Energiantuotantolaitosten sivuainevirroista uutta liiketoimintaa.

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hanke oli Tapio Oy:n, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke. Tapio Oy koordinoi hankkeen toteutusta sekä toimintamallin ja paikkatietoratkaisun laatimista tuhkan hyötykäyttöön.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu osallistui paikkatietosovelluksen laadintaan ja seurasi Etelä-Savossa pilotoitavien kohteiden ympäristövaikutuksia ja kohteissa käytettävien energiantuotantolaitosten tuhkien laatua. Suomen metsäkeskus vastasi tuhkaan liittyvän yritysneuvonnan vahvistamisesta maakunnissa ja valtakunnallisesta jalkauttamisesta oman yritysneuvojaverkoston kautta. Hanke toteutettiin yhteistyössä lämpö- ja voimalaitosten sekä tuhkan hyötykäyttäjien kanssa.

tuhkat hyötykäyttöön kustannustehokkaasti

Lämpö- ja voimalaitosten tuhkan hyötykäyttöpotentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Edelleen osa tuhkista päätyy kaatopaikoille aiheuttaen tuhkan tuottajille lisäkustannuksia. Suomessa tuhkaa syntyy vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia. Hankkeen tavoitteena oli kehittää lämpö- ja voimalaitosten eri tuhkajakeiden hyötykäyttöä kustannustehokkaasti ja niin, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo.

Hankkeessa laadittiin toimintamalli, jonka avulla tuhkan tuottaja osaa pitää eri tuhkajakeet erillään ja löytää tuhkan eri jakeille parhaat mahdolliset hyötykäyttäjät niin, että tuhkasta saadaan eniten lisäarvoa ja kaatopaikalle menevä tuhkan määrä minimoituu. Toimintamallissa kehitettiin paikkatietoratkaisu tuhkan tuottajien, terminaalien ja hyötykäytön sijainnin kuvaamiseen. Tätä voi hyödyntää kannattavuustarkasteluissa sekä tuhkan käytön jäljitettävyydessä, liiketoiminnan suunnittelussa ja seurannassa.

tuloksena lisäarvon kasvattaminen

Hankkeessa lisättiin toimijoiden tietoa tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksista sekä parannetaan yritystoiminnan ja liiketoiminnan edellytyksiä. Tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksia parannettiin tuhkaan liittyvän yritysneuvonnan vahvistamisella sekä toteuttamalla tuhkaa tuottaville yrityksille nykytilan analyysi yritysneuvonnan yhteydessä. Hankkeessa kartoitettiin tuhkan nykyistä tuotantoa ja hyötykäyttöä.  Tuhkan ympäristövaikutuksia seurattiin pilotoitavilla lannoituskohteilla.

UUSI TUHKAOPAS TUHKAN VASTUULLISEEN HANKINTAAN JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMISEEN

Tuhkan hyötykäytön tehostaminen lisää ekologista kestävyyttä ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Arvokkaan tuhkan tehokas ja vastuullinen hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä osaamista tuhkan ympäristövaikutuksista ja ymmärrystä tuhkaliiketoiminnasta. Tuhka osana kestävää liiketoimintaa -oppaaseen on koottu keskeisin tuhkaan liittyvä tietous tuhkan tuottajille ja käyttäjille.

Tuhkan käytöllä uutta liiketoimintaa ja ilmastohyötyjä

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa pyrittiin löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuhkan käytölle. Tällä hetkellä hyvälaatuista puu- ja turvetuhkaa ohjautuu kaatopaikoille, vaikka sitä voisi hyödyntää metsänlannoitteena ja metsäteiden rakennusaineena. Tuhka on vastuullisesti käytettynä erinomainen kiertotalouden materiaali ja sillä voidaan lisätä metsien hiilinieluja. Hankkeessa on julkaistu tuhkan tuottajille ja hyödyntäjille Tuhkan hyötykäyttö metsätaloudessa -esite, johon on koottu tietoa tuhkan hyödyntämisestä metsätaloudessa.

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -seminaari 18.11.2021

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -seminaarissa 18.11.2021 esiteltiin tuhkan hyödyntämisen toimintamalli, tuhkan ympäristövaikutuksia sekä hankkeessa toteutettujen yrityskäyntien tulokset. Esillä oli myös Motivan materiaalitori. Yritysten puheenvuoroissa kerrottiin tuhkan hyödyntämisestä heidän näkökulmastaan. Lue lisää ja tutustu esityksiin.

 

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -loppuwebinaari 25.11.2022

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -loppuwebinaarissa 25.11.2022 esiteltiin hankkeen keskeiset tulokset. Lue lisää ja tutustu esityksiin.

 

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hanke

Hankkeen vuosiraportti 2021

Hankkeen vuosiraportin liite: Ympäristöseurantojen tuloksia

Hankkeen loppuraportti 2022

Lisätietoja

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimusryhmäpäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Tietosuojaseloste

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta, Tapion hankesivut

Faktat

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta

01.09.2019 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Tapio Oy

Osatoteuttajat: Suomen metsäkeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon Energia Oy, Kuopion Energia Oy, Bioenergia ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 370 490 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 161 957 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta