Hankkeessa tuotettiin kliinisen ydinosaamisen arvioinnin malli ja menetelmiä, millä varmistetaan valmistuvien sairaanhoitajien ammatillinen osaaminen.

Hankkeen tarkoituksena oli parantaa sairaanhoitajan pätevyyden tuottavan koulutuksen laatua kehittämällä ydinosaamisen arviointia. Sairaanhoitajakoulutuksessa ei ole aikaisemmin ollut käytössä valtakunnallisesti yhdenmukaisia arviointimenetelmiä ja siten osaamisen tasalaatuisuuden varmistaminen ei ole ollut mahdollista. Hankkeessa oli mukana kaikki 20 ammattikorkeakoulua, joissa on sairaanhoitajatutkintoon johtavaa koulutusta.

Hankkeessa tarkennettiin vuonna 2015 laadittuja sairaanhoitajan osaamisvaatimuksia, sekä tuotettiin sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen ydinosaamisen ohjauksen arviointimalli ja menetelmiä. Arviointimallissa osaamisen ohjaamiseksi ja arvioimiseksi tuotettiin kahdeksan kliinisen ydinosaamisen koetta ja Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe, jonka opiskelija tekee ennen valmistumista. Mallin mukaan opiskelijan osaamisen kehittymistä seurataan koko koulutuksen ajan ja kokeista saadun palautteen avulla osaamisen kehittymistä tuetaan ohjauksella. Arviointimenetelmät integroidaan osaksi sairaanhoitajaksi, kätilöksi, terveydenhoitajaksi ja ensihoitajaksi opiskelevien ammatillisia opintoja ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisesti.

Sairaanhoitajan valtakunnalliset kokeet otetaan vaihdellen käyttöön vuoden 2021 aikana eri ammattikorkeakouluissa. Hankkeessa kehitetyt arviointisisällöt ja -menetelmät tekevät näkyväksi sairaanhoitajan keskeisen osaamisen ja edistävät opiskelijoiden joustavaa siirtymistä työelämään. 

Lisätietoa: https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/

Lisätietoja

Paula Mäkeläinen, projektipäällikkö, yliopettaja, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Xamk, paula.makelainen@xamk.fi

Hankkeen blogi (Savonia amk): https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/

Faktat

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen

01.06.2018 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Savonia amk

Osatoteuttajat: Arcada, Diak, Jamk, Karelia amk, Lapin amk, Centria amk, Hamk, Kajaanin amk, Lab, Laurea, Oamk, Samk, SeAMK, Turku amk, Metropolia, Novia, Tampereen amk, Vamk, Xamk,

Muut kumppanit: Suomen sairaanhoitajaliitto ry, Tehy ry, Lääkehoidon opetuksen kehittämisen kansallinen asiantuntijaryhmä (LOKKA), Hallintoylihoitajien verkosto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 035 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 35 103 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Erityisavustus