Lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyystietouden tukeminen

tavoitteet

Tämän hankkeen toimenpiteet tukevat lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyystietoutta sekä kontakteja työelämään. Tavoitteena on edistää lukioiden työelämälähtöisyyttä ja aktiivista yhteistyötä lukion ulkopuolisten toimijoiden knassa. Lisäksi vahvistetaan lukioiden yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja uudenlaista johtamiskulttuuria ja opettajuutta.

toimenpiteet

YES Etelä-Savon tehtävänä on toimia alueellisena toiminnan koordinoijana ja huolehtia siitä, että hankkeen toimenpiteet toteutuvat alueellisesti. YES Etelä-Savo toimii operativiisena toiminnan järjestäjänä yhdessä Mikkelin ja Pieksämäen lukion kanssa sekä toimii verkottajana ja koolle kutsujana YES Tiimissä. Toimimme viestinviejänä päätoteuttajan ja lukioiden välillä. Lukio valitsee tavoitteiden mukaisesti sopivia malleja kaikkiin tavoitteisiin. Xamkin tehtävä osatoteuttajana on valmentaa ja kehittää sovittuja malleja hankesuunnitelman mukaisesti.

Esimerkiksi ensimmäisen tavoitteen toteuttamiseksi käytössä ovat seuraavat mallit: YES lukiotreffit, YES Urapolkutreffit, Lukio TET, NY Vuosi Yrittäjänä, Mentorointimalli, YES kummit, Nivelvaiheen vahvistaminen ja sujuvoittaminen. Yrittämäisen toimintakulttuurin kehittämisessä voidaan toteuttaa johtajuuden ja opettajuuden kehittämistä, opettajien ja johdon valmennusta, tiimien luomista ja oppilaskuntatoiminnan vahvistamista esimerkiksi.

tulokset

Hankkeessa on kehitetty toimintamalleja, joiden avulla lukiolaisten ja lukioiden työelämäyhteydet lisääntyvät ja toimintakulttuuri kehittyy yrittäjämäisemmäksi, vuoropuhelu ja yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa kasvaa. Toimintamallit linkitetään osaksi lukioiden toimintakulttuuria. Lukioiden opsit sisältävät yrittäjyyttä ja työelämää tukevia kokonaisuuksia. Toimintamallit dokumentoidaan. Hankkeen aikana on luotu ja pilotoitu Lukion työelämätarjotin, joka pitää sisällään työelämää ja yrittäjyyttä tukevia kurssikokonaisuuksia.

Lisätietoja

Maisa Kantanen
Projektipäällikkö
p. 040 569 7899
maisa.kantanen(at)xamk.fi

Faktat

YES - lukiot työelämään

01.04.2016 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: YES ry

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen Yrittäjät/YES Varsinais-Suomi, Cursor Oy/YES Kotka-Hamina, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda/YES Keski-Uusimaa, Vaasan kaupunki/YES Pohjanmaa, Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut/YES Pohjois-Pohjanmaa

Muut kumppanit: Etelä-Savon Yrittäjät

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 830 220 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 94 170 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta