Energiantuotantolaitosten sivuainevirroista uutta liiketoimintaa.

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hanke on Tapio Oy:n, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke. Tapio Oy vastaa ja koordinoi hankkeen toteutusta sekä toimintamallin ja paikkatietoratkaisun laatimista tuhkan hyötykäyttöön.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu osallistuu paikkatietosovelluksen laadintaan ja seuraa Etelä-Savossa pilotoitavien kohteiden ympäristövaikutuksia ja kohteissa käytettävien energiantuotantolaitosten tuhkien laatua. Suomen metsäkeskus vastaa tuhkaan liittyvän yritysneuvonnan vahvistamisesta maakunnissa ja valtakunnallisesta jalkauttamisesta oman yritysneuvojaverkoston kautta. Hanke toteutetaan yhteistyössä lämpö- ja voimalaitosten sekä tuhkan hyötykäyttäjien kanssa.

tuhkat hyötykäyttöön kustannustehokkaasti

Lämpö- ja voimalaitosten tuhkan hyötykäyttöpotentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Edelleen osa tuhkista päätyy kaatopaikoille aiheuttaen tuhkan tuottajille lisäkustannuksia. Suomessa tuhkaa syntyy vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia. Hankkeen tavoitteena on saada lämpö- ja voimalaitosten eri tuhkajakeet hyötykäyttöön kustannustehokkaasti ja niin, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo.

Hankkeessa laaditaan toimintamalli, jonka avulla tuhkan tuottaja osaa pitää eri tuhkajakeet erillään ja löytää tuhkan eri jakeille parhaat mahdolliset hyötykäyttäjät niin, että tuhkasta saadaan eniten lisäarvoa ja kaatopaikalle menevä tuhkan määrä minimoituu. Toimintamallissa kehitetään paikkatietoratkaisu tuhkan tuottajien, terminaalien ja hyötykäytön sijainnin kuvaamiseen. Tätä voi hyödyntää kannattavuustarkasteluissa sekä tuhkan käytön jäljitettävyydessä, liiketoiminnan suunnittelussa ja seurannassa.

tuloksena lisäarvon kasvattaminen

Hankkeessa lisätään toimijoiden tietoa tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksista sekä parannetaan yritystoiminnan ja liiketoiminnan edellytyksiä. Tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksia parannetaan tuhkaan liittyvän yritysneuvonnan vahvistamisella sekä toteuttamalla tuhkaa tuottaville yrityksille nykytilan analyysi yritysneuvonnan yhteydessä. Hankkeessa kartoitetaan tuhkan nykyistä tuotantoa ja hyötykäyttöä. Toimintamallia ja paikkatietoratkaisua pilotoidaan. Myös tuhkan ympäristövaikutuksia seurataan pilotoitavilla lannoituskohteilla.

UUSI TUHKAOPAS TUHKAN VASTUULLISEEN HANKINTAAN JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMISEEN

Tuhkan hyötykäytön tehostaminen lisää ekologista kestävyyttä ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Arvokkaan tuhkan tehokas ja vastuullinen hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä osaamista tuhkan ympäristövaikutuksista ja ymmärrystä tuhkaliiketoiminnasta. Tuhka osana kestävää liiketoimintaa -oppaaseen on koottu keskeisin tuhkaan liittyvä tietous tuhkan tuottajille ja käyttäjille. Lue koko tiedote.

Tuhkan käytöllä uutta liiketoimintaa ja ilmastohyötyjä

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa pyritään löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuhkan käytölle. Tällä hetkellä hyvälaatuista puu- ja turvetuhkaa ohjautuu kaatopaikoille, vaikka sitä voisi hyödyntää metsänlannoitteena ja metsäteiden rakennusaineena. Tuhka on vastuullisesti käytettynä erinomainen kiertotalouden materiaali ja sillä voidaan lisätä metsien hiilinieluja. Hankkeessa on julkaistu tuhkan tuottajille ja hyödyntäjille Tuhkan hyötykäyttö metsätaloudessa -esite, johon on koottu tietoa tuhkan hyödyntämisestä metsätaloudessa. Lue koko tiedote.

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -seminaari 18.11.2021

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -seminaarissa 18.11.2021esiteltiin tuhkan hyödyntämisen toimintamalli, tuhkan ympäristövaikutuksia sekä hankkeessa toteutettujen yrityskäyntien tulokset. Esillä oli myös Motivan materiaalitori. Yritysten puheenvuoroissa kerrottiin tuhkan hyödyntämisestä heidän näkökulmastaan. Lue lisää ja tutustu esityksiin.

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hanke

Hankkeen vuosiraportti 2021

Hankkeen vuosiraoprtin liite: Ympäristöseurantojen tuloksia

Lisätietoja

Riina Tuominen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 637 1482
riina.tuominen(at)xamk.fi

Juha Vihavainen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkimusinsinööri
p. 040 183 9065
juha.vihavainen(at)xamk.fi

Marleena Tirkkonen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkimusinsinööri
p. 050 572 4564
marleena.tirkkonen(at)xamk.fi

Tommi Tenhola
Tapio Oy
ympäristötalouden asiantuntija
p. 0400 981 652
tommi.tenhola(at)tapio.fi

Marko Ämmälä
Suomen metsäkeskus
yrityspalveluiden asiantuntija
p. 029 432 4714
marko.ammala(at)metsakeskus.fi

Tietosuojaseloste

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta, Tapion hankesivut

Faktat

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta

01.09.2019 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Tapio Oy

Osatoteuttajat: Suomen metsäkeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon Energia Oy, Kuopion Energia Oy, Bioenergia ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 370 490 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 136 957 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta