Tietokoneella luotu grafiikka virtuaalimaailmaan hyppäävästä hahmosta.

Luova talous

Luovan talouden tutkimusyksikössä pelikenttäämme ovat luovat menetelmät ja liiketoiminta. Ajattelemme käyttäjälähtöisesti ja tuemme innovaatioita alasta riippumatta.

Kehitämme luovia menetelmiä ja liiketoimintaa.

Autamme muita löytämään luovien alojen energisyyden

Luovan talouden tutkimusyksikkö palvelee kehittäjiä, yrityksiä ja koulutusyhteisöä alasta riippumatta.

Tuotamme ratkaisuja monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelumme yhdistävät luovan talouden ja muiden alojen ammattilaisia.

Tavoitteemme on etsiä tulevaisuuden kilpailukykyä ja hyvinvointia luovuuden ja monialaisuuden avulla.

Näihin teemoihin keskitymme

Minkä parissa työskentelemme?

Luonnonvarojen älykäs ja uusiutuva käyttö, vastuullinen muotoilu sekä kestävä kehitys ovat aidosti osana suunniteltaessa ja luotaessa tulevaisuuden materiaaleja ja käyttötarpeita.

Luovien alojen tutkimusyksikkö toimii aktiivisena osana monialaista ja poikkitieteellistä verkostoa kehittäen uusien puu ja biopohjaisten materiaalien tuntemusta ja muotoilua. Kehittämistyötä tehdään yritysten, muiden oppilaitosten sekä oman korkeakoulun tutkimusyksiköiden välillä.

Opiskelijayhteistyö mm. biotuotemuotoilun koulutuksen ja muiden tutkimusyksiköiden kanssa mahdollistaa käyttäjien ja ympäristön kehittyviin tarpeisiin vastaavia innovatiivisia materiaalikokeiluja sekä puun ja muiden uusiutuvien materiaalien käytön jalostamista hyvinvointiympäristöissä.

Luonnonvarojen älykäs ja uusiutuva käyttö, vastuullinen muotoilu sekä kestävä kehitys ovat aidosti osana suunniteltaessa ja luotaessa tulevaisuuden materiaaleja ja käyttötarpeita. Materiaalien kierto metsästä valmiiksi tuotteeksi, koko elinkaari huomioiden on kestävän hyvinvoinnin perusta.

Luovuus on oppimisen avaintekijä muuttuvassa maailmassa.

Oppiminen on tiedon luomista yhdessä toisten ihmisten kanssa eikä niinkään sen siirtoa ihmiseltä toiselle. Luovuus on oppimisen avaintekijä muuttuvassa maailmassa.

Luovien alojen osaaminen tukee koulutuksen kehittämistä käyttäjälähtöisesti. Tuomme soveltuvimmat luovat menetelmät live-tilanteisiin ja digitaalisiin oppimisympäristöihin sekä erilaisiin hybridimalleihin. Kehitämme vuorovaikutteisia luovia ratkaisuja yhdessä koulutuksen ammattilaisten, opiskelijoiden ja koulutusten johtajien kanssa. Yhdistelemme kehittämisessä eri alojen osaamista ja rakennamme kokeilut monialaisten tiimien kanssa.

Koulutuksen kehittämiseen liittyvinä teemoina korostuvat vuorovaikutus digitaalisessa ympäristössä, pelilliset ratkaisut, inklusiivisuuden toteuttaminen, käyttäjäkokemuksen syväymmärrys, moninaisuus ja kansainvälisen koulutuksen kehittämisen tukeminen.

Kulttuurihyvinvointi on ilmiönä laaja toiminnan, kouluttamisen, kehittämisen ja tutkimuksen muodostama kokonaisuus.

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kulttuuri edistää yhteisöllisyyttä, ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, antaa virikkeitä, tuo mielekkyyttä elämään, tukee mielenterveyttä sekä ylläpitää aktiivisuutta ja toimintakykyä. Kulttuurihyvinvointi on ilmiönä laaja toiminnan, kouluttamisen, kehittämisen ja tutkimuksen muodostama kokonaisuus. Kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa korostuu taide- ja kulttuuritoimijoiden ammattimainen ja pitkäjänteinen yhteistyö muiden toimialojen kanssa.

Monissa yksikkömme hankkeissa hyödynnetään erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä eri kohderyhmien parissa, luodaan mahdollisuuksia luovan alan toimijoille ja tehdään aktiivista verkosto- ja sidosryhmäyhteistyötä. Yhteistyötä tehdään myös Xamkissa vuoden 2021 alussa alkaneen Kulttuurihyvinvoinnin yamk-koulutusohjelman opiskelijoiden ja kurssisisältöjen kanssa.

Teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa rakennusperinnön, kulttuurimatkailun, museoalan, kasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin sektoreilla.

Luovien alojen tutkimusyksikkö osallistuu aluekehittäjänä myös kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuuriympäristöjen resurssiviisaaseen hyödyntämiseen. Kehitämme monialaisesti yhdistäen muotoiluajattelua ja kulttuuriympäristöllistä viitekehystä. Lähestymistapa liittyy myös laajemmin kaupunkikehittämiseen, asukkaiden osallistamiseen sekä arjen ympäristöjen huomioimiseen viihtyvyyttä ja hyvinvointia tukevaksi voimavaraksi.

Yksikön asiantuntijat osallistuvat esimerkiksi paikallisen, Kouvolan Inkeroisten Tehtaanmäellä sijaitsevan Alvar Aallon rakennusperinnön kestävään kehittämiseen ja uuskäytön mahdollisuuksien kartoittamiseen.

Teknologian kehitys luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös haastaa muutokseen.

Teknologian kehitys luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös haastaa muutokseen. Pelillisyyden ja palvelumuotoilun tutkimusryhmä yhdistää käyttäjälähtöisen palvelumuotoiluosaamisen ja uuden teknologian mahdollisuuksien syvällisen ymmärtämisen.

Olemme rakentaneet Kouvolan kampukselle nykyaikaisen infrastruktuurin uuden ajan palveluiden tuottamiselle ja kehittämiselle. Tuomme empaattiseen käyttäjäkokemusten tuottamiseen tiedolla kehittämisen näkökulman sekä modernit digitaaliset välineet.

Luovat prosessit ovat erityisosaamistamme. Autamme hyvin monialaisen yhteistyöverkostomme toimijoita kehittämään tuotteita, palveluita ja liiketoimintaansa. Etsimme jatkuvasti kehityksen ja käyttäytymisen muutoksesta uusia ja innovatiivisia tapoja palvella käyttäjiä.

Uutta luova voimamme ja erottautuminen kumpuavat elämisestä epävarmuuden ja epätäydellisyyden keskellä siitä innostuen. Kuuntelemme herkällä korvalla, ideoimme yhdessä ja kokeilemme rohkeasti.

Tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteena on sekä luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen, että luovan alan osaamisen hyödyntäminen ja luovat liiketoimintamallit eri aloilla. Tuemme kulttuuri- ja luovan alan toimijoita, jotka haluat kaupallistaa palveluitaan ja kasvattaa mitattavaa lisäarvoa.

Autamme teollisuus- ja palveluyrityksiä kasvattamaan tuotteiden ja palveluiden lisäarvoa erityisesti muotoilun menetelmin. Tutkimus- ja kehitystyöllämme edistämme aineettoman pääoman kasvua alueen yrityksissä ja yhteisöissä. Kasvuhakuisen ja luovan liiketoimintaympäristön kehittämiseksi yhdistämme luovia osaajia ja yritysten kasvutarpeita sekä fasilitoimme arvoverkostojen yhteistyötä.

Johtaminen on meille tärkeää. Tuemme kehitysprosesseja muotoilujohtamisen ja vastuullisen johtajuuden avulla. Kehitämme ja sovellamme uusia johtajuuden muotoja, koska huippuosaamisen kasvu edellyttää ennakoivaa ja uutta luovaa johtajuutta. Huippuosaamisen ja -suoritusten johtaminen on avain tulokselliseen ja hyvinvoivaan työyhteisöön ja aineettoman pääoman kasvuun.

Miltä työmme näyttää?

Autamme muita löytämään luovien alojen energisyyden.

Kokemusten talo

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Videolla opiskelijat, opettajat ja luovan alan yritykset kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään virtuaalituotantoteknologian vaikutuksista alan tulevaisuuteen, sovellusmahdollisuuksiin sekä hankkeen hyödyistä.

Taimesta tulevaisuuteen

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Vastuullisuutta tavoiteltaessa yksittäiset teot eivät riitä. Monialaisen osaamisen yhdistäminen ja prosessinhallinta ovat kestävän kehityksen mukaisten arvoketjujen edellytyksiä.

Tämä on ryöstö! – Interaktiivinen peliseinä nuorille

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Eskolanmäen koulun kahdeksasluokkalaiset pääsivät mukaan työpajoihin suunnittelemaan interaktiivista peliseinää yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa Kouvolassa. Peliseinä toteutetaan Kouvolaan helmikuussa 2021.

Civil Protection Forum 2024

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Valmistaudu suomalaiseen tapaan. Kuinka uudet teknologiat voivat tehostaa katastrofiriskien ehkäisyä ja niihin reagoimista.

Tiloja ja teknologioita

Verkostot

Verkostot ovat vaikuttamisen ja yhteistyön väline. Olemme kiinnostuneita ja aktiivisesti mukana monenlaisissa verkostoissa. Näin pääsemme vaikuttamaan ja nostamaan esiin luovan talouden aiheita laajemmin.

Mikä on living lab?

Living labit ovat tosielämän testaus- ja kokeiluympäristöjä, jotka edistävät yhteiskehittämistä ja avointa innovaatiota osallistaen tasavertaisesti kansalaisia, julkishallintoa, yrityksiä ja oppilaitoksia.

European Network of Living Labs

Euroopan laajuinen, osin laajempikin, verkosto korkeakouluja ja muita tahoja, joita yhdistää living lab -toiminta. Verkostoa yhdistää käyttäjälähtöinen kehittäminen ja innovatiivisuus.

Finnish Network of Living Labs

Koordinoimme kuuden ammattikorkeakoulun living lab -verkostoa. Mukana ovat Xamk, Hamk, Haaga-Helia, Arcada, Savonia ja Centria.

Service Design Network

SDN on johtava voittoa tavoittelematon palvelumuotoiluosaamisen instituutio ja globaalin kasvun, kehityksen ja innovaatiotoiminnan veturi.

Cumulus

Cumulus edustaa dynaamista ekosysteemiä kansainvälistymiselle ja globaalille liikkuvuudelle, tiedonvaihdolle ja yhteistyölle taide- ja muotoilupedagogiassa, tutkimuksessa ja käytännössä.

Kymenlaakso ennakoi

Ennakoimme yhteistyössä osaamistarpeita vetovoimaisen ja elinvoimaisen Kymenlaakson vahvistamiseksi.

Kymenlaakson ihme

Kymenlaakson metsäteollisuus täytti 150 vuotta vuonna 2022. Kymijoen varrelle syntynyt metsäteollisuus muovasi Kymenlaakson ja auttoi nostaman koko Suomen vaurauteen ja maailman tietoisuuteen.

Luova areena

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkostossa on noin 40 organisaatiota ja yli 100 henkilö. Verkoston koordinaattorina toimii Kaakkois-Suomen ELY:n Ritva Kaikkonen. Verkosto on aktiivinen ja pyrkii edistämään Kaakkois-Suomalaisen luovan talouden menestystä ja tavoitteellista verkostoitumista sekä yhteistoimintaa.

Luovat alat Suomessa

Aineettoman lisäarvon rooli on vahva kilpailutekijä alasta riippumatta. Luovilla aloilla on kyky ilmentää ja ilmaista arvoja, käsitteitä ja merkityksiä. Kestävä kehitys, sosiaalinen hyvinvointi ja eettisyys korostuvat ihmisten arvojen ja asenteiden muuttumisen myötä.

Luova talous on erittäin merkittävä toimiala Suomessa. Se jakaantuu kolmeen toiminnan erilaisten luonteidensa mukaiseen ryhmään (kuva), jotka yhdessä vuonna 2022 työllisti yli 128 000 ihmistä, sisälsi yli n. 61000 yritystä joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 13,7 miljardia euroa.

Luovien alojen toimialat ja jäsentely.

Kuva: Mukaillen. Business Finland. Tilannekuva luovien alojen ja tapahtuma-alan liiketoiminnasta. VTT Raportti 4/2023.

Tutustu toimintaamme ja löydä lisää

Ajankohtaista tutkimustyössämme

Haluatko tietää lisää tutkimusyksikkömme työstä?

Puhelin
+358447028761
Sähköposti
Ari.Utriainen@xamk.fi
Yksikkö
Luovan talouden tutkimusyksikkö
Ari Utriainen
Tki-yksikön johtaja
+358447028761
Ari.Utriainen@xamk.fi
Puhelin
+358504661581
Sähköposti
Samuli.Karevaara@xamk.fi
Yksikkö
Luovan talouden tutkimusyksikkö
Samuli Karevaara
Tutkimuspäällikkö
+358504661581
Samuli.Karevaara@xamk.fi
Puhelin
+358504471506
Sähköposti
Irina.Kujanpaa@xamk.fi
Yksikkö
Luovan talouden tutkimusyksikkö
Irina Kujanpää
Tutkimuspäällikkö
+358504471506
Irina.Kujanpaa@xamk.fi
Puhelin
+358447028355
Sähköposti
Heini.Haapaniemi@xamk.fi
Yksikkö
Luovan talouden tutkimusyksikkö
Heini Haapaniemi
Tutkimuspäällikkö
+358447028355
Heini.Haapaniemi@xamk.fi