kymilabs

Betonin testauspalvelut

Meiltä löytyvät monipuoliset betonin testaus- ja laadunvarmistuspalvelut, joiden avulla selvität betonin laatuominaisuudet riippumattomasti ja puolueettomasti.

Toteutamme myös poralieriöiden näytteenoton akkreditoidusti ja tarjoamme betonimassojen suunnittelu- ja valmistuspalvelua esimerkiksi betonireseptin optimointiin tai kehitykseen.

Akkreditoidut betonin testauspalvelut

Laadukkaiden palveluidemme tukena on FINAS -akkreditointipalvelun myöntämä akkreditointi, joka takaa luotettavat tulokset. Akkreditointitunnuksemme on T197 ja akkreditointivaatimuksena on standardi SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoituun pätevyysalueeseemme voit tutustua FINASin verkkosivuilla.

Toimimme aina asiakaslähtöisesti  ja haluamme tarjota laadukkaan ja joustavan palvelun. Laboratoriossamme suoritetaan esimerkiksi noin 2000 akkreditoitua puristuslujuustestiä vuosittain.

Meillä on myös päästömittauslaboratorio, joka tarjoaa kattavat mittaus- ja tutkimuspalvelut voimalaitosten päästömittauksiin. Teemme myös melumittauksia ja jatkuvalämmitteisten saunan puukiukaiden tyyppitestauksia. Tutustu koko palvelutarjontaamme sekä tutkimus- ja kehitystoimintaamme!

BETONIN TESTAUSPALVELUT

Betonin näytteenottopalvelut

Betonin poralieriöiden näytteenotto puristuslujuuden määritystä varten on saatavissa akkreditoidusti KymiLabsista.

Betonin näytteenottopalvelun avulla voit jättää työkohteessa otettavien näytteiden poraamisen tai irroittamisen kohteesta kokonaan meidän harteillemme. KymiLabsin rautaiset ammattilaiset selvittävät ja suunnittelevat näytteiden porauskohdat ja porattavien näytteiden tarvittavat määrät yhteistyössä suunnittelijan ja työmaan johdon kanssa.

Betoninäytteiden irroittaminen rakenteesta tapahtuu useimmiten timanttiporalla. KymiLabsin monipuolisen timanttiporakaluston avulla voimme suorittaa standardienmukaisen näytteenoton moniin testauksiin kuten:

 • puristuslujuuden määritys (akkreditoitu näytteenotto)
 • vetolujuuden määritys
 • laattakoe
 • huokosjakomääritys ohut- tai pintahieestä
 • mikrorakennetutkimus
 • betonin kloridipitoisuuden määritys
 • absoluuttisen kosteuden määritys
Mies poraa timanttiporalla näytettä betoniseinästä.

BETONIN JA BETONITUOTTEIDEN TESTAUS

Puristuslujuus on yksi kovettuneen betonin tärkeimmistä ominaisuuksista. KymiLabsin ammattitaitoiset betonilaborantit tekevät puristuslujuuden määrityksen riippumattomasti akkreditoiduilla menetelmillä:

 • Valetuista koekappaleista standardin SFS-EN 12390-3 mukaisesti 
 • Poratuista koekappaleista standardien SFS-EN 12504-1 ja SFS-EN 13791 mukaisesti 

Säilytämme koekappaleet aina standardien vaatimusten mukaisesti näytteiden vastaanotosta testaukseen asti. 

Puristuslujuuden määritys sisältää aina tiheyden määrityksen akkreditoidusti standardin SFS-EN 12390-7 mukaisesti. 

Meiltä saat myös puristuslujuuskappaleiden näytteenottoporauksen akkreditoidusti!

Betonista voidaan määrittää tiheys (kg/m³)  tuoreesta massasta sekä kovettuneesta betonista. Tuoreen massan testaus suoritetaan standardin SFS-EN 12350-6 mukaisesti. Menetelmässä massaa tiivistetään kalibroituun astiaan, jonka tilavuus on ennalta tunnettu. Tilavuuden ja määritetyn massan perusteella saadaan laskettua betonimassan tiheys.

Kovettuneen betonin tiheys määritetään KymiLabsissa akkreditoidusti noudattaen standardeja SFS-EN 12390-1 ja 12390-7. Käytössämme ovat kaikki standardinmukaiset menetelmät tiheyden määrittämiseen. Tiheyden määrittämisessä voidaan käyttää:

 • vesipunnitusta
 • laskentaa todellisilla mitoilla tai
 • laskentaa nimellismitoilla. 

Määritämme kovettuneiden koekappaleiden tiheyden akkreditoidusti aina puristuslujuuden määrittämisen yhteydessä. 

Paineellisen veden tunkeutumasyvyyden määritys tehdään kovettuneelle betonille yleensä sen vesitiiveysominaisuuksien varmistamiseksi. 

KymiLabsilla paineellisen vedentukeutuman testaus tehdään akkreditoidusti standardin 12390-8 mukaisesti. Testissä koekappaleeseen kohdistetaan 500 kPa vedenpaine kolmen vuorokauden ajan, jonka jälkeen koekappale halkaistaan ja vedentunkeutumissyvyys mitataan. Säilytämme koekappaleet standardin vaatimusten mukaisesti aina vastaanotosta testaukseen. 

Vedentunkeutuman testaus sisältää lisäksi tiheyden määrityksen SFS-EN 12390-7 mukaisesti. 

Betonin ilmahuokosparametrien määritys on yksi betonin pakkasenkestävyyden testausmenetelmistä ja se voidaan tehdä Betoniyhdistyksen ohjeen By72, Betonin laadunvarmistus, Osa 1, Ilmahuokosparametrien määritys ohuthieestä mukaisesti. Menetelmässä valetusta tai rakenteesta irrotetusta koekappaleesta tutkitaan huokostuksen laatu silmämääräisesti mikroskoopin avulla. Menetelmästä saadaan selville parametrit:

 • huokosjako (mm), joka kuvaa etäisyyttä sementtipastan mistä tahansa kohdasta lähimpään suojahuokoseen
 • ominaispinta-ala (mm2/mm3), joka kuvaa suojahuokosten kokoa
 • suojahuokosten ilmamäärä (%)
 • suuntaa-antava tiivistyshuokosten ilmamäärä (%)
 • suuntaa-antava kokonaisilmamäärä (%)

KymiLabsilla akkreditoituja ilmahuokosparametrien määrityksiä tehdään pitkällä kokemuksella ja ammattitaitoisesti. Tuloksen valmistumiseen menee yleensä 1–3 viikkoa näytteen saapumisesta laboratorioon. Määritys tehdään akkreditoiduilla menetelmillä joko ohuthieestä tai muunnellusti pintahieestä. Molemmilla koekappaletyypeillä itse analyysi tehdään samalla tavalla, mutta koekappaleiden valmistus eroaa toisistaan hieman. Ohuthienäytteen valmistukseen kuluu vähintään kolme työpäivää, kun taas pintahienäyte voidaan valmistaa ja analysoida vaikka tarvittaessa samana päivänä.

Betonin pakkasenkestävyyttä voidaan mitata laattakokeella. Laattakoe on suora pakkaskoe, jossa koekappaleet altistetaan jäätymis-sulamissykleille pinnallaan väliaineena joko suolaliuos tai vesi. Itse testi kestää 56 vrk ja koekappaleiden alkuvalmisteluihin menee vielä 1-2 viikkoa.

Teemme laattakokeen akkreditoidusti teknisen spesifikaation CEN/TS 12390-9 ja teknisen raportin CEN/TR 15177 mukaisesti. Testauksen aikana koekappaleen testipinnalta kerätään talteen betonin pintarapautuma. Irronneen materiaalin kumulatiivinen massa suhteutetaan testipinta-alaan ja tuloksena saadaan pintarapautuman määrä grammoina neliömetriä kohden (g /m2). Sisäinen vaurio testataan yleensä rasitusluokissa XF1 ja XF3 määrittämällä koekappaleen suhteellinen dynaaminen kimmokerroin ultraäänen avulla. 

Laattakoetestiin tarvitaan neljä 150mm kuutiota tai neljä 150mm x 300mm lieriötä. Jos koekappaleiden valupäiviä on mahdollista suunnitella, ne kannattaa ajoittaa joko maanantaille, tiistaille tai perjantaille. Tämä helpottaa testin aikataulutusta laboratoriossamme.

Porakoekappaleiden näytteenotossa ohjeistamme asiakasta erikseen tai voit jättää näytteenoton myös meidän harteillemme. Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Testaamme akkreditoidusti betonin pakkasenkestävyyttä standardin SFS 5447 mukaisella jäädytys-sulatuskokeella.

Menetelmässä koekappaleet ovat testikaapissa, jossa niiden lämpötilaa säädellään välillä -20 °C…+20 °C. Sulatusjakso toteutetaan lämpimällä vedellä. Jäädytys-sulatusjaksoja toistetaan esimerkiksi 50 tai 100 jaksoa.

Betonin pakkasenkestävyyttä voidaan arvioida rinnakkaiskoekappaleiden avulla, jotka on säilytetty standardin SFS-EN 12390-2 mukaisesti. Pakkasrasituksen aikana ja sen jälkeen sekä jäädytys-sulatusrasituksessa olleista että rinnakkaiskoekappaleista voidaan testata dynaamisen kimmokertoimen muutos ultaäänen avulla sekä taivutus- tai halkaisuvetolujuus.

Betonin pakkassuolakestävyyttä voidaan määrittää standardin SFS 5449 mukaisella kokeella.

Koe koostuu esimerkiksi 25:stä tai 50:stä vuorokauden mittaisesta jäädytys-sulatuskierroksesta. Syklien aikana koekappaleita säilytetään vuorotellen kylmä– ja sulatushauteissa. Kylmähaude on kylläistä suola-vesiliuosta, jonka lämpötila on –15 ° C ja sulatushaude on +20 ° C vesijohtovettä. Määritämme koemenettelyllä ammattitaitoisesti koekappaleen prosentuaalisen tilavuudenmuutoksen, vedenimeytymisen sekä tiheyden. 

Betonin vetolujuus on noin 10% sen puristuslujuudesta.  Vetolujuuden avulla voidaan arvioida betonin laatua mm. rakenteesta poratuilla koelieriöillä. KymiLabsilla betonin vetolujuus voidaan määrittää akkreditoidusti standardin SFS 5445 mukaisesti.

Betonin tartuntalujuuden avulla voidaan testata erilaisten  pinnoitteiden tartuntaa alustaansa tai eri materiaalikerrosten tartuntaa toisiinsa. Tartuntavetolujuus tehdään KymiLabsilla akkreditoidusti standardin SFS 5446 mukaisesti.

Veto- ja tartuntavetolujuustestejä voidaan hyödyntää myös työmaalla mm. siltojen vedeneristyksen laadunvarmistuksessa.

Huom. Standardit SFS 5445 ja SFS 5446 ovat yhdistymässä yhdeksi standardiksi SFS 5445. Uusi standardi on lausuntokierroksella.

Määritämme betonin, betonituotteiden ja pinnotteiden kulutuskestävyyden ammattitaitoisesti Böhmen menetelmällä.

Menetelmä perustuu koekappaleen mekaaniseen kuluttamiseen standardin SFS-EN 13892-3 mukaisesti. Koekappaletta kuormitetaan pyörivällä testausradalla, jolle on siroteltu pintaa kuluttavaa standardihionta-ainetta. Hiomisen aiheuttama kuluma määritetään koekappaleen tilavuuden pienenemisenä ja se ilmoitetaan yksikössä 1000 mm3 / 5000 mm2

Betonin korkea pH suojaa teräksiä korroosiolta. Betonin karbonatisoituessa emäksisyys laskee ja raudoitteet ovat ruostumiselle alttiita. Selvitämme rakenteesta irrotetun kappaleen peitekerroksen karbonatisoitumissyvyyden fenoliftaleiiniliuosta indikaattorina käyttäen. Menetelmällä saadaan tieto alkalisuuden riittävyydestä terästen suojaamiseksi. Testaus tehdään standardin EN 14630 mukaisesti. 

Kovettuneen betonin karbonatisoitumiskestävyys määritetään kiihdytetyllä laboratoriotestauksella. Menetelmä perustuu standardien EN 13295 ja SFS-EN 12390-12 mukaisesti karbonatisoitumissyvyyden mittaamiseen kappaleesta, joka on säilytetty normaalin ulkoilman pitoisuutta korkeamassa hiilidioksidipitoisuudessa. Testituloksena saadaan karbonatisoitumissyvyys hallituissa olosuhteissa, joka auttaa päättelemään rakenteen karbonatisoitumiskestävyyttä sen ollessa säälle alttiina. Kiihdytetyn laboratoriokokeen lisäksi vertailukoekappaleita voidaan säilyttää mm. ulko-olosuhteessa. 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin räätälöidään sinulle sopiva koeohjelma!

Prismakoekappaleet ovat tyypillisiä laastien testauksessa, mutta niitä voidaan hyödyntää myös tietynlaisten betonimassojen ja geopolymeerimassojen testauksessa.

Prismakoekappaleet ovat yleensä kooltaan 40mm x 40mm x 160mm ja niistä voidaan testata erilaisia lujuus- ja säänkestävyysominaisuuksia kuten:

 • taivutus- ja puristuslujuus
 • pakkasenkestävyys jäädytys-sulatustestillä

KymiLabsilla tehdään betonituotteiden testausta seuraavien standardien mukaisesti: 

 1. Betoniset päällystekivet SFS-EN 1338
 2. Betoniset päällystelaatat SFS-EN 1339 
 3. Betoniset reunatuet SFS-EN 1340

KymiLabsilla betonituotteiden testaus toteutetaan ammattitaitoisesti ja meillä onnistuvat seuraavat standardienmukaiset testit: 

 • Mitat ja muoto 
 • Suolapakkaskoe 
 • Vedenimeytymisen määrittäminen 
 • Lujuuden määrittäminen 
 • Kulutuskestävyyden mittaaminen Böhme -testillä 
 • Visuaalisten ominaisuuksien arvioiminen 

Tuotetestaus voidaan myös räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti, olethan yhteydessä asiantuntijoihimme!

Betonimassojen suunnittelu ja valmistus

KymiLabsilta voit tilata betonimassojen suunnittelun ja valmistuksen tarpeidesi mukaan. Toteutamme betonikokeet suhteituksesta testaukseen asti lujalla ammattitaidolla.

Koeohjelmaan voidaan sisällyttää tuoreen massan testausta ja koekappaleiden valmistamista kovettuneen betonin testejä varten.

Meillä on myös kokemusta tutkimus- ja kehityspalveluissamme betonin hiilineutraaliuuteen pyrkivien ratkaisujen tutkimisesta ja edistämisestä sekä betonin valmistusreseptin kehittämisestä kiertotalousmateriaaleja hyödyntäen.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin suunnitellaan yhdessä tarpeidesi mukainen koeohjelma!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Puhelin
+358447028425
Sähköposti
Matti.Havuaho@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs

Betonin testauspalvelut, betonin näytteenottopalvelut, kuntotutkimukset

Matti Havuaho
Laboratorioinsinööri
+358447028425
Matti.Havuaho@xamk.fi
Puhelin
+358447028271
Sähköposti
Sami.Huuhtanen@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs

Betonin testauspalvelut, siltatyömaiden laadunvarmistuspalvelut

Sami Huuhtanen
Laboratorioinsinööri
+358447028271
Sami.Huuhtanen@xamk.fi
Puhelin
+358447028254
Sähköposti
Anna.Eskola@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs

Yksikön laadunhallinta ja akkreditointi, standardisointi, betonin ilmahuokosparametrien määritys

Anna Eskola
Laboratorioinsinööri
+358447028254
Anna.Eskola@xamk.fi
Puhelin
+358447028379
Sähköposti
Elli.Tykka@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Kymilabs
Elli Tykkä
Projektipäällikkö
+358447028379
Elli.Tykka@xamk.fi
Sosiaalinen media
Puhelin
+358407368651
Sähköposti
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs
Hanna-Kaisa Koponen
TKI-yksikön johtaja
+358407368651
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi