VAIKOS tuottaa empiiristä tietoa vaikeasti kehitysvammaisten nuorten mahdollisuuksista liikuntaharrastuksiin.

Vammaisilla nuorilla on vähemmän mahdollisuuksia osallistua liikunnallisiin harrastuksiin ja aktiviteetteihin, mikä ei ole kansallisten terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteiden mukaista. Erityisen heikossa asemassa ovat vaikeasti ja syvästi kehitysvammaiset nuoret, joiden osallisuuden mahdollisuuksista liikuntaharrastuksissa ei ole ollut olemassa paljoa tutkimustietoa. Vaikeavammaisten nuorten tilanteen on arveltu johtuvan ennen kaikkea suuresta avustamisen tarpeesta, johon esimerkiksi liikuntapalveluissa ei ole kyetty vastaamaan.

VAIKOS-tutkimusprojektin tarkoituksena on ollut tuottaa empiiristä tietoa näiden liian vähäiselle huomiolle jääneiden nuorten elämästä tarkastelemalla heidän mahdollisuuksiaan osallisuuteen liikuntaharrastuksissa. Tutkimusta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö tieteelliseen liikuntatutkimukseen suunnatuista määrärahoista.

Tutkimuksen kohteena olivat vaikeasti kehitysvammaiset 12-29 -vuotiaat nuoret. Tutkimuksessa selvitettiin, (1) millaiset tekijät edistävät ja estävät vaikeasti kehitysvammaisten nuorten osallisuutta nuorten liikunnallisissa aktiviteeteissa ja (2) millaiset tekijät edistävät heidän mahdollisuuksiaan valita liikunnallisia vapaa-ajan aktiviteettejaan oman kiinnostuksensa mukaan.

Tutkimusaineistoa kerättiin etnografisen havainnointimenetelmän avulla eri puolilla Suomea ja kenttätyön puitteissa haastateltiin nuorten arjen ja harrastustoiminnan kannalta keskeisiä henkilöitä. Etnografista havainnointia tehtiin monipaikkaisesti eri puolilla maata liikuntapaikoilla ja – tapahtumissa, perheissä ja asumispalveluissa.

Tutkimuksessa tuotettiin monipuolista tietoa vaikeasti kehitysvammaisten nuorten osallisuuden ja itsemääräämisen mahdollisuuksista liikunnassa niin, että se on hyödynnettävissä nuoriso- ja liikuntapoliittisessa päätöksenteossa yhdenvertaisuuden lisäämiseksi ja nuorten osallisuutta vaikeuttaviin tekijöihin vaikuttamiseksi.

Tutkimus on tehty vuosina 2019-2022 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toimivan nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenian ja Helsingin yliopiston vammaistutkimuksen laitoksen välisenä yhteistyönä.

 

Tutkimushankkeessa on tuotettu seuraavat julkaisut:

 

Eriksson, Susan (2023, painossa): The Impact of Art and Sensory Experiences on Physical Activities of Young People Affected by Profound Intellectual and Multiple Disabilities. In Prideaux, Simon; Sheikh, Mustapha; Formby, Adam (toim.): Crime, Criminalisation and Injustice. An Interdisciplinary Collection of Revelations. London & USA: Anthem Press. 135-150.

Eriksson, Susan & Saukkonen Eero (2022): Vaikeimmin vammaisten nuorten liikunnallinen osallisuus. Nuorisotutkimusverkosto,/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 241. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. 157 s. Linkki verkkojulkaisuun: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/vaikeimmin_vammaisten_nuorten_liikunnallinen_osallisuus.pdf

Saukkonen, Eero; Eriksson, Susan; Katsui, Hisayo (2021): Vaikeimmin vammaisten nuorten oikeudet ja mahdollisuudet liikuntaan. Teoksessa Pekkarinen, Elina & Schalin, Anton (toim.): Vammaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsen elämää vamman kanssa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja. 2021:4. Helsinki: Valtioneuvosto. 136-149. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163568/Vammaisuus%20ja%20lapsen%20oikeudet.pdf?sequence=1

Eriksson, S. and Saukkonen, E., 2021. Rehabilitation or Leisure? Physical Exercise in the Practice of Physiotherapy with Young Persons with Profound Intellectual and Multiple Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 23(1), pp.295–304. DOI: http://doi.org/10.16993/sjdr.795

Eriksson, Susan (2021): Taide ja höntsäily liikunnallisen inkluusion käytäntöinä. Liikunta & Tiede 2, 27 – 29. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/504166/Rinnakkaistallenne_Taide_ja_hontsaily_liikunnallisen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Eriksson, S., & Saukkonen, E. (2020). Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo muutosvoimana: Nuorten liikuntakulttuurit vammaisuuden lähtökohdasta. Kulttuurintutkimus37(3-4), 103–113. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/92148/58190

Eriksson, Susan, Saukkonen, Eero, Mietola, Reetta, Katsui, Hisayo (2020): Vaikeimmin vammaisten nuorten liikunnan harrastaminen ja eriarvoinen osallisuus. Teoksessa Kokkonen, Jouko, Kauravaara, Kati (toim.): Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro. 175. Jyväskylä: Liikuntatieteellinen seura.  94-113. https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/julkaisut/eriarvoisuuden-kasvot-liikunnassa/eriarvoisuuden-kasvot-liikunnassa-artikkelikokoelma.pdf

Lisätietoja

Erikoistutkija

Susan Eriksson, YTT

Gsm: 040 – 684 7702

e-mail: susan.eriksson@xamk.fi

 

Tutkija

Eero Saukkonen, VM

Gsm: 050 – 598 4157

e-mail: eero.saukkonen@helsinki.fi

Faktat

Vaikeasti kehitysvammaisten nuorten mahdollisuudet osallisuuteen nuorten urheiluaktiviteeteissa (VAIKOS)

01.06.2019 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopiston vammaistutkimuksen laitos

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 397 129 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö