Hankkeessa kehitetään kotihoidon vetovoimaisuutta niin, että kotihoidon työntekijöiden työurat jatkuvat ja kiinnostus alalle hakeutumiseen lisääntyy.

Kotihoidon palvelujen tarve kasvaa ikääntyvän väestön myötä. Asiakkaat ovat yhä monisairaampia ja heidän palvelutarpeensa on yhä laajempi. Kotihoidon työn sisältö on muuttunut entistä moninaisemmaksi ja laaja-alaista osaamista vaativaksi. Lisäksi korona on tuonut lisäkuormitusta ja uusia vaatimuksia myös kotihoitoon. Kotihoito on uudistumishaasteen edessä.

Alalla on jatkuva tarve uusista alan ammattilaisista. Mediasta muodostuva kuva korostaa työn raskaita puolia; työn hyvät ja palkitsevat puolet unohtuvat. Tämä heikentää alalle hakeutumista.

Ammattitaitoinen ja työssään hyvinvoiva henkilöstö on kotihoidon tärkein voimavara. Työhyvinvointi vähentää sairauspoissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta. Asiakkaille työhyvinvointi näkyy laadukkaana palveluna.

Kotihoidon työelämän kehittäminen

Vetovoimainen kotihoito -hanke toteutetaan päätoteuttajan eli Essoten alueella Essoten sekä Xamkin, Diakin ja Esedun voimin. Myös Pieksämäen kaupunki ja kotihoito ovat yhteistyökumppaneina.

Hanke pureutuu kotihoidon haasteisiin työntekijöiden näkökulmasta. Kotihoidon lähiesimiehet ja muu henkilöstö on avainasemassa hankkeen kehitystyössä. Toimenpiteet ja kokeilut lähtevät heidän käytännön kokemuksistaan ja tarpeistaan. Onnistuneita kokeiluja mallinnetaan laajemmin käytettäväksi.

Alasta kiinnostuneita opiskelijoita on mukana hankkeen tarpeisiin toteutettavien opinnäytetöiden ja kehittämistehtävien kautta.

TAVOITTEET

Tavoitteena on kehittää kotihoidon veto- ja pitovoimaa. Tämä edellyttää

  • työhyvinvoinnin,
  • osaamisen ja koulutuksen,
  • laadun,
  • tuottavuuden sekä
  • resurssien käytön systemaattista kehittämistä yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.

Tavoitteisiin sisältyy viestinnän ja teknologian hyödyntämisen kehittäminen.

XAMKIN TOTEUTUKSEN OSA-ALUEET

Työhyvinvoinnin parantaminen edellyttää kotihoidon henkilöstön osallistumista tilanteen kartoitukseen sekä toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa on kartoitettu työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja aloitettu niiden pohjalta ensimmäisiä kokeiluja. Työhyvinvointia ja tuottavuutta lisätään kehittämällä erityisesti psyykkistä työhyvinvointia ja kognitiivista ergonomiaa. Palautumisen ja eri elämänalueiden tasapainon parantamisen keinoja kartoitetaan ja kokeillaan eri tasoilla (yksittäiset työntekijät, työyksiköt, organisaatio).

Keväällä 2021 on toteutettu yhteistyössä Essoten kanssa työpajasarja, jossa kunkin alueen kotihoidon työntekijät ovat käsitelleet itselleen tärkeimpiä työhyvinvoinnin osa-alueita. Aiheet pohjautuivat Essotessa toteutettuun Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksiin. Työpajojen tulokset auttavat kohdentamaan työyksiköiden kehittämistoimia sekä tekemään organisaatiotason kehitystyötä.

Myös syksyllä alkanut itse- ja yhteisöohjautuvuuspilotti jatkuu tämän vuoden ajan.

2021 toteutetaan myös kotihoidon lähiesihenkilöille räätälöity tiedolla johtamisen täydennyskoulutus. Keväällä alkaneen koulutuksen sisältö perustuu NHG:n työpajasarjan tuloksiin sekä kotihoidon lähiesihenkilöiden esiin nostamiin tarpeisiin. Koulutuksessa otetaan huomioon käytössä olevat tiedolla johtamisen työkalut. Syksyllä Pieksämäen ja Essoten osuudet eriytyvät omiksi osioikseen erilaisten tarpeiden vuoksi. Koulutuksella pyritään tehostamaan saatavilla olevan tiedon käyttöä niin, että ajanhallinta ja työhyvinvointiin paneutuminen parantuvat.

Katso tästä muiden osatoteuttajien sivut

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu 

Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak

Lisätietoja

Sari Saukkonen

projektipäällikkö

040 6834496

sari.saukkonen(at)xamk.fi

Hankkeessa julkaistua

Mitä merkitystä kotihoidolla on? Millaista työ kotihoidossa on?

Kotona kohdataan

Selvitimme kotihoidon työntekijöiden ja esimiesten näkemykset työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Hyvä työilmapiiri tehdään porukalla

Mitä yhteistä on kotihoidon, pelastuksen ja ensihoidon työssä?

Jaksaa, jaksaa – miten jaksat?

Työ kotihoidossa kuormittaa aivoja. Kokosimme vinkkejä kognitiivisen ergonomian hallintaan.

Kotihoidon_työ_on_aivotyötä_Pro_Terveys

Vanhustyön työelämää kehitetään niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Hyvää työtä! Sosiaalista kestävyyttä vanhuspalvelualalla

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen saattaa olla ajoittain melkoinen palapeli koottavaksi.

Sovita työ elämäsi palapeliin

 

Miten männöö? Kotihoidon työntekijät nostavat esiin asioita, joista saa työn iloa.

Vastuu ja vapaus innostavat kotihoidon työssä

Ajankohtaista

Kotihoidossa tapahtunutta – vuosi 2020

Vetovoimainen kotihoito –hankkeen käynnistyessä teimme innostuneesti suunnitelmia lukuisista erilaisista tapaamisista: hanketiimin palavereita, vapaamuotoisia yhteisessä tilassa työskentelyn päiviä ja työntekoa siellä, missä on mahdollisuus kohdata kotihoidon työntekijöitä. Työpajoja ja tapaamisia kotihoidon työntekijöiden ja esihenkilöiden kanssa. Ihmisten kohtaaminen, keskustelu ja yhdessä tekeminen nähtiin tärkeäksi. Kuinkas siinä kävikään? Emme päässeet alkua pitemmälle, kun koronapandemia levisi maailmalla ja jouduimme...

Onni on vanheta – vanhustenviikon somehaaste

         Vanhusten viikkoa juhlitaan 4.-11.10.2020. Viikon teemana on Onni on vanheta. Haastamme Sinut mukaan Vanhustenviikon somekampanjaan! Parhaimmat postaukset palkitaan! Haluamme kuulla ja nähdä Sinun onnen hetkiäsi työssäsi tai opinnoissasi vanhustyön ja kotihoidon parissa.   Somehaasteen tavoitteena on: • Saada vanhustyötä tekevien ja sitä opiskelevien ääni kuuluviin. • Viestiä positiivisesti vanhustyöstä ja sen...

Kotihoitoa kehitetään nyt työntekijöiden kanssa

Kotihoidossa puhaltavat muutoksen tuulet monesta suunnasta Tämä päivä alkoi yllättävän innostavasti neljän eri puolilla Suomea toteutettavan hankkeen verkostoitumispalaverilla. Jokaisella hankkeella tavoitteena on kehittää kotihoitoa niin, että työntekijät voivat hyvin ja alan vetovoima uravalintana kasvaa. Yhteisten tavoitteiden lisäksi meiltä löytyi samanlaisia ratkottavia haasteita, ja samansuuntaisia lähestymistapoja. Painotukset ovat osin erilaiset, mutta se on rikkaus. Yhtenä erittäin...

Faktat

Vetovoimainen kotihoito - Tehdään hyvä arki yhdessä

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Muut kumppanit: Pieksämäen kaupunki

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1301513 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 174160 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta