Xamkin jatkuvan oppimisen koulutukset: avoin ammattikorkeakoulu ja täydennyskoulutus muodostavat Xamk Pulse –palvelukonseptin.

Tämän lisäksi ohjeistossa on käytännönläheisiä ohjeita: miten visuaalisia elementtejä käytetään, mitkä ovat pääviestit ja miten Xamk Pulsesta voi kertoa lyhyesti ja kiteytetysti. Ohjeista on linkkejä erilaisiin materiaaleihin, joita voit hyödyntää päivittäisessä viestinnässä ja markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ohjeisto helpottaa xamkilaisten työtä ja innostaa kaikkia viestimään.

Sisältö

Pääviestit

Graafinen ohjeisto

Graafisen ohjeiston avulla muotoilemme visuaalisesti viestintäämme. Ohjeistosta löydät ohjenuorat ilmeen johdonmukaiseen käyttöön.

Pääviestit

Slogan “Elä oppiaksesi.” kiteyttää Xamk Pulsen lupauksen, englanniksi “Live to Learn.”.

Elämä on jatkuvaa uuden oppimista. Emme opiskele enää vain tutkintotodistusta varten. Opiskelemme, jotta oppisimme ajattelemaan ja laajentamaan näkökulmaamme. Jotta kykenisimme analysoimaan, keskustelemaan ja muodostamaan perusteltuja mielipiteitä. Kaiken tavoitteena on viisaus. Ei enempää, eikä vähempää.

Tahdotko päivittää, laajentaa tai syventää osaamistasi? Xamk Pulsessa opiskelet sinulle sopivimmalla tavalla. Olitpa sitten kiinnostunut yksittäisestä kurssista tai laajemmista opinnoista, Xamk Pulsen runsaasta koulutustarjonnasta löydät oikeat eväät – avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ja täydennyskoulutukset.

Elämä vie meidät yllättäville poluille.

Pidä mielesi uteliaana, avoimena ja nauti matkasta.

GRAAFINEN OHJEISTO

Pulse – Pulssi, syke

Aalto. Energia. Liike. Syke.

Kun sinulla on tahto ymmärtää maailmaa ja sen ilmiöitä.
Kun sinulla on halu kehittää itseäsi ja ympäristöäsi.
Kun jatkat, koska olet päättänyt pitää sormen pulssilla.
Sykkeellä, joka vie eteenpäin, tietoa ja kasvavaa osaamista
eläen ja hengittäen.

Xamk Pulsen visuaalinen identiteetti perustuu tummansiniseen värimaailmaan ja pinkkiin sykettä kuvaavaan grafiikkaan. Muotokieli on huomiota herättäväksi ja digitaaliseen esitystapaan sopivaksi.

Tunnus

Xamk Pulsen tunnuksen huomaa nopealla vilkaisulla emonsa Xamkin brändin osaksi. Xamk Pulsen tunnus erottuu pääbrändin tunnuksesta Xamk Pulsen värimaailmalla ja tunnuksen alla olevalla Pulse –alatunnisteella.

Tunnuksesta on useita versioita, jotka sopivat käytettäväksi tilanteesta riippuen erilaisilla taustoilla. Pääsääntöisesti valkoisella tekstillä olevaan tunnusversiota käytetään tummalla taustalla ja tummansinisellä tekstillä olevaa versiota vaalealla taustalla.

Tunnuksessa voidaan käyttää tilanteen mukaan oranssi-pinkki liukuvärin sijaan jokaisen tuotekategorian omaa lisäväriä. Xamk Pulsen tuotekategorioita ovat avoin amk ja täydennyskoulutus. Lue lisää väreistä (linkki kohtaan värit).

Suoja-alue

Tunnuksen ympärille on määritelty suoja-alue, jonka tehtävänä on taata tunnuksen erottuvuus muista sen ympärille sijoitetuista elementeistä. Suoja-alueen koon määrittämisessä käytetään mittayksikkönä tunnuksen M-kirjaimen leveysmittaa. M-kirjain esiintyy kaikissa tunnuksissa, joten kaikissa tunnusvaihtoehdoissa käytetään samaa suoja-aluetta. 

Tunnuksen minimikoko

Tunnukselle on määritetty minimikoko, joka säilyttää logo-osan ja alatekstin lukukelpoisina. Vaakaversion minimileveys kaikissa toteutuksissa on 19 mm. 

X-Tunnus

Xamkin visuaalisissa aineistoissa ja palvelutunnuksissa käytetään myös neliökuviota, jonka jokainen sivu on lovitettu. Kuviolla voidaan elävöittää kuvamaailmaa, ja sitä voidaan käyttää yksinkertaisena allekirjoituksena erilaisissa visuaalisissa aineistoissa, kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytetyissä kuvissa tai brändikuvissa. X-tunnus esiintyy Xamk Pulsen identiteetissä aina Xamk Pulsen värimääritysten mukaisilla väreillä. Toisin kuin Xamk Pulsen tunnusta, X-tunnusta voi maltillisesti kääntää myös vinoon, ei kuitenkaan enempää kuin 30 astetta! 

Tunnuksen sijoittelu

Xamk Pulsen tunnus sijoitetaan aina aineistojen alareunaan sopivan marginaalin päähän aineiston reunuksesta, jos se vaan on aineiston rajoitukset huomioon ottaen mahdollista. Aineistosta riippuen tunnus voidaan sijoittaa joko oikeaan alareunaan tai poikkeustapauksissa (esimerkiksi aineiston koon aiheuttamat haasteet aineiston asettelulle) keskitettynä aineiston alareunaan.

Älä sijoita tunnusta vasempaan yläreunaan tai esimerkiksi otsikoksi tekstin päälle. Yhtenäinen tunnuksen sijoittelu yhdistää Xamkin ja Xamk Pulsen visuaaliset aineistot toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tunnuksen käyttö

Pääsääntönä on, että tunnuksen täytyy aina erottua selvästi taustastaan. Erityisesti jos tunnus sijoitetaan kuvan päälle, tähän on syytä kiinnittää huomiota. Tunnuksen ja kuvan välillä tulee olla riittävä kontrastiero, joten tunnusta ei saa käyttää kirjavien kuvien päällä. Valkoista tunnusta ei saa sijoittaa liian vaaleiden kuvien päälle, eikä tummansinistä versiota saa sijoittaa tummien kuvien päälle.

Tunnusta ei saa venyttää eikä vääristellä mitenkään vaan sen kuvasuhde tulee pysyä samana tilanteesta riippumatta. Tunnuksen värejä ei saa muokata itse, eikä sen muotoa saa muokata mistään syystä. Kuvassa on esimerkkejä kielletyistä tunnuksen käyttötavoista – huomioi aina riittävä kontrasti tunnuksen ja taustakuvan välillä, äläkä venytä tai käännä tunnusta.

Aina samanmuotoinen, korkealaatuinen tunnus allekirjoittaa Xamkin Pulsen viestintää ja luo laatumielikuvaa brändille. Korkealaatuisella tunnuksella allekirjoitettu viestintä koetaan luotettavaksi ja laadukkaaksi.

Värit

Väreille on määritelty väriarvot eri käyttötarkoituksia varten, jotta ne toistuisivat kaikissa medioissa mahdollisimman samankaltaisina. Nämä väriarvot noudattavat yleisesti käytössä olevia väriprofiileja. 

Päävärejä käytetään silloin, kun markkinoidaan yleisesti Xamk Pulsea. Liukuväriä voidaan hyödyntää varsinkin digitaalisissa kanavissa ja materiaaleissa monipuolisesti vaihtamalla liukuvärin kulmaa sekä säätelemällä värien balanssia. Pääsääntöisesti pinkki/magenta-väri tulisi olla hallitsevampi kuin oranssi. 

Lisävärien tarkoituksena on erottaa tuotekategoriat toisistaan. Avoimelle ammattikorkeakoululle ja täydennyskoulutukselle on molemmille oma lisävärinsä, joita käytetään näiden tuotekategorioiden markkinoinnissa ja viestinnässä. 

Grafiikka

Xamk Pulsen ”digitaalinen aalto” -grafiikkaa voidaan käyttää monipuolisesti markkinointimateriaaleissa. Grafiikan muotoa voi muokata ja siitä voi luoda jopa tunnistettavia elementtejä tai hahmoja. Pääasia, että grafiikka rakentuu pallomaisista partikkeleista ja aalloista/pulsseista. Grafiikka kuvaa Xamkin monipuolista, muuntautumiskykyistä tarjontaa, digitaalisuutta ja olemista ”aallon harjalla” sekä ”sormen pitämistä pulssilla”.

Typografia

Typografia on tärkeä osa visuaalista identiteettiä. Xamkin sovelluksissa, kuten Xamk Pulsessa, käytetään seuraavia kirjainperheitä käyttötarkoituksesta riippuen.
Painotuotteissa käytetään otsikkotasolla Montserrat-fonttia ja leipätekstinä Adobe Garamond Pro -fonttia.
Voit ladata Montserrat-fontin Google Fontsista ilmaiseksi.

Verkkosivujen typografia

Xamk Pulsen verkkosivuilla ja verkkopohjaisissa aineistoissa (mm. sosiaalisen median kanavat) käytetään otsikkotekstinä Montserrat Bold -fonttia ja leipätekstinä Montserrat Regular -fonttia.

Office-tuotteiden typografia

Microsoft Office -tuoteperheen ohjelmistoissa (esim. Microsoft Word) käytetään otsikkotasolla Arial Bold -fonttia ja leipäteksteissä Arial Regular -fonttia.

Valokuvat

Brändikuvat

Molemmille tuotekategorialle eli avoimelle ammattikorkeakoululle ja täydennyskoulutukselle, on olemassa omat brändikuvansa, joita käytetään näiden tuotteiden markkinointimateriaaleissa.

Yleiskuvat

Yleiskuvissa tulee näkyä ihmisiä tai ainakin osa ihmisistä. Ihmiset eivät kuitenkaan poseeraa, katso kameraan tai näytä kuvassa asetelluilta. Kuvaa ottaessa on syytä aina kysyä, mitä kuvassa tapahtuu ja mistä kuva kertoo. Mitä konkreettisempi vastaus on, sitä paremmin kuva vastaa Xamkin yleiskuvalinjaa. Tyylillisesti dokumentaarisuutta luodaan hakemalla luonnollisia tilanteita. Joku kuvassa olevista ihmisistä voi olla selin tai näkyä vain osittain. Kuvien tulee olla laadukkaita, mutta valaistuksen ei tarvitse olla täydellinen mainoskuvan valaistus. Valokuvat pyritään ottamaan aina aidoissa tilanteissa, jotka kuvastavat monimuotoisia opetustilanteita.

Painotuotteet

Kaikissa painotuotteissa esitteistä julisteisiin ja oppaisiin sovelletaan Xamk Pulsen visuaalista ilmettä. Painotuotteisiin on saatavilla valmiita pohjia, joita voit käyttää apuna painotuotteita suunnitellessa. Ilmeen yhtenäisyyden vuoksi suosittelemme pohjien käyttöä – ne myös nopeuttavat painotuotteen työstämistä ja voit myös varmistua siitä, että aineisto on teknisesti painokelpoinen!

Sosiaalinen media

Xamk Pulsen sosiaalisen median sisältö tukee konseptin brändiä ja markkinointiviestintää. Xamk Pulsen visuaalinen ilme, värimaailma ja graafiset elementit löytyvät myös eri somekanavista ja noudattavat Xamk Pulsen graafista ohjeistoa. Somesisältöjen tekemiseen on olemassa valmiita pohjia, joita suositellaan käytettäväksi, jotta brändin ilme säilyy yhteneväisenä.

 

Kanavat

Facebook: Xamk Pulse avoin AMK – Xamk Pulse Open University of Applied Sciences @xamkavoinamk

Infografiikka

Infografiikkaa käytetään muun muassa esitteissä, Powerpointeissa, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla kiteyttämään ja havainnollistamaan tietoa. Infografiikan käyttö on suositeltavaa silloin, kun se auttaa kiteyttämään tai selventämään sisältöä, tekee siitä helpommin ymmärrettävää tai nopeammin havaittavaa. Selkeät ja hyvin jäsennellyt infografiikat sopivat hyvin Xamk Pulsen informatiiviseen, ytimekkääseen ja selkeään viestintätyyliin. Xamk Pulsen infografiikka mukailee Xamk Pulsen graafista ohjeistoa, mutta on kuitenkin yhdenmukaista emobrändin infografiikan kanssa. Brändi-identiteetin lisävärejä voidaan käyttää infografiikassa lisäväreinä.

Liike- ja mainoslahjat

Liike- ja mainoslahjat ovat osa Xamk Pulsen markkinointiviestintää. Niillä lisätään konseptin näkyvyyttä ja vahvistetaan identiteettiä. Designiltaan tavarat ovat pelkistettyjä ja mukailevat Xamk Pulse-konseptin visuaalista ilmettä.

Näkyvyys

Xamkin Pulsen visuaalinen identiteetti näkyy kaikessa avoimen amk:n ja täydennyskoulutuksen  toiminnassa. Sitä varten Xamk Pulse –konseptilla on omat esityspohjat, asiakirjapohjat ja todistuspohjat, jotka kaikki tukevat Xamk Pulse -konseptia ja sen näkyvyyttä päivittäisessä toiminnassamme. 

Powerpoint-pohjat

Muokattavat Powerpoint-pohjat voit ladata myös Emmistä klikkaamalla tästä. 

Asiakirjapohjat

Asiakirjapohjat
Sähköinen asiakirja on esitäytetty ja se tulostetaan tyhjälle paperille. Logot ja osoitetiedot löytyvät valmiista pohjasta. Asiakirjapohjan fonttina käytetään Arialia (kirjasinkoko 10pt, riviväli 17pt tai 1,5 riviä.)

Todistukset

Xamk Pulse –konseptin ilmeellä on toteutettu erilaisia todistuspohjia eri tuotekategorioille ja erilaisin teknisin menetelmin. Todistuspohjissa käytetään Xamk Pulsen visuaalisia elementtejä graafisen ohjeiston mukaisesti.

Somisteet

Messumateriaaleilla ja somisteilla vahvistetaan Xamk Pulse –konseptin brändi-identiteettiä. Roll-upissa, messuseinäkkeessä ja -ständissä hyödynnetty Xamk Pulsen päätason brändi-ilmettä ja -viestiä. Avointa ammattikorkeakoulua, täydennyskoulutusta tai mikrokursseja markkinoidessa voidaan hyödyntää kunkin tuotekategorian omaa ilmettä graafisen ohjeiston mukaisesti.

 

Lisätietoja

 

Lisätietoja brändistä ja brändi-identiteetistä antavat (etunimi.sukunimi@xamk.fi):

Tiivi Pukkila-Nupponen
viestintä- ja markkinointipäällikkö

Nina Tuomela
graafinen suunnittelija

Jukka Turunen
graafinen suunnittelija