Tuloksena on energian seurantamalli, joka kuvaa sataman toimintoja merkittävien energiankulutuskohteiden näkökulmasta.

tavoitteet

Vähähiiliset satamatoiminnot -hankkeen tavoitteena on suomalaisten satamien ja satamasidonnaisten yritysten toimintaympäristön eko- ja energiatehokkuuden parantaminen.

Hankkeen keskeisiä tutkimusaiheita ovat uudet vähäpäästöiset polttoaineratkaisut, maakaasupäästöt sataman kuljetusketjuissa, nesteytetyn maakaasun päästömittaustekniikka, satamien energiatehokkuus ja -seuranta, sekä satamien vapaaehtoiset keinot vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia.

toimenpiteet

Xamk kehittää hankkeessa suomalaisille satamille soveltuvaa energiaseurantamallia sekä nesteytetyn maakaasun päästömittaustekniikkaa. Hankkeessa toteutetaan energiatehokkuustarkasteluja satamissa ja satamasidonnaisissa yrityksissä, sekä suoritetaan LNG päästömittaus satamassa tapahtuvan LNG siirto-operaation yhteydessä.

tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy satamien energiaseurantamalli, joka kuvaa satamatoimintoja merkittävien energiankulutuskohteiden näkökulmasta. Muita tuloksia ovat satamien ympäristövastuullisuutta arvioiva mittaristo ja ympäristövaikutusten vähentämisen best practice -menetelmien datapankki, selvitykset nesteytetyn maakaasun päästöistä, päästömittaustekniikasta ja riskiskenaarioista, sekä selvitys vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotosta ja päästöriskeistä satamissa.

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Anni Anttila, 044 702 8213, anni.anttila@xamk.fi

Faktat

Vähähiiliset satamatoiminnot

01.04.2015 – 30.06.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Merikotka ry

Osatoteuttajat: Turun ammattikorkeakoulu, Turun yo/Brahea-keskus, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 489 604 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 160 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)