Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on käynnistänyt Järvikalan jäljet -hankkeen, jossa kehitetään ja pilotoidaan mobiilijärjestelmä sisävesikalastajien saalistietoilmoituksen tekemiseen. Järjestelmää voidaan samalla hyödyntää kestävän kalastuksen ja jäljitettävyyden todentamiseen.

Uuden kalastuslain mukaan saalistietojen ilmoittaminen sisävesiltä on pakollista kaupallisille kalastajille. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan mobiilijärjestelmä, jonka avulla kalastaja voi antaa saalistiedot helposti suoraan viranomaisten tietokantaan.

Kalastuksen kestävyyden todentamiselle on selkeä tarve lähitulevaisuudessa. Tätä tarvitaan kaupallisen kalastuksen edistämiseen ja kotimaan kalakaupan sekä viennin tukemiseen. Suomessa sisävesikalastuksen ja pienimuotoisen rannikkokalastuksen kalakantojen kestävyyden ja pyynnin määrien todentamiseen ei vielä ole toimintatapoja tai järjestelmiä. Hankkeessa vertaillaan kestävän kalastuksen järjestelmiä ja niiden sopivuutta tarkasteltavaan sisävesien ammattikalastukseen sekä näiden järjestelmien tietotarpeita. Vertailun tuloksena annetaan suosituksia jatkotoimenpiteistä.

Hankkeessa kehitetään edelleen ammattikorkeakoulun aikaisemmin kehittämää Järvikala.fi –järjestelmää. Tämän RFID- ja mobiiliteknologiaan perustuvan seurantajärjestelmän kautta kuluttaja saa tiedon kalaerän kulusta ja lämpötilasta sen siirtyessä toimitusketjun eri vaiheisiin. Samaan järjestelmään kehitetään tässä hankkeessa uusi ominaisuus saalistiedon välittämiseksi viranomaisille. Myös kestävän kalastuksen tiedonvälitys suunnitellaan tämän järjestelmän yhteyteen. Näin mobiilijärjestelmää käyttävä kalastaja voisi valita, käyttääkö hän sitä saalistietoilmoituksen tekemiseen, kestävyyden todentamiseen, jäljitettävyystiedon antamiseen toimitusketjussa tai kaikkiin näihin toimintoihin.

Maaliskuussa 2017 alkanutta Xamkin hallinnoimaa hanketta rahoittaa Pohjois-Savon ELY-keskus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Toteutuksessa on mukana Luonnonvarakeskus. Hanke päättyy 31.10.2018.

Lisätietoja: www.xamk.fi/jarvikalanjaljet