Kehitämme luovia menetelmiä ja liiketoimintaa.

Autamme muita löytämään luovien alojen energisyyden.

Ajattelemme käyttäjälähtöisesti ja tuemme innovaatioiden kehitystä alasta riippumatta.

Luovan talouden tutkimusyksikkö palvelee alueen kehittäjiä, yrityksiä ja koulutusyhteisöä alasta riippumatta.

Tuotamme ratkaisuja monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelumme yhdistävät luovan talouden ja muiden alojen ammattilaisia.

Tavoitteemme on etsiä tulevaisuuden kilpailukykyä ja hyvinvointia luovuuden ja monialaisuuden avulla.

Yksikkö on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun digitaalinen talous -vahvuusaluetta.

Luovan talouden tutkimusryhmät

 • Palvelumuotoilu, pelillisyys ja luovat menetelmät
 • Luova liiketoiminta ja johtaminen sekä alojen väliset arvoverkostot

Luovan talouden teemaryhmät

 • Kestävä muotoilu ja biotuotemateriaalit
 • Kulttuuriperintö ja -hyvinvointi
 • Koulutuksen kehittäminen

empaattinen design | kestävä muotoilu | kokemuksellisuus | kulttuurihyvinvointi | ennakointi | data-analytiikka | digitaalinen tasa-arvo | living lab

Mitä luovat alat ovat?

Aineettoman lisäarvon rooli on vahva kilpailutekijä alasta riippumatta. Luovilla aloilla on kyky ilmentää ja ilmaista arvoja, käsitteitä ja merkityksiä. Kestävä kehitys, sosiaalinen hyvinvointi ja eettisyys korostuvat ihmisten arvojen ja asenteiden muuttumisen myötä.

Lue lisää

Strategia

LUOVAT MENETELMÄT


Luovan talouden muiden alojen innovatiivisuutta kiihdyttävän vaikutuksen kasvattaminen

 

Tavoite

 

LUOVA LIIKETOIMINTA


Kulttuurin ja luovan talouden liiketoiminnan kasvu

 

LUOVAT MENETELMÄT

Toimintaa keskittyy pääosin aineettoman suunnittelun strategiseen menetelmä-
kehitykseen ja sen soveltamiseen.

 

Toiminta

LUOVA LIIKETALOUS

Toiminta keskittyy pääosin yritysverkosto-toimintaan ja yrittäjäsparraukseen sekä luovan talouden ja tapahtuma-alan liiketoimintakehittämiseen.

LUOVAT MENETELMÄT


Toimenpiteiden kautta kehitettävät ja sovellettavat menetelmät:

 • Ennakointi- ja kuvitteluosaaminen
 • Datan louhinta ja tiedon elämyksellisyys
 • Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja palvelumuotoilumenetelmät
 • Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut
 • Uusiutuvien tai kiertotalousmateriaalien biotuotemuotoilu
 • Luovat- ja taidemenetelmät

 

Kehitys

LUOVA LIIKETALOUS


Toimenpiteiden kautta toiminnallisesti keskitytään:

 • Luovaan yrittäjyyteen ja osaamiseen
 • Kulttuurihyvinvoinnin menetelmiin ja hyvinvoinnin rakenteelliseen yhteistyöhön
 • Kulttuuri- ja matkailualojen tuotteisiin

LUOVAT MENETELMÄT

Toiminnan kautta syntyvät tutkimuspainotukset:

 • Käyttäjälähtöinen ja ihmiskeskeinen suunnittelu​​
 • Luovuuden ja digitaalisten teknologioiden suhde sekä mahdolliset tulevaisuudet

 

Tutkimus

LUOVA LIIKETALOUS

Toiminnan kautta syntyvät tutkimuspainotukset:

 • Luovan talouden suhde aineettoman pääoman alueella
 • Luovan talouden suhde alueiden hyvinvointiin

Mitä me teemme?

Luonnonvarojen älykäs ja uusiutuva käyttö, vastuullinen muotoilu sekä kestävä kehitys ovat aidosti osana suunniteltaessa ja luotaessa tulevaisuuden materiaaleja ja käyttötarpeita.

Luovien alojen tutkimusyksikkö toimii aktiivisena osana monialaista ja poikkitieteellistä verkostoa kehittäen uusien puu ja biopohjaisten materiaalien tuntemusta ja muotoilua. Kehittämistyötä tehdään yritysten, muiden oppilaitosten sekä oman korkeakoulun tutkimusyksiköiden välillä.

Opiskelijayhteistyö mm. biotuotemuotoilun koulutuksen ja muiden tutkimusyksiköiden kanssa mahdollistaa käyttäjien ja ympäristön kehittyviin tarpeisiin vastaavia innovatiivisia materiaalikokeiluja sekä puun ja muiden uusiutuvien materiaalien käytön jalostamista hyvinvointiympäristöissä.

Luonnonvarojen älykäs ja uusiutuva käyttö, vastuullinen muotoilu sekä kestävä kehitys ovat aidosti osana suunniteltaessa ja luotaessa tulevaisuuden materiaaleja ja käyttötarpeita. Materiaalien kierto metsästä valmiiksi tuotteeksi, koko elinkaari huomioiden on kestävän hyvinvoinnin perusta.

Luovuus on oppimisen avaintekijä muuttuvassa maailmassa.

Oppiminen on tiedon luomista yhdessä toisten ihmisten kanssa eikä niinkään sen siirtoa ihmiseltä toiselle. Luovuus on oppimisen avaintekijä muuttuvassa maailmassa.

Luovien alojen osaaminen tukee koulutuksen kehittämistä käyttäjälähtöisesti. Tuomme soveltuvimmat luovat menetelmät live-tilanteisiin ja digitaalisiin oppimisympäristöihin sekä erilaisiin hybridimalleihin. Kehitämme vuorovaikutteisia luovia ratkaisuja yhdessä koulutuksen ammattilaisten, opiskelijoiden ja koulutusten johtajien kanssa. Yhdistelemme kehittämisessä eri alojen osaamista ja rakennamme kokeilut monialaisten tiimien kanssa.

Koulutuksen kehittämiseen liittyvinä teemoina korostuvat vuorovaikutus digitaalisessa ympäristössä, pelilliset ratkaisut, inklusiivisuuden toteuttaminen, käyttäjäkokemuksen syväymmärrys, moninaisuus ja kansainvälisen koulutuksen kehittämisen tukeminen.

Kulttuurihyvinvointi on ilmiönä laaja toiminnan, kouluttamisen, kehittämisen ja tutkimuksen muodostama kokonaisuus.

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kulttuuri edistää yhteisöllisyyttä, ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, antaa virikkeitä, tuo mielekkyyttä elämään, tukee mielenterveyttä sekä ylläpitää aktiivisuutta ja toimintakykyä. Kulttuurihyvinvointi on ilmiönä laaja toiminnan, kouluttamisen, kehittämisen ja tutkimuksen muodostama kokonaisuus. Kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa korostuu taide- ja kulttuuritoimijoiden ammattimainen ja pitkäjänteinen yhteistyö muiden toimialojen kanssa.

Monissa yksikkömme hankkeissa hyödynnetään erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä eri kohderyhmien parissa, luodaan mahdollisuuksia luovan alan toimijoille ja tehdään aktiivista verkosto- ja sidosryhmäyhteistyötä. Yhteistyötä tehdään myös Xamkissa vuoden 2021 alussa alkaneen Kulttuurihyvinvoinnin yamk-koulutusohjelman opiskelijoiden ja kurssisisältöjen kanssa.

Teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa rakennusperinnön, kulttuurimatkailun, museoalan, kasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin sektoreilla.

Luovien alojen tutkimusyksikkö osallistuu aluekehittäjänä myös kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuuriympäristöjen resurssiviisaaseen hyödyntämiseen. Kehitämme monialaisesti yhdistäen muotoiluajattelua ja kulttuuriympäristöllistä viitekehystä. Lähestymistapa liittyy myös laajemmin kaupunkikehittämiseen, asukkaiden osallistamiseen sekä arjen ympäristöjen huomioimiseen viihtyvyyttä ja hyvinvointia tukevaksi voimavaraksi.

Yksikön asiantuntijat osallistuvat esimerkiksi paikallisen, Kouvolan Inkeroisten Tehtaanmäellä sijaitsevan Alvar Aallon rakennusperinnön kestävään kehittämiseen ja uuskäytön mahdollisuuksien kartoittamiseen.

Teknologian kehitys luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös haastaa muutokseen.

Teknologian kehitys luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös haastaa muutokseen. Pelillisyyden ja palvelumuotoilun tutkimusryhmä yhdistää käyttäjälähtöisen palvelumuotoiluosaamisen ja uuden teknologian mahdollisuuksien syvällisen ymmärtämisen.

Olemme rakentaneet Kouvolan kampukselle nykyaikaisen infrastruktuurin uuden ajan palveluiden tuottamiselle ja kehittämiselle. Tuomme empaattiseen käyttäjäkokemusten tuottamiseen tiedolla kehittämisen näkökulman sekä modernit digitaaliset välineet.

Luovat prosessit ovat erityisosaamistamme. Autamme hyvin monialaisen yhteistyöverkostomme toimijoita kehittämään tuotteita, palveluita ja liiketoimintaansa. Etsimme jatkuvasti kehityksen ja käyttäytymisen muutoksesta uusia ja innovatiivisia tapoja palvella käyttäjiä.

Uutta luova voimamme ja erottautuminen kumpuavat elämisestä epävarmuuden ja epätäydellisyyden keskellä siitä innostuen. Kuuntelemme herkällä korvalla, ideoimme yhdessä ja kokeilemme rohkeasti.

Tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteena on sekä luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen, että luovan alan osaamisen hyödyntäminen ja luovat liiketoimintamallit eri aloilla. Tuemme kulttuuri- ja luovan alan toimijoita, jotka haluat kaupallistaa palveluitaan ja kasvattaa mitattavaa lisäarvoa.

Autamme teollisuus- ja palveluyrityksiä kasvattamaan tuotteiden ja palveluiden lisäarvoa erityisesti muotoilun menetelmin. Tutkimus- ja kehitystyöllämme edistämme aineettoman pääoman kasvua alueen yrityksissä ja yhteisöissä. Kasvuhakuisen ja luovan liiketoimintaympäristön kehittämiseksi yhdistämme luovia osaajia ja yritysten kasvutarpeita sekä fasilitoimme arvoverkostojen yhteistyötä.

Johtaminen on meille tärkeää. Tuemme kehitysprosesseja muotoilujohtamisen ja vastuullisen johtajuuden avulla. Kehitämme ja sovellamme uusia johtajuuden muotoja, koska huippuosaamisen kasvu edellyttää ennakoivaa ja uutta luovaa johtajuutta. Huippuosaamisen ja -suoritusten johtaminen on avain tulokselliseen ja hyvinvoivaan työyhteisöön ja aineettoman pääoman kasvuun.

Luovien alojen hankkeet

Luova liiketoiminta

Yrittäjyys ja luova liiketoiminta

Tutustu tästä

Luovat menetelmät

Palvelumuotoilu, digitaalisuus ja pelillisyys

Tutustu tästä

Kulttuuri

Kulttuuriperintö ja -hyvinvointi

Tutustu tästä

Kestävä muotoilu

Muotoilu ja biotuotemuotoilu

Tutustu tästä

Kaikki käynnissä olevat hankkeet

Tutustu tästä

Päättyneet hankkeet

Tutustu tästä

Luovilla aloilla tapahtuu

Capital of Game Art

Kouvolaan muodostuu pelitaiteen pääkaupunki ja kansainvälinen tapahtumakokonaisuus vuosina 2022 ja 2023. Pelitaidetta esitellään näyttävästi tapahtumien, näyttelyiden, oppilaitosyhteistyön, yleisöluentojen ja kilpailujen kautta. Pelitaiteen pääkaupunki tuo esille pelien monipuolisuutta sekä pelitaidetta osana nykykulttuuria ja itseilmaisua. Pelitaidetta esitellään laajana yhteiskunnallisena ilmiönä ja nykyisyyden tulkkina.

Lue lisää capitalofgameart.fi

Hankeblogit

Tiedotteet

Luovat alat mukana toiminnassa

Future Experience Lab

Future Experience Lab FUEL on avoin oppimisympäristö ja älykäs yhteiskehittämisen tila, joka liittää alueen yritykset ja toimijat yhteiseen kehittämiseen ja vuorovaikutukseen, innovaatioekosysteemiin.

Tutustu FUEL-tilaan tästä

Taimesta tulevaisuuteen

Vastuullisuutta tavoiteltaessa yksittäiset teot eivät riitä. Monialaisen osaamisen yhdistäminen ja prosessinhallinta ovat kestävän kehityksen mukaisten arvoketjujen edellytyksiä.

Lue lisää puun arvoketjusta tästä linkistä.

Katso koko video tästä linkistä.

Active Life Lab

Luovien alojen tutkimusyksikön asiantuntijoiden osaamista hyödynnetään myös osassa Active Life Labin hallinnoimista hankkeista. Monialaisiin TKI-projekteihin kytkeytyvät näin käyttäjälähtöinen kehittämisote ja luovat menetelmät niiden toteuttamiseksi.

Tutustu Active Life Labiin tästä

Ota yhteyttä

Ari Utriainen

Tki-yksikön johtaja
Puhelin
+358447028761
Vastuualueet
johtaminen ja esimiestyö | muotoilu | palvelumuotoilu | pelit ja pelillisyys | luovat alat | graafinen muotoilu | brändi-identiteetti
Sijainti
Kouvolan kampus

Samuli Karevaara

Tutkimuspäällikkö
Puhelin
+358504661581
Sijainti
Kouvolan kampus

Heini Haapaniemi

Tutkimuspäällikkö
Puhelin
+358447028355
Vastuualueet
CREATIVE ECONOMY, DESIGN, CULTURAL NETWORKS AND OPEN LEARNING ENVIRONMENTS
Sijainti
Kouvolan kampus
LinkedIn

Irina Kujanpää

Tutkimuspäällikkö
Puhelin
+358504471506
Vastuualueet
Finnish network of living labs -koordinointi | Etukeno-hanke | Näkymä-hanke
Sijainti
Kouvolan kampus