Yhessä! Edistämme yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä sekä vahvistamme sujuvia siirtymiä koulutuksesta työelämään.

Tavoitteet

Toisen asteen koulutuksen merkityksen on osoitettu olevan keskeinen nuoren elämänkaaressa ja vaikuttavan yhteiskuntaan kiinnittymisen ja syrjäytymisen dynamiikkaan. Koulutuksella on tärkeä merkitystä myös nuoren kasvuyhteisönä ja vertaistoiminnan areenana. Oppilaitokset ovat raportoineet tarpeesta löytää uusia keinoja nuorten kokemaan yksinäisyyteen ja jaksamisen ongelmiin.

Hankkeessa kehitetään yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön sisältöjä Etelä-Savon alueen toisen asteen oppilaitoksissa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Kohderyhminä ovat lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittämisellä voidaan edistää nuorten vertaistoimintaa, kohtaamisen kulttuuria, kokonaiskoulupäivän sisältöjä, järjestöyhteistyötä ja vähentää nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä vahvistaa sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.

Toimenpiteet

Pilotoidaan ja juurrutetaan nuorten ohjatun vertaisryhmätoiminnan malli toisen asteen oppilaitoksiin. Toimintamallissa yhteisöpedagogiopiskelijat koulutetaan toimimaan nuorten omaehtoisten toimintaryhmien ohjaajina. Ohjatussa vertaisryhmätoiminnassa nuoret ideoivat uusia tapahtumia, kehittävät koulun sisältöjä ja opiskelijakuntatoimintaa, suunnittelevat omia projekteja tai suorittavat opintotehtäviä yhteisöllisesti ja ohjauksessa. Vertaisryhmätoiminnalla tuetaan nuorten kasvua. Hankkeessa lisätään myös aikuisohjaajien määrää ja tukea oppilaitoksissa.

Omaehtoisen vertaisryhmätoiminnan rinnalla kehitetään nuorille suunnattua asiatuntijavetoista ryhmätoimintaa, järjestetään koulutuksia nuorten elämäntaitojen, itsetunnon ja esiintymistaitojen vahvistamiseen sekä voimavarojen löytämiseen.

Ryhmätoimintaan sisällytetään järjestöverkoston ja vapaaehtoistyön toimintamuotoja osaksi kokonaiskoulupäivää. Lisäksi järjestetään nuorten kohtaamiseen ja ohjaukseen liittyviä kehittämis- ja kouluttautumiskokonaisuuksia opettajille ja muulle henkilöstölle.

Tulokset

Hankkeessa kehitetään uusia, tukevia ja joustavia toimintatapoja, jotka vahvistava nuorten elämäntaitoja ja poistavat yksinäisyyttä toiselle asteelle sekä työelämään siirryttäessä. Opintojen keskeyttämiset vähenevät. Hankkeiden, järjestökentän ja koulutusinstituutioiden välinen uudistunut toimintakulttuuri tukee nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä.

 

Lisätietoja

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, projektipäällikkö, Juvenia, puh. 040 545 1608, anna-liisa.hannikainen-uutela(at)xamk.fi

Sanna-Mari Pöyry, TKI-asiantuntija, Juvenia, puh. 040 192 7974, sanna-mari.poyry(at)xamk.fi

Katri Schadewitz, TKI-asiantuntija, Juvenia, puh. 040 352 3755, katri.schadewitz(at)xamk.fi

Ajankohtaista

oppilaskunnan huoneen ja opiskelijoiden rauhoittumistilan ovi

Koulunuorisotyö ei ole vain leikkimistä

Viime vuosina monet kouluhyvinvointitutkimukset ovat tuoneet esille huolen nuorten jaksamisesta toisella asteella. Erityisesti pinnalla ovat olleet erilaiset mielenterveyden pulmat sekä uupumus. Ei kuulosta hyvälle, jos tulevaisuuden toivomme ovat jo ennen työelämään siirtymistä väsähtäneitä. Koulut ja kunnat ovat ottaneet nuorten huolet onneksi melko tosissaan ja alkaneet tehdä tilanteelle jotakin. Tutkin juuri valmistuneessa opinnäytetyössäni Mikkelin toisen asteen...

Yhessä!-hanke onnistuneesti päätökseen

Yhessä!-hanke saatettiin päätökseen 30. kesäkuuta 2020. Tavoitteet osallistujamäärien ja yhteisöpedagogiopiskelijoiden opintopisteiden suhteen ylitettiin reilusti. Hankkeeseen osallistui yli 600 nuorta/työntekijää eri oppilaitoksista, kun tavoitteena oli 400. TKI-opintopisteitä karttui 112,5 tavoitteen ollessa 95. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin ruotsalaisen Fryshuset-järjestön ja hankkeessa työskennelleen saksalaisen vaihto-opiskelijan kanssa. Hankesuunnitelmaan oli asetettu tavoitteeksi järjestöyhteistyön kehittäminen osaksi kokonaiskoulupäiviä. Järjestöissä aktiiviset toimijat ovat usein...

Yhteisöllisyys, perheen tuki ja oppilaitosnuorisotyöntekijä siivittävät 2. asteen opinnot maaliin

Yhessä!-hankkeen väkeä osallistui 27.5.2020 Zoomi-hankkeen alueelliseen webinaariin Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään. Tilaisuus oli Pohjois-Suomen alueellinen tilaisuus, mutta teemat olivat yhteisiä kaikille opiskelijoiden ohjaajille. Yliopistonlehtori Leena Penttinen puhui ohjauksen merkityksestä nuoren toimijuuden muodostumisessa. 2. asteella opiskeleva nuori pohtii tulevaisuutta ja valintoja läpi opintoputken. Valitsemisen mahdollisuus on vapauttavaa, valitsemisen pakko ahdistaa. Nuori tarvitsee kuuntelevaa...

Nuorisotyötä pitää sanoittaa – Yhessä!-hankkeen terveiset Avin nuorisoalan etäseminaarista

Yhessä!-hankkeen työntekijät osallistuivat 6.5.2020 Lounais-Suomen aluehallintoviraston järjestämään nuorisotyön arviointia ja sanoittamista käsittelevään etäseminaariin Nuorisotyön kuumia perunoita. Seminaarissa kuultiin ja nähtiin videoesityksiä, joissa pohdittiin, miksi nuorisotyön arviointia ja sanoittamista tarvitaan. Esitykset vahvistivat käsitystä siitä, että oppilaitosnuorisotyön sanoittaminen ja vaikutusten osoittaminen on tärkeää. Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan johtaja Henni Axelin korosti kommenttipuheenvuorossaan nuorisotyön sanoittamisen tärkeyttä,...

Muutoksen ja oppimisen aika

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 2/2020   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin uusi työelämän oppimis- ja uraohjausympäristö Juvenia Akatemia on kevään 2020 aikana tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintojaksoja työelämässä. Juvenia Akatemiassa opiskelijat työskentelivät nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian tutkijoiden rinnalla ja näin osallistuivat Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen pilottiin, jossa noin 20 opiskelijalle tarjoutui ainutlaatuinen mahdollisuus verkostoitua ja saada...

Faktat

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa

01.04.2018 – 31.03.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon ammattioppilaitos (Esedu), Ammattiopisto SAMIedu, Mikkelin lukio, Savonlinnan lyseon lukio, Pieksämäen lukio, Estery ry:n Hyvä pomppu-hanke, Meijän Mikkeli -hanke ja ESLI ry:n Minä uskallan-hanke.

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 408 910 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto