitos, Lamor Corporation Ltd, Neste Oil Oyj